Związek Rzemiosła Polskiego o „Konstytucji biznesu”

Związek Rzemiosła Polskiego o „Konstytucji biznesu”

Związek Rzemiosła Polskiego, w piśmie do Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, odniósł się do propozycji powołania Wspólnej Komisji Rządu i Przedsiębiorców oraz do nowej ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

W stanowisku Związek zgłasza wątpliwości do zaproponowanej definicji działalności gospodarczej oraz zastrzeżenia do pomysłu nie uznawania za działalność gospodarczą działalności osób fizycznych, nieujawnionej w CEIDG, o przychodach nie przekraczających połowy minimalnego wynagrodzenia. Wyraża też opinię na temat projektowanej ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, w której negatywnie odniesiono się do propozycji przeniesienia ulgi na złe długi do przepisów ustaw o podatkach dochodowych. Zdaniem ZRP, o ile w VAT ulga na złe długi wiąże się z realnym zwrotem do podatnika nadpłaconego podatku, o tyle ta sama korekta w PIT skutkująca nadpłatą podatku – może być iluzoryczna i nigdy nie zostać skonsumowana przez podatnika, a powoduje biurokratyczne obowiązki towarzyszące monitorowaniu płatności.

– Według Jerzego Bartnika, prezesa ZRP zaproponowana definicja działalności gospodarczej, w części dotyczącej określenia „wykonywana samodzielnie” budzi wątpliwości. Pojęcie mało precyzyjnie definiuje działalność gospodarczą, dlatego bardziej odpowiednie byłoby posłużenie się określeniem „prowadzona we własnym imieniu”, co znacznie lepiej oddaje zasadniczy wyznacznik działalności gospodarczej, jakim jest odpowiedzialność wobec osób trzecich i ponoszenie ryzyka gospodarczego. Ponadto ZRP jest przeciwny nie uznawania za działalność gospodarczą tej, wykonywanej przez osoby fizyczne, nie ujawnionej w CEIDG.

zrp-o-kontunuacji-biznesu1 zrp-o-kontunuacji-biznesu2 zrp-o-kontunuacji-biznesu3 zrp-o-kontunuacji-biznesu4

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz