Razem Możemy Więcej!

Razem Możemy Więcej!

Rozmowa z Panem Karolem Pufalem – Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Panie Cechmistrzu, proszę powiedzieć jak długo zarządza Pan złotowską organizacją cechową oraz wymienić najważniejsze osiągnięcia Cechu w tym okresie

Karol Pufal: Złe określenie, nie zarządzam, a kieruję pracami Zarządu Cechu. Jesteśmy samorządem rzemieślniczym, a więc decyzje podejmujemy wspólnie i demokratycznie. Zarządowi przewodniczę od 1990 roku, z przerwą w latach 1996-1999. Trudno wymienić najważniejsze osiągnięcia, bo wszystkie uważam za ważne. Niemniej do osiągnięć można zaliczyć powołanie Ośrodka Kształcenia Kursowego, który z powodzeniem prowadzi działalność oświatową, między innymi kursy BHP, pedagogiczne, przygotowujące do egzaminów czeladniczych.
Konkurs dla przedsiębiorców pod nazwą „Złoty Herb”, to wspólne przedsięwzięcie Zarządu Powiatu Złotowskiego i Zarządu Cechu, który organizujemy już od 12 lat. Godna uwagi jest również bardzo dobra współpraca z samorządami lokalnymi od gminnego do wojewódzkiego.

Ilu rzemieślników i przedsiębiorców należy do Cechu w Złotowie?Czy w ostatnich latach doszło do istotnych zmian w zakresie liczby członków Pańskiego Cechu?

Karol Pufal: Obecnie Cech zrzesza 212 członków. W roku 1990 było nas niespełna 100. Staramy się zachęcić wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą do członkostwa w naszej organizacji, promując naszą działalność wszędzie, gdzie spotykamy się z przedsiębiorcami.

Gdybym dziś, jako przedsiębiorca, trafił do złotowskiego Cechu by dowiedzieć się co mogę zyskać jako jego członek jak by mnie Pan przekonał bym zapisał się do Pańskiej organizacji?

Karol Pufal: Oprócz kursów i szkoleń, które prowadzimy Cech kompleksowo zajmuje się obsługą mistrzów szkolących pracowników młodocianych. Zajmujemy się promocją rzemieślniczej nauki zawodu poprzez spotkania z uczniami gimnazjów, organizujemy targi pracy wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, prowadzimy pełną obsługę tzw. refundacji, dofinansowania, a na życzenie rzemieślnika sprawy ZUS i US.
Członkowie Cechu uczestniczą w projektach, które realizujemy wspólnie z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą czy samorządami. Ważna jest również integracja środowiska gospodarczego, w myśl powiedzenia „razem możemy więcej”.

Prawidłowo funkcjonująca organizacja cechową, a taką jest bez wątpienia Cech w Złotowie, spełnia w dzisiejszych czasach rolę Lokalnego Centrum Biznesu. Myślę tu o cechach posiadających swą siedzibę w miastach powiatowych. Tego typu placówka powinna nawiązać i utrzymywać partnerskie relacje z instytucjami, od których działań zależy sytuacja ekonomiczna i rozwój gospodarczy Powiatu, takimi jak Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie i Gminne z terenu Regionu w którym Cech jest umocowany. Proszę opisać własne doświadczenia w tym zakresie. Czy Złotowski Cech posiada wpływ na decyzje, w obszarze spraw gospodarczo-społecznych, podejmowane przez władze samorządowe?

Karol Pufal: Przedstawiciele Cechu, a więc rzemieślnicy są zawsze zapraszani na sesję rady gminy, miasta, na komisje problemowe, gdzie wspólnie wypracowujemy z radnymi projekty uchwał dotyczące podatków i opłat lokalnych w poszczególnych gminach. Mamy swoich przedstawiciel w radach do spraw zatrudnienia w powiecie i województwie.

Rzemiosło to największa w naszym kraju struktura zrzeszająca organizacje gospodarcze obecne w każdym polskim powiecie. W przekonaniu większości moich rozmówców, środowisko rzemieślnicze w niewielkim jedynie stopniu wykorzystuje swój niewątpliwy atut, który można określić metaforycznie”Efektem Skali”. Mam tu na myśli integracje wewnątrzśrodowiskową w ujęciu ogólnopolskim, synergię oraz wspólny i donośny głos w sprawach dla rzemiosła ważnych. Jednym z najistotniejszych zadań portalu www.rzemioslo.org jest usprawnienie lub nawet odbudowanie kanałów komunikacyjnych służących swobodnemu przepływowi informacji na linii ZRP-Izba-Cech-Rzemieślnik ale też odwrotnie: Rzemieślnik-Cech-Izba-ZRP. Jestem przekonany że w najbliższej, dającej się przewidzieć perspektywie nasz portal służyć też będzie takim zadaniom jak pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy np. rzemieślnikiem z Podlasia a rzemieślnikiem z Ziemi Lubuskiej czy też wymiana doświadczeń pomiędzy Zarządami czy Administracją Cechów z różnych regionów kraju. Co Pan sądzi o naszych staraniach w tym zakresie?

Karol Pufal: Szybki i skuteczny przepływ informacji Izba-Cech-rzemieślnik jest podstawą dobrze funkcjonującego zakładu rzemieślniczego. Rzemieślnik musi mieć możliwość uzyskania informacji, które mogą być pomocne w realizacji zadań zakładu. Popieram każdą inicjatywę w tym temacie.

Ostatnie pytanie dotyczy tradycyjnie Rejestru Dobrych Praktyk. Proszę Pana Cechmistrza o ocenę tego”dokumentu”.Czy Pańskim zdaniem wymienione tam “Dobre Praktyki”są potrzebne oraz co można zrobić jeszcze by organizacja Cechowa funkcjonowała prawidłowo?

Karol Pufal: Wymienione w dokumencie „dobre praktyki” są potrzebne. Teraz należałoby przekonać cechy do ich wdrożenia. Moim marzeniem jest aby cech jako organizacja pracodawców był instytucją, która w pełni obsłuży działalność zakładu rzemieślniczego. Tylko pełna obsługa i ciągle udoskonalana oferta ze strony cechu może jeszcze bardziej zintegrować nasze środowisko i powiększy stan osobowy naszych organizacji. Zdaję sobie sprawę, iż aby to zrealizować potrzebne są fundusze, których obecnie  cechy nie posiadają. Pozyskiwanie finansów na realizację tych zadań to już odrębny temat.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w zakresie rozwoju Pańskiej organizacji Cechowej.

Rozmawiał: Tomasz Nalaskowski

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz