Program Rozwoju Rzemiosła Do Roku 2017

Program Rozwoju Rzemiosła Do Roku 2017

Kongres Rzemiosła Polskiego stanowi Władze i Prawo w polskim rzemiośle. Nie istnieje ważniejsze gremium, instytucja a tym bardziej osoba w naszym środowisku. Do decyzji, uchwał a także zaleceń Kongresu winni stosować się wszyscy członkowie społeczności rzemieślniczej ze szczególnym uwzględnieniem Zarządów i Administracji organizacji rzemiosła. Kongres to 148 delegatów reprezentujących interesy rzemieślników z całej Polski. Każdy z delegatów musi być przy tym „czynnym” rzemieślnikiem. Zdecydowana większość reprezentantów na Kongres to osoby, które na co dzień zajmują się sprawami środowiska lokalnego,w ramach swoich obowiązków, w Cechach Rzemieślniczych. Znacznie mniejszą grupę stanowią delegaci, którzy na bieżąco działają także na rzecz rzemiosła w ujęciu regionalnym lub branżowym. Są to najczęściej prezesi Izb Rzemieślniczych lub ich zastępcy. W zasadzie jedyną osobą wśród delegatów Kongresu Rzemiosła, która gros czasu w swej aktywności zawodowej poświęca na sprawy rzemiosła w ujęciu ogólnopolskim jest Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Każdy z delegatów na Kongres dysponuje jednym głosem, który ma dokładnie taką samą „siłę” w głosowaniu nad każdą uchwałą czy też decyzją Kongresu. Demokracja w najczystszej postaci…

26 czerwca 2013 roku Kongres Rzemiosła Polskiego uchwalił „Program Rozwoju Rzemiosła Do Roku 2017”. W tym miejscu cyklicznie prezentować będziemy postanowienia owego „Programu” celem podjęcia przez środowisko konstruktywnej dyskusji na temat stanu realizacji założeń tego dokumentu. Poniżej prezentuje pierwsze zagadnienie dotyczące „Obszaru problematyki samorządowej i organizacyjnej” czyli pierwszy podpunkt pierwszego punktu „Programu Rozwoju Rzemiosła Do Roku 2017” uchwalonego przez Kongres Rzemiosła Polskiego:

„Kongres za niezbędne uznaje kontynuowanie działań w kierunku stałego podnoszenia poziomu merytorycznego i kadrowego organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła wszystkich szczebli, poziomu usług świadczonych przedsiębiorcą przez organizacje podstawowe (Cechy-dop.red.), poszerzania oferty dla przedsiębiorców, zabiegania o poszerzenie bazy członkowskiej.

Należy stwierdzić iż tylko w tym jednym postanowieniu Kongresu mieści się recepta na sukces, na systematyczny i stały rozwój Polskiego Rzemiosła w zakresie funkcjonowania jego samorządu. Warunek jest tylko jeden – Wszystkie organizacje rzemiosła, wszystkie Izby i Cechy Rzemieślnicze winny w praktyce realizować zalecane przez Kongres działania czyli:
• na bieżąco podnosić poziom merytoryczny swoich kadr
• na bieżąco podnosić poziom świadczonych dla przedsiębiorców usług
• na bieżąco poszerzać ofertę dla przedsiębiorców-członków organizacji
• na bieżąco zabiegać o poszerzenie bazy członkowskiej.

Jak wygląda realizacja założeń tego punktu „Programu Rozwoju Rzemiosła Do Roku 2017” uchwalonego przez Kongres Rzemiosła Polskiego w 478 Polskich Cechach Rzemieślniczych? Zapraszam wszystkich zainteresowanych rozwojem środowiska do dyskusji na ten temat na forum portalu www.rzemioslo.org w zakładce Hyde Park.

Hyde Park – Rozwój Rzemiosła https://www.forum.rzemioslo.org/viewtopic.php?f=5&t=17

autor: Tomasz Nalaskowski
red. naczelny portalu
Doradca Prezesa ZRP
ds. rozwoju rzemiosła

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz