CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAWORZE

Jawor – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, nad rzeką Nysą Szaloną, Jawornikiem i Paszówką. Najstarsza wzmianka nazwy miasta pochodzi z XI wieku – pod datą 1008 r., a pełna nazwa Jawor pojawia się w 1203 roku. Nie wiadomo jednak dokładnie kiedy Jawor otrzymał prawa miejskie, ponieważ nie zachował się akt lokacyjny. W mieście znajduje się wiele zabytków a perełką wśród nich jest szachulcowy ewangelicki Kościół Pokoju z XVII wieku zaliczony do światowego dziedzictwa zabytków kultury UNESCO.

W sierpniu 1945 roku grupa około 100 rzemieślników działających na terenie powiatu jaworskiego zorganizowała spotkanie organizacyjne, którego inicjatorem i organizatorem był mistrz piekarski Jan Kiełczewski. 26 sierpnia 1945 roku utworzono Cech Zbiorowy Rzemieślników a starszym Cechu został Mieczysław Pośpieszyński, który prowadził zakład ślusarski. Niestety brak dokumentów z tamtego okresu nie pozwala na bardziej szczegółowe przedstawienie działalności rzemiosła.

Jesienią 1948 roku jaworskie rzemiosło ufundowało sztandar cechowy.W tym czasie działało około 200 zakładów rzemieślniczych, a już w 1949 roku liczba ta wzrosła do 400. Na początku lat 50-tych silny rozwój spółdzielczości pracy sprawił, że rzemieślnicy w większości zaczęli przechodzić do spółdzielni, a część wyjeżdżała wgłąb kraju. Liczba zrzeszonych zakładów spadła do ok. 60.

W miejsce zbiorowego Cechu powstał Cech Rzemiosł Różnych z komisarycznym Zarządem w składzie:

 • starszy Cechu – Czesław Tomaszewski
 • podstarszy – Antoni Wolski.

Cech włączono do okręgowego Związku Cechów w Legnicy. W 1952 roku został wybrany nowy Zarząd, na czele którego stanął starszy Cechu – Maksymilian Żak – mistrz krawiecki, a podstarszym został Wacław Kasprzyk – mistrz szklarstwa.

Co 1956 roku zasadniczych zmian w działalności Cechu nie było. Właściwa praca zaczęła się w 1957 roku a liczba zrzeszonych zakładów rzemieślniczych wzrastała i w 1959 roku odnotowano ich już 150.

W 1958 roku przeprowadzono kolejne wybory władz Cechu i starszym został Andrzej Kardela – mistrz krawiecki. W 1969 roku Cech liczył już 244 członków a na jego czele nadal działał Andrzej Kardela. W okresie od 1 września 1975 roku do 30 czerwca 1980 roku do Cechu w Jaworze należeli rzemieślnicy z terenu działania cechu złotoryjskiego.
Następcą starszego Andrzeja Kardeli byli Jan Papiernik i Czesław Grzywa. Od maja 2017 roku funkcję tę pełni Andrzej Giera. Biurem od początku istnienia Cechu kierowała Genowefa Prędkiewicz, a od czerwca 2017 roku jej następczyni Barbara Dmytryk.

Według Statutu z 27 czerwca 1989 roku Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców, samorządową społecznością zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Cech w Jaworze jest członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu.

Główna działalność:

 • reprezentacja interesów członków Cechu na zewnątrz,
 • działalność kulturalna, oświatowa i pomocowa,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów dot. refundacji wynagrodzeń i dofinansowania kosztów szkolenia pracowników młodocianych,
 • zawieranie umów uczniowskich pomiędzy uczniami a zakładami rzemieślniczymi szkolącymi w zawodzie.

Firmy rzemieślnicze szkolą uczniów w zawodach:

 • stolarz,
 • elektryk,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • sprzedawca,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • fryzjer.

Cech w Jaworze współpracuje głównie z jaworską szkołą, z OHP w Jaworze, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze, urzędami gmin: w Jaworze, Męcince, Paszowicach, Mściwojowie, Bolkowie, Strzegomiu, Dobromierzu i Wądrożu Wielkim, OHP w Legnicy i cechami ościennymi.

Prezes Cechu

STARSZY CECHU – ANDRZEJ GIERA

Członkowie Zarządu

STARSZY CECHU – ANDRZEJ GIERA
PODSTARSZY – JANUSZ WINKLER
SEKRETARZ – JANUSZ WASILEWSKI

CZŁONKOWIE – RYSZARD TABOR, BOGUSŁAW MATUSZEWSKI
ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU – PIOTR LITAWA

Komisja Rewizyjna

SABINA BANACH
ANDRZEJ JABŁONOWSKI
ROMAN RAŁOWSKI

Walne Zgromadzenie Jaworskiego Rzemiosła w Ratuszu Miejskim

Miasto - siedziba Cechu

PRZYSTĄP DO NASZEGO CECHU

Zasady Przynależności
Zgodnie ze statutem Cechu Rzemiosł Różnych w Jaworze członkami naszej organizacji mogą, być rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie całej Polski, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne spółki cywilne osób fizycznych niespełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudniania określonych w ustawie o rzemiośle.

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. Nr 17 poz. 92 z późn. zm.)
Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej wraz z załącznikami.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA CZŁONKA CECHU
Do Cechu należy dostarczyć:

 • deklaracje przynależności,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg KRS (kopia),
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (kopia),
 • decyzja o nadaniu NIP (kopia),
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu BHP (kopia).

W PRZYPADKU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH DODATKOWO WYMAGANY JEST:

 • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (kopia – oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (kopia – oryginał do wglądu).

Każdy członek naszej organizacji zobowiązany jest do płacenia miesięcznej składki, ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w zależności czy członkiem Cechu jest osoba szkoląca pracowników młodocianych, czy też nie.

Od naszych członków oczekujemy, poza regularnym płaceniem składek, aktywnego uczestnictwa w życiu Cechu oraz pomocy i współpracy przy realizacji działań statutowych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO CECHU
W ramach opłacanej składki Cechowej, członkostwo niesie za sobą wiele korzyści materialnych i niematerialnych:

 • przynależność do elity polskich rzemieślników,
 • prawo umieszczenia logo na swojej stronie internetowej,
 • zdobywanie i udostępnianie przez cech bezpośrednich kontaktów do potencjalnych klientów,
 • pomoc w potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych (tytuł mistrza, czeladnika),
 • bezpłatne porady prawne ze strony radcy prawnego z Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu,
 • pomoc przy staraniu się o refundację przy zatrudnianiu młodocianych pracowników,
 • wypełnianie wniosków do właściwej gminy o dofinansowanie za wyszkolenie młodocianych pracowników,
 • pomoc w innych sprawach istotnych dla naszych członków.
EGZAMIN MISTRZOWSKI:

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza może przystąpić osoba, która spełnia warunki dotyczące długości stażu pracy, rodzaju i zakresu posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej, przy czym kandydat na mistrza musi ukończyć co najmniej szkołę ponadgimnazjalną.

Izba Rzemieślnicza może dopuścić do egzaminu mistrzowskiego osobę, która:

 • ma tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie i po uzyskaniu tego tytułu, co najmniej 3-letni staż pracy, albo łącznie – przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego – co najmniej 6-letni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej), bądź:
 • przez okres co najmniej 6 lat samodzielnie wykonywała zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź:
 • jest czeladnikiem lub ma tytuł równorzędny w zawodzie, a po uzyskaniu tytułu ma co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź:
 • ma tytuł mistrza w zawodzie i po jego uzyskaniu, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź:
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym poddaje się egzaminowi i tytuł zawodowy w tym zawodzie oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 2-letni staż pracy,
 • ma dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu „egzaminowanego” i po jego uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.
EGZAMIN CZELADNICZY

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej.

Izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która:

 • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź:
 • ma świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz 3-letni staż pracy w zawodzie, bądź:
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z zawodem,
 • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytuły zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

ŚWIADECTWO CZELADNICZE jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

AUTO-NAPRAWA AUTO-HANDEL ANDRZEJ GIERA - JAWOR
USŁUGI BLACHARSKIE I LAKIERNICZE, MECHANIKA, NAPRAWY BIEŻĄCE, RENOWACJA I ODBUDOWA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH OSOBOWYCH I BUSÓW. DBAŁOŚĆ O KAŻDY DETAL. DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM, RZETELNE WYKONANIE. SZKOLENIE UCZNIÓW.

59-400 Jawor, ul. Starojaworska 29B

tel. kom. +48 605 825 974

e-mail: andrzej-giera@wp.pl

CUKIERNIA "BALINKA" RYSZARD TABOR - JAWOR
CUKIERNIA DZIAŁAJĄCA OD 1990 ROKU. POŁĄCZENIE TRADYCYJI Z NOWOCZESNĄ PRODUKCJĄ. WYROBY O SPRAWDZONEJ RECEPTURZE, NATURALNYCH SKŁADNIKACH I NIEPOWTARZALNYM SMAKU. SZEROKA GAMA CIAST: PIERNIK, MURZYNEK, KARPATKA, CIASTA DROŻDŻOWE, MAKOWCE, SZARLOTKI, SERNIKI, CIASTA OWOCOWE. SPECJALNE TORTY: URODZINOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH, TORTY WESELNE. CIASTKA I CIASTECZKA, PĄCZKI Z RÓŻNYM NADZIENIEM. PIECZYWO CODZIENNE: CHLEBY I BUŁKI. SZKOLIMY UCZNIÓW.

59-400 Jawor, Pl. Wolności 4

tel. kom. +48 605 735 955

e-mail: cukierniabalinka@wp.pl

www.cukierniabalinka.pl/

PPUH "AUTO-MOTO-SZLIF" MECHANIKA POJAZDOWA, STACJA KONTROLI POJAZDÓW BOGUSŁAW MATUSZEWSKI - JAWOR
PEŁNA OBSŁUGA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH WSZYSTKICH MAREK. MECHANIKA POJAZDOWA, NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, SERWIS I NAPRAWA KLIMATYZACJI, WULKANIZACJA, SERWIS OPON. PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO PRZEGLĄDU I NA SPRZEDAŻ. STACJA KONTROLI POJAZDÓW. WYKWALIFIKOWANI MECHANICY, PROFESJONALNY SPRZĘT, DBAŁOŚĆ O BEZPIECZNĄ JAZDĘ. SZKOLENIE UCZNIÓW.

59-400 Jawor, ul. Kuziennicza 4

tel. kom. +48 605 825 916

e-mail: auto.moto@vp.pl

ZAKŁAD STOLARSKI "DREWAX" JANUSZ WASILEWSKI - JAWOR
FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY STOLARSKIEJ. W OFERCIE: SCHODY, DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSTKOWE MEBLE Z DREWNA LITEGO, KUCHNIE Z DREWNA LITEGO, STABILNE ŁÓŻKA I STOŁY Z DREWNA LITEGO. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA, POMYSŁOWE ROZWIĄZANIA, DBAŁOŚĆ O KAŻDY DETAL I FUNKCJONALNOŚĆ. SZKOLENIE UCZNIÓW.

59-400 Jawor, ul. Myśliborska 32

tel. kom. +48 609 303 214

AUTO CENTRUM GAZBUT ANDRZEJ JABŁONOWSKI - JAWOR
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE, SERWIS I NAPRAWA KLIMATYZACJI, GEOMETRIA KÓŁ, OPONY, WYMIANA OLEJU. PROFESJONALNA OBSŁUGA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
59-400 Jawor, ul. Szymanowskiego 13, tel. +48 76/870 55 38, e-mail: info@acgserwis.pl, www.acgserwis.pl
"CREATIV" ZAKŁAD BUDOWLANY LESZEK GRZEGORCZYK - JAWOR
KOMPLEKSOWE REMONTY I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: USŁUGI GLAZURNICZE, GŁADZIE GIPSOWE, TYNKI DEKORACYJNE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, MONTAŻ: PANELI, OKIEN I DRZWI, PŁYT GIPS.-KARTON. SZKOLENIE UCZNIÓW W ZAWODACH BUDOWLANYCH.
59-400 Jawor, ul. Starojaworska 27/15, tel. +48 663 256 789, e-mail: creativ-bud@wp.pl
AUTO-NAPRAWA MECHANIKA BLACHARSTWO LAKIERNICTWO ZENON KUNA - SNOWIDZA, MŚCIWOJÓW
NAPRAWA POJAZDÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH. DIAGNOSTYKA, NAPRAWY BIEŻĄCE MECHANIKA, BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, SERWIS KLIMATYZACJI, WULKANIZACJA, SPAWANIE PLASTIKU I ALUMINIUM. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM. SZKOLENIE UCZNIÓW.
59-407 Mściwojów, Snowidza 37, tel. +48 76/871 82 66, +48 665 457 175
ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ MIROSŁAW GRZYWA - JAWOR
NAPRAWA POJAZDÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, CIĘŻAROWYCH, MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH. NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE SILNIKÓW SPALINOWYCH, REGULACJA SILNIKÓW, KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SILNIKÓW AIRBAG-ABS, NAPRAWY UKŁADÓW TDI, TDS, HDI I INNE. WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA. SZKOLIMY UCZNIÓW.
59-400 Jawor, ul. Dąbrowskiego 15, tel./fax +48 76/870 29 39, +48 608 034 483, e-mail: miroslaw.grzywa@onet.pl
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ROMAN RAŁOWSKI - MĘCINKA, MAŁUSZÓW
SOLIDNY I PROFESJONALNY WYKONAWCA WSZELKICH PRAC BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH. MALOWANIE, TAPETOWANIE, UKŁADANIE PŁYTEK. SZKOLIMY UCZNIÓW.
59-424 Męcinka, Małusżów 7A, tel. +48 606 526 388, e-mail: huma56@wpp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Jaworze

ul. Zamkowa 5C, 59-400 Jawor
tel. +48 76 870 27 21
e-mail: cechjawor5@gmail.com