CECH RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Wodzisław Śląski – miasto położone w południowo-zachodniej części województwa śląskiego przy granicy z Czechami, w południowej części Płaskowyżu Rybnickiego, nad rzeką Lesznicą. Miasto sąsiaduje z gminami: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana oraz gminami-miastami: Pszów, Radlin. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych z Wodzisławia można dostrzec pasmo Beskidu Śląsko-Morawskiego oraz góry Beskidu Śląskiego – Czantoria Wielka, Skrzyczne, czy na zachodzie czeskie góry Jeseniki.

Początki miasta i rzemiosła sięgają XIII wieku. Bardzo ważnym handlowym wydarzeniem były organizowane kilka razy w roku jarmarki. Najpopularniejsze były jarmarki franciszkańskie. Organizowanie jarmarków wymagało uzyskiwania tzw. „przywileju”, którego udzielali królowie lub władcy księstw. Rzemieślnicy, aby mieć prawo do sprzedaży swoich wyrobów również musieli posiadać przywilej – sprzedaży. Po otrzymaniu takiego przywileju organizowali się w grupy i bronili swoich interesów i nabytych praw. W ten sposób powstawały pierwowzory organizacji cechowych. Jako pierwsi organizowali się piekarze, rzeźnicy, szewcy oraz tkacze lnu. W miarę upływu czasu powstawały inne cechy branżowe, które funkcjonowały aż do początku II wojny światowej.

Po wojnie na krótko reaktywowano działanie cechów branżowych. W 1947 roku zostały one wchłonięte przez Okręgowy Związek Rzemiosł Różnych w Rybniku. Dzięki działaniu miejscowych rzemieślników po utworzeniu powiatu wodzisławskiego w 1954 roku udało się w 1957 roku odłączyć od Rybnika Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Podstawą prawną powołania Cechu była decyzja z dnia 20 lutego 1957 roku wydana przez Kierownika Wydziału Przemysłu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. W tej formie Cech funkcjonował do 31 sierpnia 1998 roku, kiedy to na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zmieniającego dotychczasowy statut – Sąd Rejonowy w Katowicach przekształcił Cech Rzemiosł Różnych w Wodzisławiu Śląskim w – Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.

Za zasługi dla rozwoju rzemiosła Cech został wyróżniony wieloma odznaczeniami, z których najcenniejszy jest złoty medal im. Jana Kilińskiego. Cech, jako organizacja promuje swoich członków nie tylko na terenie powiatu, ale również w województwie i kraju. To z inicjatywy Cechu w dniu 27 kwietnia 2002 roku osiem firm otrzymało od Krajowego Państwowego Inspektora Pracy świadectwo zakładu pracy bezpiecznej. Taki tytuł został przyznany również Cechowi. Wręczenie świadectw odbyło się w Wodzisławiu Śląskim. 12 września 2002 roku Cech uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9000-2001. Cech wodzisławski jest pierwszym w Polsce, który taki certyfikat uzyskał. 1 sierpnia 2003 roju Fundusz Poręczeniowy z Katowic przyznał Cechowi certyfikat Punktu Konsultacyjnego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego, który jest świadectwem uzyskania autoryzacji do wykonywania usług z zakresu metodologi udzielania poręczeń, doradztwa dla wnioskodawców oraz zasad przygotowywania wniosków.

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim zrzesza zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast: Jastrzębie Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana. Zakłady reprezentują branże: budowlana, drzewna, fryzjerska, metalowa, motoryzacyjna, spożywcza i ogólna.

Zadania Cechu:

 • udzielanie informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle,
 • pomoc młodocianym, którzy chcą zmienić miejsce przygotowania zawodowego lub zawód,
 • udostępnianie informacji i kierowanie do zakładów szkolących zrzeszonych w Cechu kandydatów na uczniów,
 • sporządzanie umów w celu praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • organizowanie spotkań informacyjnych z rodzicami i kandydatami na uczniów w zawodzie przed podpisaniem umów,
 • organizowanie uroczystego podpisywania umów w celu praktycznej nauki zawodu,
 • wydawanie dzienniczków praktycznej nauki zawodu dla uczniów,
 • wydawanie druków niezbędnych do założenia dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy dla ucznia
 • wydawanie dzienniczków praktycznej nauki zawodu dla uczniów, oraz druków niezbędnych do założenia dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy dla ucznia,
 • udostępnianie standardów egzaminacyjnych i informatorów, programów praktycznej nauki zawodu, karty informacyjnej,
 • przyjmowanie, kontrolowanie i kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na uczniów w zawodzie,
 • udostępnianie i udzielanie pomocy przy kompletowaniu dokumentów pracowniczych,
 • udostępnianie druków i udzielanie bieżących informacji podatkowej związanej z zatrudnieniem,
 • udostępnianie standardów egzaminacyjnych i informatorów, programów praktycznej nauki zawodu, karty informacyjnej,
 • przyjmowanie, kontrolowanie, kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na uczniów w zawodzie,
 • udzielanie bieżących informacji z zakresu prawa pracy, oraz dokumentacji podatkowej związanej z zatrudnieniem,
 • prowadzenie kartotek pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, dokumentacji kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu, przeszkolenia pracodawcy – kierownika zakładu w zakresie bhp i p.poż.,
 • rozstrzygania ewentualnych sporów i nieporozumień pomiędzy pracodawcami a uczniami młodocianymi,
 • współpraca z lokalnymi władzami i szkołami,
 • udostępnianie i udzielanie pomocy w kompletowaniu dokumentów na egzamin czeladniczy, sprawdzający, mistrzowski,
 • prowadzenie rejestru uczniów, którzy zdali egzamin czeladniczy.

Ponadto dla członków Cechu:

 • sporządza wnioski o zawarcie umów i wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,
 • przygotowuje wnioski wraz z kompletem dokumentów dotyczących wypłaty dofinansowania za wyszkolenie ucznia dla pracodawcy,
 • udziela bieżących informacji z zakresu prawa pracy oraz dokumentacji podatkowej związanej z zatrudnieniem,
 • pomaga przy kompletowaniu dokumentacji umożliwiającej praktyczną naukę zawodu dorosłych,
 • rozstrzyga sporty i skargi dotyczące rzemieślników,
 • prowadzi ubezpieczenie grupowe dla zrzeszonych w Cechu rzemieślników, ich pracowników i współmałżonków,
 • organizuje szkolenia i kursy.

DZIAŁ DORADCZO-SZKOLENIOWY

W ofercie szkoleniowej Cechu kursy i seminaria m.in.:

 • asystent/asystentka dyrektora z modułem j. ang./niem,
 • asystent rachunkowości,
 • bhp,
 • p.poż.,
 • brukarz,
 • cukiernik,
 • droga do własnej firmy,
 • florystka/bukieciarstwo,
 • języki obce dla początkujących i zaawansowanych,
 • kadry i płace,
 • kosmetyczny wraz ze stylizacją paznokci
 • wiele innych.

KURSY:

 • manager restauracji,
 • montażysta rusztowań metalowo-montażowych,
 • obsługa komputera,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • pracownik biurowy,
 • profesjonalna obsługa sekretariatu,
 • profesjonalny sprzedawca,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszu unijnych,
 • zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znaczenie wizerunku w podejmowaniu zatrudnienia,
 • i wiele innych zgodnie z zainteresowaniem.

Prezes Cechu

JERZY WALTAR

Członkowie Zarządu

STARSZY CECHU – JERZY WALTAR
I PODSTARSZY – ALEKSANDER HARNASZ
II PODSTARSZY – ROMAN JUZEK
CZŁONKOWIE – JÓZEF KOWALSKI, TOMASZ WŁODARCZYK. ZBIGNIEW KLIMEK, MAŁGORZATA POŁAWSKA, ADAM CICHY, TOMASZ KWIETNIEWSKI, ANDRZEJ RYSZKA, MARIAN SALAMON

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY – ROBERT ZAJĄC
CZŁONKOWIE – JERZY ZOREMBA, GRZEGORZ BRZOZA, STANISŁAW ZMUDA, ADAM HUBSCHER

Sąd Cechowy

PRZEWODNICZĄCY – JAN KUBALA
CZŁONKOWIE – IRENA KIERMASZEK, ZBIGNIEW RADECKI, URSZULA KIERMASZEK, PIOTR GAJDZIK

Biuro Cechu

DYREKTOR BIURA CECHU – ANNA ORSZULIK-OŚLIZLOK
SEKRETARIAT, DZIAŁ DORADCZO-SZKOLENIOWY – ILONA JUREK
KSIĘGOWOŚĆ – SYLWIA MOJ
DZIAŁ NADZORU NAD PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – DOROTA GABROWSKA
BIURO RACHUNKOWE – ANNA DUDEK, SABINA RÓŻAŃSKA, JOANNA OLSZEWSKA
KASA – WIESŁAWA HETMANIOK

Kim zostanę kiedy dorosnę – Poznajemy zawody – kolejne spotkanie

Kim zostanę kiedy dorosnę – Poznajemy zawody

Lider Przedsiębiorczości 2016

Spotkanie opłatkowe Seniorów wodzisławskiego rzemiosła 2016

Zgromadzenie delegatów 2016

Pielgrzymka 2016

Informacje dla Pracodawcy

EGZAMIN MISTRZOWSKI:

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza może przystąpić osoba, która spełnia warunki dotyczące długości stażu pracy, rodzaju i zakresu posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej, przy czym kandydat na mistrza musi ukończyć co najmniej szkołę ponadgimnazjalną.

Izba Rzemieślnicza może dopuścić do egzaminu mistrzowskiego osobę, która:

 • ma tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie i po uzyskaniu tego tytułu, co najmniej 3-letni staż pracy, albo łącznie – przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego – co najmniej 6-letni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej), bądź:
 • przez okres co najmniej 6 lat samodzielnie wykonywała zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź:
 • jest czeladnikiem lub ma tytuł równorzędny w zawodzie, a po uzyskaniu tytułu ma co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź:
 • ma tytuł mistrza w zawodzie i po jego uzyskaniu, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły podpodstawowej, bądź:
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym poddaje się egzaminowi i tytuł zawodowy w tym zawodzie oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 2-letni staż pracy,
 • ma dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu „egaminowanego” i po jego uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.

Informacje dla Ucznia

EGZAMIN CZELADNICZY

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej.

Izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która:

 • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź:
 • ma świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz 3-letni staż pracy w zawodzie, bądź:
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z zawodem,
 • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytuły zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

ŚWIADECTWO CZELADNICZE jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

FUH "GROMOTKA" PRODUCENT SCHODÓW I DRZWI DAWID GROMOTKA - WODZISŁAW ŚLĄSKI - KOKOSZYCE
WIELOLETNI DOŚWIADCZONY PRODUCENT SCHODÓW I DRZWI. BOGATA OFERTA WZORÓW, SZEROKA GAMA WYKOŃCZEŃ, REALIZACJA INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLIENTÓW, DORADZTWO W ZAKRESIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH. NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY, DBAŁOŚĆ O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW I ESTETYKĘ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Gagarina 12B

tel. kom. +48 501 260 464

biuro@gromotka.pl

www.gromotka.pl

FPHU "DAMET" MUSIOŁ DAMIAN PRODUCENT KOTŁÓW C.O. - POŁOMIA
FIRMA POWSTAŁA W 1996 ROKU. ZAJMUJE SIĘ PRODUKCJĄ NOWOCZESNYCH I EKOLOGICZNYCH KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, BOJLERÓW, LEKKICH KONSTRUKCJI STALOWYCH. WSPÓŁPRACUJE Z BRANŻĄ GÓRNICZĄ I P.POŻ. W ZAKRESIE PRODUKCJI URZĄDZEŃ DLA GÓRNICTWA. DOŚWIADCZENIE I NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY ZAPEWNIAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ WYROBÓW I USŁUG. FIRMA SZKOLI UCZNIÓW

44-323 Połomia, ul. Centralna 167c

tel. kom. +48 605 416 572

e-mail: damet1@o2.pl

www.damet-kotly.pl

P.P.H.U. MEBLE GROSMAN - PSZÓW
PRODUCENT MEBLI NA WYMIAR. W OFERCIE: MEBLE KUCHENNE, SYPIALNIE, SZAFY DO ZABUDOWY, MEBLE ŁAZIENKOWE, KOMODY, STOLIKI RTV, MEBLE DZIECIĘCE, GARDEROBY, MEBLE BIUROWE, SKLEPOWE, DO RESTAURACJI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI. SPRZĘT AGD. NOWE ROZWIĄZANIA, BOGATA KOLORYSTYKA, CIEKAWE WZORNICTWO. DORADZTWO, POMIARY, MONTAŻ. DOKŁADNE, SOLIDNE I TERMINOWE WYKONANIE. SZKOLIMY UCZNIÓW.

44-370 Pszów, ul. K.Miarki 118

tel. kom. +48 506 409 991

e-mail: sklepgrosman@gmail.com

www.meblegrosman.pl

PPH-U "SOSNA" MECHANIKA POJAZDOWA GRZEGORZ SOSNA - WODZISŁAW ŚLĄSKI, KOKOSZYCE
W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ OD 1991 ROKU. NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH WSZYSTKICH MAREK. REMONTY: SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW, ZAWIESZENIA, NAPRAWY BIEŻĄCE. GEOMETRIA KÓŁ HUNTER 3D. DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, NAPRAWY ELEKTRYKI, ELEKTRONIKI, KLIMATYZACJI, OBSŁUGA OLEJOWA. ZAPEWNIAMY SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I DOŚWIADCZONYCH MECHANIKÓW. SZKOLIMY UCZNIÓW.

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Zdrojowa 49

tel. kom. +48 601 465 788

e-mail: sosnagrzegorz@interia.pl

www.autoserwissosna.pl

SERWIS SAMOCHODOWY "STAROSTA" ŁUKASZ STAROSTA - WODZISŁAW ŚLĄSKI
BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE, LAKIEROWANIE W KOMORZE BEZPYŁOWEJ. HOLOWANIE 24H, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY NA CZAS NAPRAWY. SERWIS BEZGOTÓWKOWY. DORADZTWO PRAWNE W ODSZKODOWANIACH KOMUNIKACYJNYCH. PROFESJONALNA OBSŁUGA I WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA. SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - SKLEP ALLEGRO: CZESCI-RS. SZKOLENIE UCZNIÓW.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wolności 72

tel. kom. +48 609 748 471

e-mail: serwis.starosta@o2.pl

www.serwis-starosta.pl

"WIMAR SERWIS" MECHANIKA POJAZDOWA IZABELA ŁASKI - WODZISŁAW ŚLĄSKI
MECHANIKA POJAZDOWA, OBSŁUGA POJAZDÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH, NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, OBSŁUGA KLIMATYZACJI, SERWIS OGUMIENIA. MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY. POMOC DROGOWA 24H. DOŚWIADCZENI MECHANICY, NOWOCZESNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY I NARZĘDZIA, PROFESJONALNA OBSŁUGA. SZKOLIMY UCZNIÓW.

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 285

tel. kom. +48 781 880 700

e-mail: wimar.serwis@op.pl

AUTO SERVICE BOGDAN ŻYMEŁKA - RYDUŁTOWY
PROFESJONALNY WARSZTAT NAPRAWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. MECHANIKA POJAZDOWA, NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, DIAGNOSTYKA SYSTEMÓW ELEKTRONIKI, OBSŁUGA KLIMATYZACJI. SZKOLENIE UCZNIÓW.
44-280 Rydułtowy, ul. M.Kasprzaka 25, tel. +48 32/457 87 57, e-mail: pontus_xl@wp.pl
DIAGNOSTYKA NAPRAWA SAMOCHODÓW MGR INŻ. WACŁAW BARGIEŁ - PSZÓW
FIRMA DZIAŁAJĄCA OD WIELU LAT W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ. NAPRAWY BIEŻĄCE, DIAGNOSTYKA, ELEKTRONIKA, SERWIS KLIMATYZACJI I OGUMIENIA, GAZ, TŁUMIKI. WARSZTAT NALEŻY DO SIECI PROFI AUTO SERWIS. SZKOLENIE UCZNIÓW.
44-370 Pszów, ul. M.Konopnickiej 27D, te. +48 32/455 79 19, +48 602 444 698, e-mail: bwacek@poczta.onet.pl
F.U.H."GALA" OBSŁUGA I NAPRAWA SAMOCHODÓW TOMASZ GALISZ - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
PROFESJONALNY SERWIS MECHANICZNY. NAPRAWY BIEŻĄCE. DIAGNOSTYKA. WYMIANA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, OLEJÓW I FILTRÓW. NAPRAWA ZAWIESZEŃ I UKŁADÓW KIEROWNICZYCH. GEOMETRIA KÓŁ 3D, SERWIS KLIMATYZACJI. AUTO SZYBY: SPRZEDAŻ, MONTAŻ, PRZYCIEMNIANIE. SZKOLIMY UCZNIÓW.
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Piłsudskiego 41a, tel. +48 602 235 007,48 32/434 01 99, e-mail: fuhgala@gmail.com, www.galaserwis.com.pl
"JANMAT" ZAKŁAD KRAWIECKI DOROTA WARZECHA - RADLIN, RYDUŁTOWY
SOLIDNE I TERMINOWE USŁUGI KRAWIECKIE: SZYCIE NA MIARĘ, POPRAWKI KRAWIECKIE, SKRACANIE, ZWĘŻANIE, WSZYWANIE ZAMKÓW, NAPRAWA ODZIEŻY, SZYCIE FIRAN, ZASŁON, POŚCIELI NARZUT. SZKOLENIE UCZNIÓW.
44-310 Radlin, ul. Korfantego 24, tel. +48 506 088 425
STOLARNIA GRABIEC - SKRZYSZÓW
ZAKŁAD Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM. PRODUCENT SCHODÓW Z DREWNA LITEGO I OKLEINOWANEGO, DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH. DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB KLIENTA I REALIZACJA INDYWIDUALNYCH ŻYCZEŃ. WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA.
44-348 Skrzyszów, ul. Leśna 1, tel. +48 793 062 008, e-mail: gmariusz68@poczta.onet.pl, www.stolarnia-grabiec.com
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I TRANSPORT SAMOCHODEM CIĘŻKIM MICHAŁ WARZECHA - RYDUŁTOWY
FIRMA Z DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY BUDOWLANEJ, REMONTY I MODERNIZACJE DACHÓW - USŁUGI DEKARSKIE. TRANSPORT CIĘŻAROWY.
44-280 Rydułtowy, ul. Szpitalna 1/25, tel. +48 603 635 790
ZAKŁAD MASARSKI BEATA OPIŁA - GODÓW
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE DO ŚWIATOWYCH STANDARDÓW GWARANCJĄ PRODUKOWANIA BEZPIECZNYCH, SMACZNYCH, NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBÓW. W OFERCIE: WĘDZONKI WIEPRZOWE, DROBIOWE, KIEŁBASY, PASZTETY, WYROBY PODROBOWE I GARMAŻERYJNE, MIĘSO WOŁOWE I WIEPRZOWE. SZKOLIMY UCZNIÓW.
44-340 Godów, ul. Polna 1, tel. +48 32/476 55 65, +48 32/476 52 43, e-mail: masarniagodow@onet.pl, www.masarniagodow.pl

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Zamkowa 5
tel. (+48) 32 455 49 85, (+48) 32 455 69 14

e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl
www.cech.wodzislaw.pl