CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
W JELENIEJ GÓRZE

Cech Rzemiosł w Jeleniej Górze nie może poszczycić się wielusetletnią historią , jak inne Cechy Rzemieślnicze na terenie Polski przedwojennej. Historia polskiego rzemiosła rozpoczyna się tu w 1945 r. po zakończeniu II wojny światowej i powrocie ziem zachodnich do Polski . Od 1945 roku do Jeleniej Góry i na Dolny Śląsk przybywa ludność polska z wielu stron świata w poszukiwaniu swojego miejsca w nowej, powojennej rzeczywistości. Do Jeleniej Góry przybywają pierwsi osadnicy a wraz z nimi rzemieślnicy, którzy zagospodarowują opuszczone poniemieckie warsztaty rzemieślnicze i niewielkie zakłady produkcyjne.

Z uwagi na niezwykle trudne warunki prowadzenia działalności szybko zrodziła się potrzeba organizowania Cechów Rzemieślniczych, które miały pomagać w zaopatrzeniu, rozwoju i obronie interesów braci rzemieślniczej przed próbami pozbawiania wielowiekowych praw i tradycji rzemieślników polskich i ich znacjonalizowaniem. Zaczęły powstawać Cechy skupiające rzemieślników z jednej lub wielu branż. Już 3 sierpnia 1945 roku powołany zostaje w Jeleniej Górze Cech Fryzjerów i Perukarzy ze Starszym Cechy Mieczysławem Lorkiem na czele zaś w kilka dni później Leon Marcinkowski organizuje Cech Piekarzy i Cukierników .

W październiku 1945 roku powstaje Powiatowy Związek Cechów w Jeleniej Górze – jego kierownikiem został Karol Broda, wychowawca wielu pokoleń rzemieślników. Związek w chwili powstania zrzeszał ponad 1100 rzemieślników.

Okres rozwoju rzemiosła w Jeleniej Górze zakończył się bardzo szybko, bo już w 1948 r. komunistyczne władze wydają dekret o zmianie Ustawy o izbach rzemieślniczych, który m.in. wprowadza obligatoryjną przynależność do Okręgowych Związków Cechów, wprowadzono doktrynę o niezgodności rzemiosła z interesem całego narodu, powstaje pejoratywne pojęcie rzemieślnika – „ prywaciarza „ , podjęto zakrojone na szeroką skale działania w celu eliminacji rzemiosła z rynku, wprowadzono „domiary podatkowe”, utrudniano do maksimum możliwość zaopatrzenia w surowce, materiały, maszyny i narzędzia. Doprowadzono do likwidacji większości firm rzemieślniczych. Pozostało ich na rynku jeleniogórskim 245.

Przez wiele lat los rzemiosła i zakładów rzemieślniczych zależał od samych rzemieślników, ich uporu i poświęcenia. Dopiero po roku 1989 rozpoczął się błyskawiczny rozwój ilościowy zakładów prywatnych i rzemieślniczych. Wprowadzone zasady rynkowe pozwały na niczym nie skrępowany rozwój zakładów, nie wymagano do uruchomienia zakładu żadnych uprawnień ani kwalifikacji. Zaczyna się stopniowy zanik wielu typowych zawodów rzemieślniczych usługowych / szewstwo, cholewkarstwo, fotografika, krawiectwo, malarstwo/. Rozwój sieci wielkich supermarketów powoduje taki spadek cen wyrobów, że ich naprawa staje się nieopłacalna.

Dzisiaj Cech Rzemiosł w Jeleniej Górze skupia ok. 400 zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych , handlowych i gastronomicznych. Jest zatem zrzeszeniem przedsiębiorców.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze istnieje od 1945 r. W strukturach Cechu działa Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Przedsiębiorca”. Zarówno CRRiP i OKU „P” posiadają wpis do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Ponadto Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Przedsiębiorca” działa na podstawie przepisów o systemie oświaty dotyczących niepublicznych placówek kształcenia.Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze istnieje od 1945 r. W strukturach Cechu działa Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Przedsiębiorca”. Zarówno CRRiP i OKU „P” posiadają wpis do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Ponadto Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Przedsiębiorca” działa na podstawie przepisów o systemie oświaty dotyczących niepublicznych placówek kształcenia.Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami oraz niezbędnym i zarazem bogatym doświadczeniem, zaplecze techniczne w postaci odpowiednich urządzeń multimedialnych i komputerowych oraz sprzęt i modele poglądowe do ćwiczeń. Zarówno Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców jak również Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Przedsiębiorca” w Jeleniej Górze prowadzą szereg szkoleń doskonalących.
Do najbardziej popularnych szkoleń Ośrodka Kształcenia Ustawicznego „Przedsiębiorca” należą:
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.  80 godzin. Ukończenie kursu daje uprawnienia do przyjmowania praktykantów oraz refundacji kosztów nauki zawodu, bądź przyuczania do określonej pracy. Program kursu dotyczy wszystkich grup zawodów, a w nim: – wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki, – metodyka praktycznej nauki zawodu (wraz z praktyką metodyczną), – prawne podstawy nauki zawodu i zatrudniania młodocianych pracowników. Kurs kończy się egzaminem państwowym.

Podstawowy kurs fryzjerstwa damsko-męskiego. 210 godzin, w tym: 40 godzin teorii (instruktażu) i 170 godzin szkolenia praktycznego we wzorcowej pracowni fryzjerskiej. Indywidualny sposób nauczania każdego uczestnika kursu przez mistrzów – specjalistów w zawodzie. Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technik, technologii i trendów w zawodzie fryzjer. Przedmioty: a. Higiena zawodowa; b. Technologia fryzjerska; c. Stylizacja; d. Pracownia fryzjerska. Czas trwania kursu – od 3 do 5 miesięcy. Zajęcia odbywają się codziennie – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-19.00 /z wyłączeniem weekendów/. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe do realizacji części teoretycznej, a po zakończeniu kursu i egzaminie końcowym: – certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Ośrodek; – dyplom ukończenia kursu od firmy kosmetyczno-fryzjerskiej.

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci/młodzieży. 36 godzin. Oferta kursu dotyczy osób, które chcą uzyskać uprawnienia wychowawców: kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk, wczasów w mieście. Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie, dobry stan zdrowia, predyspozycje do pracy wychowawczej.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. 30-godzin. Oferta kursu skierowana jest do nauczycieli, studentów, słuchaczy kolegiów, którzy chcą uzyskać uprawnienia do organizowania i prowadzenia imprez krajoznawczo-turystycznych, w tym wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek szkolnych.  20-godzin. Oferta kursu skierowana jest do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które chcą uzyskać uprawnienia do organizowania i prowadzenia imprez krajoznawczo-turystycznych, w tym wycieczek szkolnych.
Kurs doskonalący: „Marketing w prowadzeniu działalności usługowej” 50-godzin. Ukończenie kursu daje praktyczne umiejętności w kontakcie z klientami /komunikacja, w tym negocjacje, akwizycja, dbałość o wizerunek firmy, inne/.

Kursy doskonalące (3) w zakresie usług hotelarskich dla: a) recepcjonistek, b) pokojowych, pracowników służby pięter, c) personelu obsługowego – służby parterowej i pracowników technicznych. 20-godzinne kursy dla każdej z grup pracowników hoteli i pensjonatów, dają praktyczne umiejętności niezbędne w kontakcie z klientami, uczą wzorowej organizacji pracy, wdrażają do kultury i etyki pracy w ramach Kodeksu Etyki Hotelarza.

„Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej”. 150 godzin. Program kursu przewiduje praktyczne zajęcia z zakresu: – komunikacji społecznej i treningu motywacji; – prawnych warunków zakładania spółdzielni socjalnej; – procedury założenia i praktycznego prowadzenia sp-ni socjalnej jako podmiotu gospodarczego.

Kursy języków obcych w turystyce, biznesie, marketingu i zarządzaniu (wariant handlowo – menedżerski), w zakresie języków: czeskiego, niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania: – podstawowy – 40 godzin, – średniozaawansowany – 40 godz., – zaawansowany – 60 godz. Zajęcia w grupach do 16 osób.

„Bezpieczeństwo, higiena, profilaktyka i metodyka ochrony zdrowia w zakładzie pracy”.40 – godzinny kurs doskonalący, dający praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tj. umiejętność ratowania ludzi w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy i w strefach zagrożenia,  w oparciu o przepisy aktualnej ustawy o ratownictwie medycznym. Program kursu – dla wszystkich grup zawodów i stanowisk.

„Stres w warunkach pracy”.  30-godzinny kurs doskonalący. Zagadnienia: – teorie stresu, – stresogenne problemy w środowisku pracy, – radzenie sobie ze stresem, – jak nie być źródłem stresu innych, – zapobieganie depresji i wypaleniu zawodowemu.
Emisja głosu i higiena głosowa.  20-godzinny kurs doskonalący Program kursu adresowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli, przewodników, pilotów wycieczek i zawiera treści przydatne dla ww. grup zawodów: – optymalne warunki zewnętrzne i wewnętrzne do pracy głosem, – prawidłowe nawyki głosowe; – właściwy tor oddechowy, – umiejętności autorelaksu. Zajęcia prowadzone przez praktyków z zakresu logopedii, psychologii i foniatrii.
Kryterialne ocenianie umiejętności zawodowych. 40-godzin kurs doskonalący dla członków komisji egzaminacyjnych oraz dla instruktorów nauki zawodu. Daje praktyczne umiejętności w zakresie formułowania zadań, wyodrębniania umiejętności zawodowych i oceniania poziomu ich opanowania. Umożliwia poznanie procedury egzaminu zewnętrznego, przygotowujące do roli egzaminatora.

Do najbardziej popularnych szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  należą:

Szkolenia z zakresu bhp i p.poż.Czas trwania szkoleń dostosowany do programów ramowych określanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). oraz indywidualnych potrzeb zainteresowanych.Szkolenia są prowadzone w małych grupach (10–15 osób). Cena obejmuje szkolenie wraz z wymaganą przepisami prawa dokumentacją.Inne usługi w zakresie BHP i P.poż oraz ochrony środowiska po uzgodnieniu zakresu dostosowanego do potrzeb firmy.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.Czas trwania szkolenia 8 godzin, szkolenie niezależne od szklenia bhp. Szkolenie zaplanowane jest na praktyczne umiejętności ratowania życia. Kończy się pisemnym i praktycznym egzaminem (z tej uwagi preferowane są małe grupy do 12 osób). Uczestnik otrzymuje zaświadczenie Czerwonego Krzyża o odbyciu kursu. Zaświadczenie takie jest bezterminowe. Inne szkolenia zawodowe organizowane przez Cech Rzemiosł różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze.

Kurs elektryczny 1 kVKurs operatorów wózków widłowych

Kurs prawa jazdy we wszystkich kategoriach + ADR

Z uwagi na koszt w/w szkoleń, ceny są ustalane indywidualnie w zależności od ilości uczestników oraz przyznanych środków finansowych na praktyczną nauką zawodu lub przyuczeniem do pracy dorosłych.

Prezes Cechu

Ładziński Zbigniew

Członkowie Zarządu

Ładziński Zbigniew Starszy Cechu

Ciepiela Halina Podstarszy Cechu

Kołtowski Leon Podstarszy Cechu

Grzeszczuk Anna Członek Zarządu

Burnos Jan Członek Zarządu

Kraszewski Włodzimierz Członek Zarządu

Mrugała Rafał Członek Zarządu

Szymczyk Beata Członek Zarządu

Kaczmarek Ryszard Członek Zarządu

Kozłowska Iwona Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna

Kozłowska Iwona Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Burak Henryk Członek Komisji Rewizyjnej
Ładziński Wojciech Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Cechowy

Olcha Jan Przewodniczący Sądu Cechowego
Dubowik Tomasz Członek Sądu Cechowego
Lebioda Waldemar Członek Sądu Cechowego

W BUDOWIE

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

ALEX BUD ALEKSANDER JASKÓLSKI - JELENIA GÓRA
FIRMA ISTNIEJE OD 1995 ROKU. KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, REGIPSY, GLAZURA ŁAZIENKOWA I PODŁOGOWA. MONTAŻ ARMATURY BIAŁEJ, CENTRALNE OGRZEWANIE. OGRODZENIA.

58-560 Jelenia Góra ul. Promienna 15

tel. +48 75/64 26 842

CUKIERNIA MERKURY TOMASZ WARSZEWSKI - JELENIA GÓRA
FIRMA DZIAŁAJĄCA OD 1989 ROKU. PRODUKCJA OPARTA NA SPRAWDZONYCH RECEPTURACH. DBAŁOŚĆ O SMAK I ZADOWOLENIE KLIENTÓW. SMACZNE WYROBY CUKIERNICZE: TORTY TRADYCYJNE, WESELNE, OKOLICZNOŚCIOWE. SZEROKA GAMA CIAST: SERNIK, JABŁECZNIK, MAKOWIEC, BABKI PIASKOWE I DROŻDŻOWE, PLACKI DROŻDŻOWE. CIASTECZKA KRUCHE, Z OWOCAMI I Z KREMEM, FRANCUSKIE I PÓŁFRANCUSKIE.

58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 63

tel. +48 693 823 309

cukierniamerkury@wp.pl

www.cukiernia-merkury.pl

FIRMA STOLARSKA DREWAR MARCIN HAMERA - BARCINEK
PRODUCENT WOLNOSTOJĄCYCH EKSPOZYTORÓW NA PŁYTKI CERAMICZNE, GRESY ITP. INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO ODBIORCY. PRODUKCJA MEBLI STYLOWYCH Z DREWNA LITEGO: STOŁY, ŁÓŻKA, KOMODY, SZAFY, WITRYNY, REGAŁY. MEBLE NOWOCZESNE, CIEKAWE WZORY I MODNA KOLORYSTYKA, WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA. MEBLE NA WYMIAR.

58-512 Stara Kamienica, Barcinek 8B

tel. kom. +48 608 435 483

kontakt@drewmar.com

www.drewmar.com

HOTEL BELLA - JELENIA GÓRA - CIEPLICE
HOTEL POŁOZONY W POBLIŻU AQUAPARKU I PARKU ZDROJOWEGO. PRZYTULNE, KOMFORTOWO WYPOSAŻONE POKOJE 1, 2, 3-OSOBOWE, RODZINNE STUDIA, APARTAMENT Z ANEKSEM KUCHENNYM. PEŁEN WĘZEŁ SANITARNY, TV, INTERNET. KOMPLEKSOWO WYPOSAŻONE ZAPLECZE KONFERENCYJNE. RESTAURACJA SERWUJĄCA SMACZNE DANIA. PROFESJONALNA OBSŁUGA.

58-560 Jelenia Góra - Cieplice, ul. Zamoyskiego 3

tel. tel. +48 75/643 12 50

recepcja@hotelbella.pl

www.hotelbella.pl

Hotel Bella Portal Rzemiosła Polskiego

AUTO SERWIS GARAGE S.C. - JELENIA GÓRA
FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM, ŚWIADCZĄCA USŁUGI W ZAKRESIE MECHANIKI POJAZDOWEJ. OBSŁUGA POJAZDÓW OSOBOWYCH, BUSÓW I DOSTAWCZYCH. NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, NAPRAWY SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW, UKŁADU HAMULCOWEGO, WYDECHOWEGO I ZAWIESZENIA. PROFESJONALNA OBSŁUGA.

58-500 Jelenia Góra, ul. Flisaków 12a

tel. kom. +48 600 625 583

garage@vp.pl

www.garage.jgora.pl

SAJK PIĘTKA S.C. - JELENIA GÓRA
FIRMA RODZINNA ZAJMUJĄCA SIĘ KOMPLEKSOWYMI NAPRAWAMI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. SPECJALISTYCZNE I NOWOCZESNE URZĄDZENIA NAPRAWCZE, WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI UBEZPIECZENIOWYMI, LIKWIDACJA SZKÓD POWYPADKOWYCH, WŁASNA MIESZALNIA LAKIERÓW HOLENDERSKIEJ FIRMY DEBEER, SKLEP Z ARTYKUŁAMI LAKIERNICZYMI. WARSZTAT PODWYKONAWCZY DLA AUTORYZOWANYCH SERWISÓW.

58-506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 56

tel. kom. +48 601 779 191

biuro@sajk.pl

www.sajk.pl

PIEKARNIA "U KOZIOŁKA" IWONA I ZDZISŁAW KOZŁOWSCY - JELENIA GÓRA
PIEKARNIA ZAPEWNIAJĄCA ŚWIEŻE I SMACZNE PIECZYWO OD 1992 ROKU. BOGATA OFERTA: BUŁKI, CHLEB ŻYTNI, CHLEB RAZOWY, CHLEB WIELOZIARNISTY, BUŁKA TARTA. WYROBY PÓŁCUKIERNICZE - DROŻDŻOWKI, ROGALE, CHAŁKI. WYSOKA JAKOŚĆ STOSOWANYCH SKŁADNIKÓW, MIŁA OBSŁUGA I KORZYSTNE CENY. SZKOLIMY UCZNIÓW.

58-560 Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 3

tel. kom. +48 603 641 640

ukoziolka@poczta.onet.pl

USŁUGI WULKANIZACYJNE MECHANIKA POJAZDOWA ANDRZEJ NOWAK - JELENIA GÓRA
OBSŁUGA POJAZDÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH. NAPRAWA, WYMIANA, PRZECHOWYWANIE OPON. GEOMETRIA KÓŁ. SPRZEDAŻ OPON I FELG. PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH I STALOWYCH. MECHANIKA POJAZDOWA, DIAGNOSTYKA PODWOZIA. PIASKOWANIE FELG. SPAWANIE ALUMINIUM.

58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 122c

tel. +48 75/75 53 478

biuro@oponynowak.pl

www.oponynowak.pl

LEKOP SP. Z O.O. POKRYCIA DACHOWE - JELENIA GÓRA
PROFESJONALNE USŁUGI CIESIELSKIE I DEKARSKIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE. DORADZTWO I POMIARY I KLIENTA. DOŚWIADCZENI DEKARZE GWARANCJĄ DOBRZE WYKONANEJ USŁUGI.
58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 14a/7, tel. +48 75/64 12 261, +48 604 178 736, e-mail: biuro@lekop.pl, www.lekop.pl
AUTO KACZMAREK RYSZARD KACZMAREK - JELENIA GÓRA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY SAMOCHODÓW, USŁUGI HOLOWANIA I AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAWY. MECHANIKA POJAZDOWA, DIAGNOSTYKA, KLIMATYZACJE, NAPRAWY BLACHARSKIE I LAKIERNICZE. FACHOWA OBSŁUGA.
58-570 Jelenia Góra, ul. K. Makuszyńskiego 7, tel. +48 608 594 819, tel./fax +48 75/75 530 31, e-mail: auto.kaczmarek@interia.pl, www.auto-kaczmarek.pl
AUTO-TECHNIK S.C. SERWIS BMW WOJCIECH BUDZYŃ, WALDEMAR WACHEŁKO - JELENIA GÓRA
PARTNERSTWO Z JAKOŚCIA BMW, SKLEP Z ORYGINALNYMI CZĘŚCIAMI BMW I MINI, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, ELEKTROMECHANIKA, MECHANIKA, SERWIS.
58-560 Jelenia Góra, ul. Krośnieńska 2b, tel./fax +48 75/755 11 57, +48 609 736 489, e-mail: serwis.bmw@interia.eu
PIEKARNIA AGNIESZKA I TOMASZ WAWER S.C. - JELENIA GÓRA
WSZYSTKIE PRODUKTY WYTWARZANE NA NATURALNYM ZAKWIASIE. TRADYCYJNA RECEPTURA I ZERO ULEPSZACZY. W OFERCIE: CHLEB RAZOWY, STAROPOLSKI, ŻYTNI, WIEJSKI RÓŻNEGO RODZAJU, BUŁKI. SZKOLIMY UCZNIÓW.
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 maja 70, tel. +48 75/64 23 381, e-mail: agaipawel@op.pl

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze
ul. Tuwima 2
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 42 37
tel. kom. +48 721 294 831
e-mail: cechjel@o2.pl
www.cech.jgora.pl