Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu na rzecz małych firm

Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu na rzecz małych firm

Najważniejsze działania ZRP w zakresie problematyki gospodarczej:Cztery regulacje, zasadnicze dla działalności rzemieślników i ich organizacji, uzyskane wskutek działań podejmowanych przez ZRP:

 1. w odpowiedzi na ogłoszoną w 2006r. przez Ministerstwo Finansów zapowiedź uchylenia ryczałtów podatkowych (karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) – doprowadzono do utrzymania tych dwóch, najpowszechniejszych w rzemiośle form opłacania podatków;
 2. od wielu lat ZRP, zwracał uwagę na usankcjonowaną nierówność w uprawnieniach organizacji przedsiębiorców – na korzyść organizacji działających w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców w możliwościach korzystania ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych; od roku 2009, na wniosek ZRP, wprowadzono zwolnienie dochodów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, w części przeznaczanej na cele statutowe; tym samym została zniesiona, obowiązująca wiele lat nierówność w uprawnieniach pomiędzy organizacjami przedsiębiorców;
 3. uzyskanie, pozytywnej dla izb rzemieślniczych, wykładni z Ministerstwa Finansów w sprawie zasad opodatkowania VAT opłat otrzymywanych za przeprowadzane egzaminy zawodowe; w roku 2011, po zmianach w zasadach opodatkowania VAT – usług edukacyjnych podjęto interwencję w Ministerstwie Finansów o wyjaśnienie wątpliwości związanych z opodatkowaniem VAT usług szkolenia zawodowego. W otrzymanych z Ministerstwa wyjaśnieniach uzyskaliśmy potwierdzenie zwolnienia od VAT opłat egzaminacyjnych pobieranych przez izby rzemieślnicze.
 4. w wyniku działań ZRP w roku 2014 przyznano technikom budowlanym oraz osobom posiadającym tytuł mistrza w zawodach budowlanych – uprawnienia do kierowania, w ograniczonym, zakresie robotami budowlanymi

Inne o mniejszym znaczeniu ale znacznie ułatwiających prowadzenie firm

 • wprowadzono obniżoną (do 8%) stawkę VAT dla usług fryzjerskich;
 • wydłużono do roku 2004, na okres dwóch lat, zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kas fiskalnych dla zakładów fryzjerskich kosmetycznych;
 • od roku 2003 wprowadzono możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów – składek opłacanych na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców, niestety ustalono niewielki kwotowo limit w wysokości 0,15% funduszu płac;
 • uzyskano pozytywną wykładnię z resortu finansów, podtrzymującą możliwość korzystania ze zwolnienia w CIT dla składek opłacanych do organizacji rzemiosła; w związku z nowelizacją w 2003 roku ustawy o rzemiośle – organizacje rzemieślnicze określane dotychczas jako organizacje samorządu zawodowego zostały nazwane organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła – powstały wątpliwości, czy składki opłacane na ich rzecz będą nadal mogły korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Uzyskano w tej sprawie korzystną interpretację od Ministra Finansów potwierdzającą, że organizacje rzemiosła utrzymały swój zawodowy status, co nadal uprawnia je do zwolnienia składek od podatku;
 • poprzez udzielenie przez ZRP wparcia dla rządowego projektu ustawy – od roku 2010 wprowadzono zwolnienie od podatku od podatku dochodowego wypłat pieniężnych na cele socjalne z funduszu socjalnego w miejsce zwolnień dla bonów i talonów towarowych. Zdaniem ZRP przyjęcie zwolnienia dla pieniędzy wydatkowanych na cele socjalne jest rozwiązaniem uniwersalnym, korzystnym dla msp, nie ukierunkowującym wydatkowania otrzymanych kwot na duże sieci handlowe, w przeciwieństwie do bonów i talonów; – na wniosek ZRP, czasowo – skrócono do lat dwóch okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych;
 • w pierwszym pakiecie antykryzysowym w roku 2009 zagwarantowano możliwość korzystania z subsydiów w nim przewidzianych także mikro-przedsiębiorcom (w pierwszej wersji pomoc miała być ukierunkowana tylko na firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników); uproszczenie wymogów dokumentacyjnych dla ubiegających się o subsydia dopasowanych do specyfiki księgowej mniejszych firm;
 • m. in., wskutek udzielonego w roku 2012 wsparcia ZRP dla poselskiego projektu ustawy -umorzono zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców (za lata 1999-2009), w sytuacjach wskazujących na czasowe zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę;
 • w wyniku uwag zgłoszonych przez ZRP w 2013 roku – do noweli ustawy o rachunkowości również organizacje samorządu gospodarczego będą mogły korzystać z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 • na wniosek ZRP – od 2014 roku ujednolicono daty powstania obowiązku podatkowego w VAT i podatku dochodowym dla zaliczek rejestrowanych w kasach fiskalnych;
 • m.in. na wniosek ZRP – resort finansów wycofał się z planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którymi dla wszystkich zeznań w CIT zamierzano od 2015 roku wprowadzić wyłącznie elektroniczny przekaz deklaracji podatkowych.

Spośród wielu zmian proponowanych przez ZRP w przepisach prawa zamówień publicznych wprowadzono:

 • w 2013 roku zasadę polepszającą gwarancje zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców. Wykonawca będzie bezpośrednio odpowiadał przed zamawiającym za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców;
 • możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego – osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Spowoduje to, że o realizację zamówienia będą mogły ubiegać się tylko przedsiębiorstwa mające odpowiedni własny potencjał techniczno-kadrowy;
 • oraz od 2014 roku podwyższono – z 15 tys. do 30 tys. euro próg zamówień publicznych.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz