ZRP o projektowanych zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców

ZRP o projektowanych zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców

FOT. ww.solidarnosc.org.pl

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do wiceministra pracy Stanisława Szweda nie wnosi uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw. Natomiast zwraca uwagę, że bardzo ważnym elementem wdrożenia nowych przepisów będzie wydanie przez ministra pracy rozporządzenia wykonawczego, z podanymi dziedzinami działalności, które będą musiały spełniać wykonanie dyrektywy, a co za tym idzie i nowelizowanej ustawy.

Zmiany w ustawie spowodowane są wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Warunki zawarte w dyrektywie wymuszają zmianę obecnych uregulowań dotyczących zatrudniania cudzoziemców z wybranych państw na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy.

Projektodawcy określili nowe zasady przyjmowania cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium RP. Proponują w wypadku pracy sezonowej – okres 8 miesięcy i krótkoterminowej – okres 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Opinia ZRP:

praca-cudzoziemcow1 praca-cudzoziemcow2

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz