Wielowiekowa tradycja i nowoczesne zarządzanie

Wielowiekowa tradycja i nowoczesne zarządzanie

Rozmowa z Panem Wiesławem Łasińskim – Prezesem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu.

Panie Prezesie, proszę powiedzieć jak liczną grupę rzemieślników i przedsiębiorców reprezentuje Pańska organizacja?

Wiesław Łasiński: Cech Rzemiosł w Grudziądzu ma wielowiekową  tradycję. Powołanie pierwszego cechu piekarzy datuje się na 1355 r. W przyszłym roku nasz Cech będzie obchodził 660 rocznicę powstania. Przez cały ten czas  rozwijał się, z wyjątkiem okresów wojennych. Dla przykładu w okresie 1939-1945 liczba zakładów rzemieślniczych spadła o 50%. Cech stracił siedzibę Izby i szkołę rzemieślniczą, które to instytucje funkcjonowały przed wojną. Grudziądzki Cech w dniu dzisiejszym nosi nazwę Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu i jest organem założycielskim dla Zasadniczej Szkoły Rzemieślniczej, funkcjonującej z powodzeniem od 5 lat. Obecnie Cech reprezentuje około 260 zakładów. W większości są to małe zakłady tzw. mikro przedsiębiorstwa.
Stowarzyszenie skupia najwięcej zakładów w branży fryzjerskiej, samochodowej /blacharskiej, lakierniczej i mechanicznej/, oraz piekarsko-cukierniczej. Po zmianach w statucie przyjęliśmy w nasze szeregi również restauratorów, handlowców, kwiaciarnie i inne.

Zarządzany przez Pana Cech jest uznawany za największą tego typu organizację na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwoli Pan, że jako osoba, która odwiedziła ponad 200 Cechów w całej Polsce wyrażę opinię iż należycie też Państwo do czołówki Cechów w skali kraju. Proszę powiedzieć jaka jest zasadnicza przyczyna tego sukcesu?

Wiesław Łasiński: Trudno przedstawić zasadniczą przyczynę, lub receptę na sukces, który jest pojęciem mało precyzyjnym i w dodatku nadużywanym. Myślę, że o sukcesie nie musi świadczyć ilość członków, która jest uwarunkowana: tradycjami rzemieślniczymi, potencjałem gospodarczym
danego obszaru działania cechu, oraz działaniem innych stowarzyszeń gospodarczych. Miarą osiągnięć cechu grudziądzkiego w tej kwestii jest niewielki ale stały wzrost liczby członków, pomimo naturalnego przejścia  członków na emeryturę, wykreślenia członków zalegających ze składkami, jak również migracji rzemieślników – głównie młodych do większych ośrodków miejskich, a także poza granicę kraju.

Wracając do przyczyn sukcesu muszę wspomnieć o stabilności stowarzyszenia opartego na wielowiekowej tradycji, korzystającego z dorobku i doświadczenia naszych członków, otwartego na wyzwania zmieniającego się otoczenia. Mówiąc o stabilności mam na myśli jej trzy podstawowe elementy. Stabilność finansowa jako gwarant niezależności stowarzyszenia, oparta na odziedziczonym majątku po przedwojennej izbie rzemieślniczej, a także dobrego zarządzana dającego możliwość bieżącej działalności cechu, jak i inwestycji powiększającej jego majątek. Natomiast stabilność strukturalna związana jest z działaniem wszystkich organów cechu. Zmiany w statucie, kreujące zasadę kadencyjności starszego cechu, aktywność członków – poprzez spotkania sekcyjne, oraz wybory: sekcyjnych, delegatów, członków zarządu i pozostałych organów cechu.
Nie wyobrażam sobie naszego Cechu bez sprawnie i profesjonalnie działającego biura. Stabilność personalną jak i pozostałe buduje się latami. Wspomnę przy okazji o pracownicach, które związane były z naszym cechem przez ponad 50 lat. Obecnie w biurach pracują osoby w różnym wieku. Udaje nam się połączyć doświadczenie i młodość, co również zapewnia stabilność Cechu.

wywiad-lasinski2

Jednym z najważniejszych zadań portalu www.rzemioslo.org jest propagowanie pozytywnych wzorców w zakresie funkcjonowania polskich organizacji cechowych. Co mógłby Pan doradzić swoim kolegom z zarządów nieco słabszych Cechów, by również ich organizacje funkcjonowały lepiej niż dotychczas?

Wiesław Łasiński: Chciałbym zachęcić inne cechy do korzystania z potencjału wiedzy i doświadczeń rzemiosła, którym jednym z narzędzi jest wymieniony powyżej portal. Nie jestem zwolennikiem narzucania cechom  konkretnych rozwiązań. Wierzę w rozsądek ludzi pracujących na rzecz cechów, którzy mając pozytywne przykłady i są w stanie wybrać najbardziej korzystne rozwiązania dla siebie. Z mojej strony deklaruję pomoc i wsparcie, jak to miało miejsce gdy jeden z cechów oparł się na naszych doświadczeniach – w założeniu szkoły zawodowej. Przypomnę również że z inicjatywy naszego cechu powołano specjalny fundusz wsparcia dla najsłabszych cechów w woj. kujawsko-pomorskim. Fundusz obecnie jest zawieszony, ponieważ przystąpiło do niego część cechów, a z założenia miał być powszechny. Stąd rada o większą otwartość i zaufanie.

Rzemiosło to najstarsza, ale też największa organizacja samorządu gospodarczego w Polsce. W skład struktury rzemiosła wchodzi ponad 500 instytucji reprezentujących interesy rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorców w skali ogólnopolskiej (Związek Rzemiosła Polskiego), regionalnej (Izby Rzemieślnicze) i powiatowej (Cechy). Jest też kilkanaście stowarzyszeń branżowych działających na rzecz określonych branż. Ten wielki potencjał jest ,moim zdaniem,wykorzystany jedynie w niewielkim stopniu. Brakuje integracji, synergii, jednomyślności w sprawach istotnych dla całej społeczności rzemieślniczej. W wielu przypadkach powodem takiego stanu rzeczy jest niedostateczna wiedza i brak komunikacji na linii Rzemieślnik-Cech-Izba-Związek i odwrotnie. Czy sądzi Pan, że taki projekt jak portal www.rzemioslo.org może skutecznie wpłynąć na poprawę czy wręcz odbudowę tych relacji?

Wiesław Łasiński: Sądzę, że projekt portalu może być ważnym, ale nie jedynym elementem integracji środowiska rzemieślniczego. Widzę tu dużą rolę dla Izb, oraz Związku Rzemiosła. Myślę tu o pomocy niektórym cechom w wyposażeniu w sprzęt komputerowy, w programy, w przeszkoleniu  pracowników cechów, a do czasu upowszechnienia go w środowisku, należałoby udostępnić go bezpłatnie na pewien okres. Myśląc poważnie o zagospodarowaniu potencjału drzemiącego w rzemiośle, uważam jest to temat na dłuższy wywiad. Warto do niego wrócić, bo wiele jest ważnych problemów nurtujących rzemiosło.

Gratulując wszystkich dotychczasowych sukcesów,życzę kolejnych i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Tomasz Nalaskowski

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz