Spotkanie Ministra Rolnictwa z Komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Spotkanie Ministra Rolnictwa z Komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Ewa Lech oraz komisarz Vytenis Andriukaitis
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem, który przebywał z wizytą w Polsce na oficjalne zaproszenie Ministra rolnictwa. Spotkanie poświęcone było tematyce związanej głównie z wirusem ASF, embargiem rosyjskim, zdrowiem roślin, ubojem zwierząt w gospodarstwie, derogacją dla produktów mięsnych wędzonych oraz antybiotykoopornością.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę na prewencyjne powiększanie przez Komisję Europejską obszaru objętego ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF. Zdaniem ministra takie działania były przedwczesne i nie znajdowały uzasadnienia. Krzysztof Jurgiel podkreślił, że utrzymanie wysokiego poziomu finansowania działań związanych ze zwalczaniem ASF w Polsce przez KE daje możliwość właściwego zarządzania tą chorobą i wspiera działania pozwalające na utrzymanie stabilnej sytuacji epizootycznej. Ponadto, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa ASF z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej, konieczne jest wsparcie strony ukraińskiej przez Komisję Europejską w wypracowaniu rozwiązań zmierzających do przygotowania programu zwalczania choroby, który mógłby być współfinansowany z budżetu UE.

W odpowiedzi komisarz Andriukaitis poinformował, że KE docenia wysiłek Polski w zwalczanie wirusa ASF, podkreślając jednocześnie, że dla KE najistotniejszą kwestią jest zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie UE. W związku z tym KE prowadzi działania prewencyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu bioasekuracji.

W kwestii dotyczącej rosyjskiego embarga minister Jurgiel poinformował, że Polska podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że jakiekolwiek ponowne otwarcie rynku rosyjskiego musi dotyczyć wszystkich państw UE w myśl europejskiej solidarności. Komisarz Andriukaitis podzielił w tym względzie zdanie polskiego ministra.

Przechodząc do tematyki związanej ze zdrowiem roślin polski minister rolnictwa zwrócił się z prośbą do Komisarza Andriukaitisa o uwzględnienie polskich propozycji dotyczących dalszych uproszczeń w wysyłce ziemniaków z Polski na rynek UE przy zapewnieniu bezpieczeństwa fitosanitarnego przesyłek. Propozycje pozwolą profesjonalnym producentom uczciwie konkurować na rynku europejskim, ograniczą nielegalny wywóz ziemniaków z Polski, spowodują dalszą profesjonalizację produkcji, a w konsekwencji również poprawę stanu fitosanitarnego tych upraw w Polsce i obniżenie ryzyka wystąpienia choroby w całej UE. Zaproponowane zasady gwarantują równocześnie bezpieczeństwo fitosanitarne i dlatego ich wdrożenie jest uzasadnione.

Minister Krzysztof Jurgiel poruszył także kwestię dotyczącą uboju zwierząt w gospodarstwie i ponownie zwrócił uwagę na proponowane przez Polskę rozwiązania w prawie unijnym mające na celu umożliwienie przyjmowania przez zainteresowane państwa członkowskie UE przepisów krajowych zezwalających na ubój w gospodarstwie zwierząt kopytnych (świnie, owce, kozy, bydło, konie oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych) w celu wprowadzania pozyskanego z nich mięsa na rynki lokalne bezpośrednio konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Minister poinformował również komisarza Andriukaitisa, że Polska będzie wnioskowała o przedłużenie derogacji dla produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do wymagań dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006. W reakcji na powyższe Komisarz Andriukaitis zapowiedział pozytywne rozpatrzenie polskiej prośby.

Komisarz Vytenis Andriukaitis zadeklarował również poparcie KE dla wysiłków państw członkowskich UE w poszerzaniu dostępu do rynków państw trzecich.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz