ZRP i GIP o kierunkach współpracy. Konferencja w Jelitkowie

ZRP i GIP o kierunkach współpracy. Konferencja w Jelitkowie

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbyła się 2. Ogólnopolska Narada Kierownictw Izb Rzemieślniczych i Okręgowych Inspektorów Pracy z udziałem Pana Romana Giedrojcia – Głównego Inspektora Pracy w randze ministra oraz Pana Jerzego Bartnika – Prezesa ZRP.

W Naradzie uczestniczyli wszyscy okręgowi inspektorzy, dyrektorzy wiodących departamentów GIP oraz przedstawiciele 24 izb rzemieślniczych. Celem spotkania był przegląd współpracy organizacji
rzemiosła z inspekcją pracy, poszukiwanie odpowiedzi na wspólne wyzwania w zakresie prewencji i zmniejszania wypadkowości w zakładach pracy. Organizację spotkania koordynował Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP oraz Gabinet Głównego Inspektora Pracy. O wysokiej randze spotkania świadczył udział szefów obu instytucji oraz wystąpienia dyrektorów
departamentów GIP, tj.

  • Departament Nadzoru i Kontroli;
  • Departament Legalności Zatrudnienia;
  • Departament Prawny;
  • Departament Prewencji i Promocji;

Prezes ZRP wskazał na nowe, konstruktywne i otwarte podejście Inspekcji Pracy oraz na zagrożenia wynikające z nielegalnego zatrudnienia i ze stosunkowo wysokich kar, które mogą być krytyczne dla mikroprzedsiębiorstw, a wręcz niezauważalne dla dużych zakładów. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają główne przesłanki wystąpienia Głównego Inspektora Pracy, który podkreślił, że „w rzemiośle jest szacunek dla człowieka” i wskazał m.in. na:

1) znaczenie legalności zatrudnienia, która ma istotny wymiar dla uczciwych firm, takich jak zakłady rzemieślnicze – zwłaszcza w kontekście syndromu tzw. kontroli „pierwszego dnia” i funkcjonowania firm w szarej strefie

2) priorytetowe znaczenie prewencji i profilaktyki, a w tym zakresie na właśnie wprowadzane „pierwsze kontrole” o charakterze audytowym (za wyjątkiem ściśle określonych przypadków, takich jak ciężkie wypadki i rażące naruszenia, w tym zaległości w wypłacie wynagrodzeń). Mają one na celu podniesienie świadomości przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy od niedawna prowadzą działalność i w tym kontekście kontrola ma być środkiem dydaktycznym, a nie służyć karaniu firmy. 

3) dążenie w swojej polityce do rozgraniczenia kar finansowych ze względu na wielkość podmiotu,
gdyż obecnie stosowane (jednolite dla wszystkich podmiotów) stawki nie są odczuwalne dla dużych firm, a z kolei w skrajnych przypadkach mikroprzedsiębiorstw mogą stanowić nawet o istnieniu danego stanowiska pracy. 

Przesłanki te zostały następnie precyzyjnie opisane przez szefów departamentów właściwych GIP.
Pan Krzysztof Kowalik – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli zwrócił z kolei uwagę na
konieczność zmiany świadomościowej i myślenie bardziej w kategoriach ochrony zdrowia niż tylko
BHP, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań jakie niesie XXI wiek, jak chociażby narażenie na stres w pracy, hałas i pyły, czy chemikalia. Z kolei Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP przedstawił wyniki badania wskazującego na potrzebę większego zaangażowania organizacji pracodawców i rzemiosła w działania prewencyjne wśród rzemieślników.

Pani Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP –
wskazała na główne elementy przygotowania zawodowego i zmiany w zakresie ustawy o rzemiośle i ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. W wątku zaangażowania organizacji rzemiosła w działania profilaktyczne i prewencyjne prezentacji dokonał Andrzej Stępnikowski- Z-ca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej wskazując na podejmowane działania, takie jak upowszechnianie kampanii PIP, materiałów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB dotyczących zagrożeń branżowych (dla ślusarzy, obuwników i salonów fryzjersko-kosmetycznych). Natomiast jako Koordynator Projektu „3 x środowisko” wskazał na możliwość wykorzystania we wspólnych działaniach doświadczeń takich, jak: konkurs plakatowy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych (mógłby dotyczyć ochrony zdrowia w firmach, a wystawa prac laureatów mogłaby na przykład uświetnić posiedzenie specjalnej sesji Rady Ochrony Pracy poświęconej Światowemu Dniu Ofiar Wypadków w Pracy), a w kontekście planowanej kampanii informacyjnej PIP i organizacji rzemiosła na rzecz ochrony zdrowia w firmach można byłoby połączyć wystąpienia inspektorów pracy z prelekcjami wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz przedstawicieli ZUS, którzy mogliby wskazać na źródła finansowania inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w zakładzie pracy.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem pana Jana Klimka – wiceprezesa ZRP i jednocześnie
kierownika katedry Firm rodzinnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wskazał na
potrzebę tworzenia przyjaznego otoczenia małym, rodzinnym zakładom pracy, zwłaszcza w
kontekście wyzwań, jakie przed nimi stoją (takich, jak np.: brak sukcesji). Wskazał na istotne
wyzwania również w zakresie obiegu wszechogarniającej nas informacji (Internet, globalizacja) i
konieczności radzenia sobie z zarządzaniem czasem. Wątek ochrony zdrowia pracodawców i
pracowników w tym kontekście nabiera szczególnego znaczenia.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz