System zapewniania jakości usług rozwojowych – nowe zasady wsparcia usług szkoleniowo-doradczych dla...

System zapewniania jakości usług rozwojowych – nowe zasady wsparcia usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców z funduszy unijnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przygotowała koncepcję tzw „Systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych” za pośrednictwem, którego wspierane będą tzw. usługi rozwojowe dla przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Celem nadrzędnym systemu jest  zwiększenie rynku usług rozwojowych (chodzi przede wszystkim o usługi szkoleniowo-doradcze dla firm), który docelowo powinien mieć bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika kształcenia ustawicznego w Polsce. System ma docelowo zastąpić w całości dotychczasowe formy wspierania przedsiębiorców ze środków EFS (np. realizacja projektów w dotychczasowej formie znanych głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Związane jest to z przejściem (zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej) na tzw. podmiotowe wspieranie przedsiębiorców.

System skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy będą mogli za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych (tzw RUR-a – główny, najważniejszy element w/w systemu) pozyskać informacje o dostępnych usługach rozwojowych (np.: szkoleniach) oraz otrzymać wsparcie po dokonaniu diagnozy potrzeb i zamówieniu wybranej usługi.
W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach świadczących usługi rozwojowe (chodzi przede wszystkim o usługi szkoleniowo-doradcze) oraz o ich ofercie, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca mógł w sposób prosty i łatwy wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie pozwalać także na ocenę każdej usługi. Będzie on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających. Tylko podmioty zarejestrowane (po spełnieniu szeregu kryteriów i wymagań) będą mogły świadczyć usługi rozwojowe dla przedsiębiorców objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymóg ten dotyczy firm szkoleniowych, organizacji pracodawców, ośrodków kształcenia ustawicznego i innych podmiotów w całej Polsce.

Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia w tym zakresie będą musieli wnieść obowiązkowy wkład własny (zróżnicowany w poszczególnych regionach Polski). Wsparcie to będzie rozliczane w formie tzw. bonów edukacyjnych oraz refundacji części poniesionych kosztów.

W połowie ubiegłego roku zakończyły się prace nad ostatecznym kształtem tego systemu, o czym byli przekonani wszyscy uczestnicy trwającego ponad dwa lata procesu tworzenia tego systemu, w tym organizacje pracodawców. Koniec tych prac dawał szansę na uruchomienie faktycznego wsparcia dla przedsiębiorców, przede wszystkim zainteresowanych udziałem w szkoleniach jeszcze na początku 2016 roku. Niestety nieoczekiwanie wiele uwag i zastrzeżeń na finiszu prac zgłosiła Komisja Europejska. Obecnie dobiega końca, miejmy nadzieję rzeczywiście ostatni etap tych prac.

Tworzone są nowe wymagania jakościowe dla podmiotów świadczących usługi. Przykładowo podmiot świadczący usługi rozwojowe prawdopodobnie będzie musiał posiadać określoną misję swojej działalności oraz cele strategiczne i operacyjne, które są weryfikowane i aktualizowane oraz zapewniać niezbędne warunki realizacji usługi uwzględniając jej rodzaj i założone cele merytoryczne, a także w pełni kompetentną kadrę zarządzającą. Rejestracja w RUR ruszyła już wprawdzie na jesieni ubiegłego roku, jednakże wszystkie rejestrujące się obecnie podmioty będą i tak musiały przejść ponowną weryfikację pod względem nowych w/w wymagań jakościowych. Zakładając pozytywny finał całego procesu przygotowania systemu (w tym wejścia w życie wymaganych rozporządzeń) przedsiębiorcy będą mogli liczyć na otrzymanie dotacji na szkolenia i inne usługi rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dopiero pod koniec tego roku.

Norbert Pruszanowski

Autor tekstu jest Dyrektorem
Zespołu Funduszy Unijnych
Związku Rzemiosła Polskiego

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz