Ustawa o prawach konsumenta – nowelizacja

Ustawa o prawach konsumenta – nowelizacja

25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa
o prawach konsumenta. Głównym jej celem jest ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych
w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem oraz na odległość.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowa ustawa to:

1. Wydłużenie listy obowiązków  informacyjnych, które powinien spełnić
   przedsiębiorca wobec konsumenta.
Sprzedawca będzie musiał zadbać m.in. o informacje odnoszące się do:
• głównych cech rzeczy i usług;
• pełnego adresu pocztowego i innych danych umożliwiających nawiązanie kontaktu
z przedsiębiorcą;
• łącznej ceny lub wynagrodzenia wraz z podatkami, bądź sposobu, w jaki obliczana
będzie cena lub wynagrodzenie;
• kosztu środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy;
• informacji o istniejącym prawie do odstąpienia od umowy, o jego braku oraz
okolicznościach, w których konsument może je utracić;
• informacji o konieczności poniesienia przez konsumenta kosztu zwrotu rzeczy.

2.  Odstąpienie od umowy – dłuższy termin i więcej  wyjątków.
Nowa ustawa o prawach konsumenckich wydłuża termin odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość z obecnych 10 dni do 14.
Zmianie ulegnie także termin na odstąpienie od umowy w sytuacji, kiedy
przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi informacji o prawie odstąpienia od umowy:
termin ten będzie upływał 12 miesięcy po upływie podstawowego terminu – 14 dni
(obecnie maksymalny termin w takim przypadku to 3 miesiące).
Od 25 grudnia wydłużona zostanie również lista umów, w przypadku których nie
będzie obowiązywało prawo odstąpienia od umowy. Obecnie lista taka liczy 7
przypadków, a wzrośnie do 13.

3. Rękojmia zastępuje niezgodność towaru z umową i wraca do Kodeksu cywilnego.
Bardzo korzystnie należy ocenić zastąpienie niezgodności towaru z umową rękojmi
i powrót do Kodeksu cywilnego. Od 25 grudnia 2014 r. konsumentowi łatwiej będzie
od razu zażądać zwrotu gotówki za towar i nie będzie musiał, tak jak do tej pory,
często bezskutecznie żądać od sprzedawcy kolejnych napraw lub wymiany wadliwego
towaru.

4. Dodatkowe obowiązki przy zawieraniu umów przez telefon.
• Przedsiębiorca kontaktujący się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia
umowy na odległość, ma obowiązek podawać identyfikujące go dane oraz dane
identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
• Przedsiębiorca proponujący konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma
obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym
trwałym nośniku.

Nowa Ustawa o prawach konsumenta jest publikowana w Dzienniku Ustaw
z 24 czerwca 2014 r., poz. 827.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz