Zatrudnienie bezrobotnych – refundacja

Zatrudnienie bezrobotnych – refundacja

"© [takasu] / Dollar Photo Club”

21 listopada 2015 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa opublikowana jest w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 1814.

Od 1 stycznia 2016 r. możliwa będzie refundacja pracodawcy części kosztów – do wysokości minimalnego wynagrodzenia – i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 lat. Pierwszeństwo w skierowaniu do pracy na stanowisko objęte refundacją będą mieli absolwenci wszystkich poziomów szkół, podejmujących po raz pierwszy w życiu zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Koszty refundacji finansowe będą ze środków Funduszu Pracy. Refundacja będzie obowiązywała przez pierwsze 12 miesięcy, po których pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia tego pracownika przez kolejne 12 miesięcy z wykorzystaniem swoich środków finansowych. Nie zachowanie tego warunku spowoduje konieczność zwrotu uzyskanego wsparcia. Pracodawca, który zatrudni pracownika, będzie miał dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych. Z refundacji nie mogą korzystać firmy, które w ostatnich sześciu miesiącach – przed złożeniem wniosku o refundację – zwolniły pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zgodnie z Ustawą otrzymanie refundacji będzie możliwe przez okres dwóch lat, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz