ocra-logo

OGÓLNOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW ARTYSTÓW

25-05-2015
PATRONAT OCRA NAD TARGAMI ZŁOTO SREBRO CZAS 2015

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów objął patronatem 16. Międzynarodowe Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas.

„Od lat z powodzeniem współpracujemy z targami Złoto Srebro Czas. W tym roku zdecydowana większość zrzeszonych u nas jubilerów i złotników podjęła decyzję o wystawieniu się na tych targach – mówi prezes OCRA, Olga Werbeniec. – Szanujemy zdanie naszych członków, dlatego postanowiliśmy rozwijać współpracę z targami Złoto Srebro Czas w nowej lokalizacji, z nadzieją na szersze możliwości promocji naszych twórców i wyrobów rzemiosła artystycznego”.

Kluczowym elementem tegorocznych wspólnych działań jest ustanowienie nowej nagrody branżowej. Dzięki pozyskanym przez nas sponsorom nowa nagroda będzie nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale też elementem większego promocyjnego i materialnego wsparcia dla najlepszych twórców-laureatów. Regulamin nagrody będzie dostępny wkrótce na stronach internetowych www.zlotosrebroczas.com oraz www.rzem-art.eu.

10-05-15
GLORIA ARTIS DLA URSZULI KURTIAK I EDWARDA LEYA

Kolejne zaszcytne wyróżnienie dla członków naszego cechu – Urszula Kurtiak i Edward Ley, mistrzowie introligatorstwa, wydawcy unikalnych, bibliofilskich książek, zostali odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalami Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

To wyjątkowe odznaczenie nadawane jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochro­nie kultury i dziedzictwa narodowego.

30-03-15
BURSZTYNOWA KULA 2015 DLA KACPRA SCHIFFERSA

Z dumą informujemy, że członek naszego cechu, wybitny złotnik-jubiler Kacper Schiffers, został uhonorowany w dniu 26.03, podczas tegorocznych targów Amberif w Gdańsku, prestiżową nagrodą – Bursztynową Kulą. Nagroda ta przyznawana jest corocznie przez jury złożone ze studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, za najlepszy projekt biżuterii spośród wyrobów przezentowanych na targach.

26-02-15
OGÓLNOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW ARTYSTÓW WSPÓŁORGANIZATOREM KONFERENCJI NAUKOWEJ „NIECH ŻYJE BAL!”

W dniu 13 lutego 2015 w gościnnej sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Skórzanych w Warszawie odbyła się interesująca konferencja naukowa „Niech żyje bal!” Oprawa zabaw i maskarad. Konferencję zorganizowali wspólnie: Stowarzyszenie Historyków Rzemiosła Artystycznego „Artificium”, Katedra Kultury Artystycznej Instytutu Sztuki UKSW orz nasz cech. Podczas konferencji młodzi naukowcy przedstawili 10 referatów na tematy związane z kulturą i zwyczajami obejmującymi szeroko pojęte zabawy, maskarady i bale organizowane na przestrzeni wieków. Komitet naukowy konferencji stanowiły: dr hab. Agnieszka Bender, prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska. dr hab. Ewa Letkiewicz, dr hab. Anna Sieradzka. Konferencję poprzedziło zwiedzanie Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych, natomiast na zakończenie miały miejsce Warsztaty Tańca Dawnego prowadzone przez p. Sylwię Majewską z Zespołu Tańca Dawnego „Parwanila”, działającego przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

Pierwsze próby organizowania się rzemiosła artystycznego w powojennej Polsce pojawiły się w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to obchodzono Tysiąclecie Państwa Polskiego. Wówczas to organizowano wystawy, prezentując najcenniejsze dzieła materialnej kultury polskiej. Przy Izbach Rzemieślniczych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy powstały Komisje Rzemiosł Artystycznych, które zajmowały się organizowaniem wystaw lokalnych i ogólnopolskich.

W latach osiemdziesiątych powstawały Kluby Mistrza Rzemiosła Artystycznego powołane z inicjatywy samych rzemieślników w celu integracji środowiska. Klub Rzemiosła Artystycznego w Warszawie zrzeszał ok. 300 członków. Utworzona na Starym Mieście „Galeria przy Rynku” zajmowała się organizowaniem wystaw, popularyzowaniem zanikających rzemiosł, organizowaniem spotkań dyskusyjnych, seminariów.

Klub Rzemiosła Artystycznego w Warszawie w marcu 1989 roku został przekształcony w Cech Rzemieślników Artystów, który w 1994 przyjął nazwę Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów z siedzibą w Warszawie. Założycielem i Pierwszym Prezesem Cechu był wielce zasłużony mistrz stolarstwa artystycznego i działacz na rzecz rzemiosła artystycznego Zygmunt Dzierla. Kolejnymi prezesami byli Henryk Janas, Józef Czerniejewski i Wiesław Kluczyński.

Od maja 2009 tę zaszczytną funkcję sprawuje Olga Werbeniec.

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów działa na rzecz nadania odpowiedniej rangi rzemiosłu artystycznemu poprzez m.in. organizowanie wystaw rzemiosła artystycznego w kraju i zagranicą, promowanie wyrobów i twórczości członków Cechu oraz informowanie o ich ofercie i możliwościach, współpracę z samorządem rzemiosła w dziedzinie ochrony i rozwoju rzemiosła artystycznego, nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych w celu wymiany wystawienniczej i zawodowej.

Pod obecnym zarządem Cechu działania statutowe zostały zintensyfikowane oraz nabrały nowego wymiaru, dostosowanego do współczesnych wyzwań ale i szerszych możliwości. Od połowy 2009 roku nowy Zarząd Cechu podjął i zrealizował energiczne działania w celu realizacji statutowych zadań, m.in.:

• organizację Targów Rzemiosła w Warszawie w dniach 6-7.06.2009,

• organizację Wystawy Polskich Rzemieślników Artystów w Sandomierzu w dniach 17.07-17.09.2010

• organizację wspólnych stoisk, ekspozycji i pokazów rzemiosła artystycznego na największych targach i wystawach, np. Amberif w Gdańsku w 2009-2015, Sacroexpo w Kielcach w 2009, 2011-2014, Targi Świat Dziecka w 2010-2013, Złoto Srebro Czas w Warszawie w 2010-2014,  podczas II Kongresu Kobiet w 2010 oraz podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych w Warszawie w 2013 roku.

• współorganizację wspólnych ekspozycji wyrobów członków Cechu w ramach prezentacji polskiego rzemiosła artystycznego na wystawach czasowych w Mediolanie w 2009, Lipsku 2010, na Wystawie Światowej Szanghaj 2010 oraz na targach Excellent Wonen&Leven Beurs w Rotterdamie w 2013,

• inscenizację tradycyjnych warsztatów rzemieślniczych podczas Nocy Muzeów w 2010 przy ul. Próżnej w Warszawie,

• udział w Miasteczku Zawodów organizowanym przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy w 2013 I 2014.

Jesteśmy pomysłodawcami dwóch projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

• w partnerstwie z m.st. Warszawą zrealizowaliśmy w latach 2011-13 innowacyjny projekt szkoleniowy „Faber – rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, mający na celu uzupełnienie oferty szkolnictwa zawodowego w rzemiośle artystycznym, w ramach którego stworzyliśmy program szkoleń „Akademia Rzemiosł Artystycznych”,

• w partnerstwie z m.st. Warszawą oraz Towarzystwem Amicus, zrealizowaliśmy w latach 2011-12 nowatorski projekt „Salon Artystów Rzemiosła” (cykl szkoleń dla twórców i targów rzemiosła artystycznego), którego celami są wzrost kompetencji rzemieślników artystów w zakresie przedsiębiorczości, upowszechnianie informacji na temat rzemiosła artystycznego wśród potencjalnych klientów oraz zwiększenie poziomu sprzedaży wyrobów rzemiosła artystycznego.

Podpisano porozumienia partnerskie z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług, Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych, Cechem Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy, Cechem Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego oraz Fundacją Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare.

Zarząd Cechu zainicjował i opracował w porozumieniu z MRFP i MFPK, koncepcję Pożyczki Cechowej, która od połowy 2011 roku jest dostępna dla małych firm rzemieślniczych jako gotowy produkt finansowy.

Zarząd Cechu w latach 2010-2011 skutecznie interweniował w kilku przypadkach zagrożenia drastycznymi podwyżkami czynszów w lokalach komunalnych zajmowanych przez firmy bądź organizacje rzemieślnicze.

W 2011 roku przygotowaliśmy raport na temat aktualnej sytuacji i potrzeb branży rzemiosła artystycznego dla Ministerstwa Gospodarki.

W 2012 roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołami zawodowymi szkolącymi młodzież w zawodach rzemiosła artystycznego oraz mających potencjał artystyczny • Zespołem Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego oraz Zespołem Szkół nr 32 przy ul. Ożarowskiej w Warszawie.

W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Historyków Rzemiosła Artystycznego „Artificium”, z którym organizujemy m.in. konferencje naukowe propagujące wiedzę o rzemiośle artystycznym.

Dzięki kilkuletnim staraniom naszego cechu udało się, poprzez zmiany ustawowe, przywrócić w 2012 roku nadawany przez Ministra kultury i dziedzictwa narodowego honorowy tytuł „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”. Przywrócenie tego tytułu jest jednym z najważniejszych elementów przyjętej przez Cech strategii promocji polskiej sztuki użytkowej i wspierania jej twórców.

W listopadzie 2012 roku Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów został odznaczony osobiście przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zaszczytnym medalem i dyplomem „Pro Masovia” za wybitne zasługi dla Mazowsza.

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest dobrowolną, niezależną, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Jesteśmy jedynym cechem rzemiosła artystycznego o zasięgu ogólnopolskim. Nasi członkowie zaliczają się do czołówki polskich rzemieślników artystów.

Wielu rzemieślników spoza cechu zadaje sobie pytanie – co obecnie daje przynależność do cechu i czy to się opłaca.

W dawnych czasach rzemieślnicy mieli obowiązek członkostwa w cechu. Należenie do cechu było nobilitacją i potwierdzeniem umiejętności rzemieślnika. Osoby uprawiające swe rzemiosła poza cechami były nazywane partaczami.

W czasach PRL również istniał obowiązek cechowy, jednakże przez wielu rzemieślników traktowany był on jak przymus administracyjny.

Po zniesieniu obowiązku należenia do cechów w 1989 roku wielu rzemieślników zadało sobie pytanie – co mi daje członkostwo w cechu, czy warto, czy nie warto być w cechu w momencie, kiedy nie ma już takiego obowiązku. Okazało się, że dla większości rzemieślników wystąpienie z cechu oznaczało nie rozstanie się z przywilejami i korzyściami lecz tylko uwolnienie się od uciążliwego i kosztownego obowiązku.

Po latach okazało się jednak, że mała firma i pojedynczy rzemieślnik w warunkach wolnego rynku, bez wsparcia prawidłowo działającego cechu, ma bardzo utrudnione warunki rozwoju.

Chcemy powrócić do dawnej tradycji nobilitacji i opłacalności członkostwa w cechu, do sytuacji, że cech daje faktyczne korzyści w zamian za płacone składki. Chcemy, żeby nasi członkowie czuli się wyróżnieni faktem przynależności do naszego cechu.

W ramach składki cechowej (obecnie 30 zł/mies.) Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów oferuje swoim członkom wielorakie korzyści:

 • przynależność do elity polskich rzemieślników artystów, w towarzystwie utytułowanych mistrzów i ekspertów w swoich zawodach, Mistrzów Rzemiosł Artystycznych,
 • prawo umieszczenia logo cechu na swojej stronie internetowej,
 • pomoc przy sprzedaży wyrobów,
 • zdobywanie i udostępnianie przez cech bezpośrednich kontaktów do potencjalnych klientów,
 • bezpłatne stoiska rzemieślników artystów na targach Amberif w Gdańsku, Złoto Srebro Czas i Świat Dziecka w Warszawie,
 • niższe indywidualne koszty udziału w targach i wystawach, jak Targi SacroExpo w Kielcach, Forum Liderów Banków Spółdzielczych w Warszawie, Excellent Wonen&Leven Beurs w Rotterdamie i inne, w ramach wspólnego stoiska cechowego,
 • niższe koszty udziału w imprezach, gdzie są zastosowane zniżki dla twórców zrzeszonych,
 • pomoc w potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych (tytuły mistrza, czeladnika),
 • możliwość składania za pośrednictwem cechu do ministra kultury i dziedzictwa narodowego wniosków o nadanie tytułu honorowego Mistrz Rzemiosł Artystycznych,
 • wsparcie i udział władz cechu przy negocjacjach stawek czynszu w lokalach komunalnych (możemy się wykazać konkretnymi, pomyślnie zakończonymi sprawami),
 • porady prawne ze strony prawnika cechowego (oraz w promocyjnych cenach – redagowanie pism do urzędów, sądów i innych instytucji, oraz redagowanie korespondencji w sprawach handlowych, gospodarczych i pozostałych istotnych dla naszych członków, według ich życzeń),
 • uczestnictwo cechu w sprawach sądowych członków na zasadzie czynnika społecznego,
 • pomoc w innych sprawach istotnych dla naszych członków, w miarę naszych możliwości.

Wszystkie działania i inicjatywy cechu ukierunkowane są na zbudowanie silnej i elitarnej organizacji zrzeszającej rzemieślników artystów, skutecznie reprezentującej ich interesy oraz zapewniającej swoim członkom możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z klientami i zwiększenia sprzedaży swoich wyrobów.

Prezes Cechu

Członkowie Zarządu

Jerzy Michalak, Andrzej Strusiński, Marek Biń, Roman Godlewski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Zygmunt Dzierla jr

Członkowie Komisji – Julia Drozd-Podbielska, Alfred Gabriel, Marek Górski

Dyrektor Biura

Piotr Jan Łompierz

ocra-was3ocra-nagrodzki3ocra-olga-werbeniec-2ocra-jerzy-michalakocra-nest1ocra-schiffers3ocra-zegarmistrz-marek-binocra-nowakowskiocra-5

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

HAFT ART - HAFT ARTYSTYCZNY RĘCZNY I KOMPUTEROWY.
SZTANDARY, ORNATY, CHORĄGWIE, PROPORCE, OBRAZY, GODŁA, HAFTY HISTORYCZNE, DYSTYNKCJE WOJSKOWE.
02-758 Warszawa, ul. Czarnowska 13, tel. +48 22/ 642 29 87, tel. kom. +48 508 898 835, www.haftart.pl
INSTYTUTE OF IMAGE MANAGEMENT.
KREOWANIE WIZERUNKU OSOBISTEGO, FIRMOWEGO. MAKIJAŻ, BODY PAINTING, STYLIZACJA TWARZY I SYLWETKI. SZKOLENIA, WARSZTATY.
ul. S. Bryły 1/61, 02-685 Warszawa,tel. +48 602 670 311, e-mail: office@imagemanagement.pl, www.imagemanagement.pl
METALOPLASTYKA BLACHARSTWO-DEKARSTWO STANISŁAW GŁUSIŃSKI.
BLACHARSTWO-DEKARSTWO ARTYSTYCZNE. HEŁMY WIEŻ, WAZY, ŁUPEK, KARO, LUKARNY.
ul. Wł. Broniewskiego 4, lok. 32, 05-120 Legionowo, tel. kom. +48 662 154 393
POZŁOTNICTWO BARBARA SAŁAŃSKA.
OPRAWA OBRAZÓW, LUSTER, GRAFIK, ZDJĘĆ. RENOWACJA RAM. RAMY NIETYPOWE. OWALE.
04-782 Warszawa, ul. Kartonowa 15, tel. 22/615 62 31, tel. kom. +48 515 254 846, www.elis.com.pl
PRACOWNIA GRAWERSKA ARTYSTYCZNE WYROBY LECH BRZOZOWSKI.
HERBY, INSYGNIA, DRZEWCA SZTANDAROWE, MEDALE, ODZNAKI, RYNGRAFY, GODŁA, MINIATURY, ODZNACZENIA, TABLICE.
01-716 Warszawa, ul. Broniewskiego 37, tel. 22/633 31 41, tel. kom. +48 601 515 659
PRACOWNIA KONSERWACJI ZEGARÓW ANTYCZNYCH MAREK BIŃ.
SPECJALISTA, KONSERWATOR ZEGARÓW ANTYCZNYCH. RZECZOZNAWCA SRJ.
02-202 Warszawa, ul. Świętojerska 16, tel. 22/ 635 67 89 , tel. Kom. +48 601 204 800, e-mail: pracownia@staryzegar.pl, www.staryzegar.pl
PRACOWNIA OBUWIA JACEK KAMIŃSKI.
BUTY MĘSKIE I DAMSKIE NA MIARĘ. WSZECHSTRONNA NAPRAWA OBUWIA. AKCESORIA DO OBUWIA.
00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 22, tel. 22/826 07 24, www.brunon.pl
PRACOWNIE ROBÓT SZTUKATORSKICH KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKADY.
TWORZYMY EKSCYTUJACE ARANŻACJE SZTUKATERII TRADYCYJNEJ I NOWOCZESNEJ, OFERUJEMY NAJWYŻSZE STANDARDY WYKONAWSTWA I JAKOŚCI DZIEŁA. NASZ PERSONEL TO PROFESJONALNIE WYSZKOLENI I WYKWALIFIKOWANI RZEMIEŚLNICY.
90-010 Łódź, ul. Tuwima 13, tel./fax 42 630 6812, tel. kom. +48 605068288, e-mail: mistrz-sztukator@wp.pl, mistrz.sztukator@gmail.com
STOLARSTWO ARTYSTYCZNE ZYGMUNT DZIERLA I SYN.
OFERUJEMY MEBLE STYLOWE, REKONSTRUKCJĘ WNĘTRZ STYLOWYCH, KONSERWACJĘ DZIEL W DREWNIE, PROJEKTOWANIE WNĘTRZ STYLOWYCH, RZEŹBIARSTWO W DREWNIE, POZŁOCENIA, POLEROWANIE, INTARSJE, INKRUSTACJE.
02-954 Warszawa, ul. Goplańska 28, tel./fax +48 22 842 65 04, Comertel +48 601 30 99 39, e-mail: zygmuntd1@o2.pl
SZKOŁA MISTRZÓW WIZAŻU I STYLIZACJI.
ZAAWANSOWANE SZKOLENIA - WIZAŻ, ANALIZA KOLORYSTYCZNA, STYLIZACJA. ZAWODOWY KURS WIZAŻU. KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW-CZELADNICZEGO, MISTRZOWSKIEGO.
02-685 Warszawa, ul. S. Bryły 1/61, e-mail: office@imagemanagement.pl, tel. +48 602 670 311
Niepowtarzalna jakość i charakter projektów oraz wyrobów dla każdego, bo każdy jest niepowtarzalny!
02-777 Warszawa, ul. Przybylskiego 8/5, e-mail: info@tomgrav.pl, www.tomgrav.pl
USŁUGI JUBILERSKIE, SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH PAWEŁ WAŚ.
WYKONYWANIE BIŻUTERII ZŁOTEJ I PLATYNOWEJ, WEDŁUG PROJEKTU. NAPRAWA I RENOWACJA BIŻUTERII.
ul. Rynek 11, 05-870 BŁonie, tel. kom. +48 604 449 470, e-mail: wazka@wazka.pl
VOLGA OLGA WERBENIEC.
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 29, tel. kom. +48 880 74 66 44, e-mail: volga.pl@gmail.com
ZAKŁAD STOLARSKI LASKUS.
ZAKŁAD STOLARSKI LASKUS OD 1965 ROKU REKONSTRUKCJA, RENOWACJA, WYKONANIE STOLARKI BUDOWLANEJ - ZABYTKOWEJ. DRZWI, BRAMY, OKNA SKRZYNKOWE, ZESPOLONE, UCHYLNO-ROZWIERANE,WITRYNY I PORĘCZE.
Żwirki i Wigury 2B, 02-143 Warszawa, tel. kom. +48 503 725 404, +48 516 034 700, e-mail: biuro@stolarstwolaskus.pl, www.stolarstwolaskus.pl
ZEGARMISTRZOSTWO MAREK DRZAŻDŻYŃSKI.
NAPRAWA I KONSERWACJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW.
03-906 Warszawa, ul. Francuska 27, tel. 22/617 55 83, tel. kom. +48 601 358 570, www.zegarmistrz.waw.pl

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów
ul. Podwale 11 lok. 132
00-252 Warszawa

Tel. komórkowy: +48 888 769 769
E-mail: ocra@wp.pl
www.rzem-art.eu