ZRP na konferencji „EFS: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

ZRP na konferencji „EFS: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

W dniach 23-24 marca w San Lawrenz na Malcie odbyła się konferencja zorganizowana przez Prezydencję Maltańską w UE. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Norbert Pruszanowski, jako z-ca członka Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego ze strony polskich pracodawców.

Podczas spotkania dyskutowano na temat wartości dodanych inwestycji EFS w obszarze zatrudnienia, edukacji i szkoleń, integracji społecznej i reformy administracji publicznej. Goście omawiali aktualny stan przygotowań do nowych wieloletnich ram finansowych, a także główne wyzwania w obszarze kapitału ludzkiego. Zastanawiali się w jaki sposób EFS może przyczynić się do równego dostępu do edukacji i szkolenia, ułatwienia przejścia od edukacji do pracy, znalezienia synchronizacji pomiędzy podażą umiejętności a popytem na rynku pracy i wdrożenia Europejskiej Agendy Nowych Umiejętności. Odbył się również panel dyskusyjny i debata na temat kluczowych wyzwań polityki na przyszłość i konsekwencji dla przyszłego Funduszu.

W trakcie konferencji zorganizowane zostało szkolenie na temat zwiększenia efektywności i skuteczności EFS. Równoległe odbyły się również warsztaty techniczne, podczas których skupiono się na najlepszych praktykach z państw członkowskich UE inspirujących do debaty na temat przyszłości. Podczas warsztatów poruszono także kwestie wzmocnionej roli EFS w procesie zarządzania gospodarczego. Kolejny warsztat dotyczył już podjętych, a także planowanych działań wprowadzających uproszczenia dla beneficjentów i instytucji EFS. A jeszcze inny dotyczył partnerstwa i współpracy. Ekspert ZRP Norbert Pruszanowski był uczestnikiem warsztatów nt. realizacji zasady partnerstwa w projektach finansowanych z EFS. Przedstawił polską dobrą praktykę w tym zakresie „Białą Księgę Zasady Partnerstwa na lata 2014-2020” przygotowaną przez partnerów społecznych. Zwrócił też uwagę na problem wsparcia EFS na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych. W tej kwestii potrzebna jest szersza dyskusja z Komisją Europejską na temat definicji bezpośredniego i pośredniego wsparcia potencjału partnerów społecznych.

Pełna informacja

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz