Prezes ZRP Wieceprezydentem Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prezes ZRP Wieceprezydentem Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

4 grudnia 2014 r. Walne Zgromadzenie UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zatwierdziło nowy skład Zarządu UEAPME – na kadencję 2015-2016. Prezes ZRP Jerzy Bartnik ponownie został wybrany na Wiceprezydenta UEAPME.

UEAPME przyjęła program działania na 2015 r. wskazując szereg obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazano przy tym 4 priorytety, które stanowić będą główne filary działalności UEAPME w nadchodzącym roku:
Plan Inwestycyjny dla Europy
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/an-investment-plan-for-europe_com_2014_903_pl.pdf

https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/investment-plan-qa_pl.pdf
Przegląd Small Business Act
https://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_pl.htm
https://www.mg.gov.pl/node/21633
Rynek Wewnętrzny UE
Dialog społeczny w kontekście społecznego wymiaru Europejskiej Unii Walutowej.

Dyskutowano, między innymi na temat: – znaczenia instrumentów finansowania MŚP dostosowanych do potrzeb mikro i małych firm, w szczególności działających lokalnie; – wniosków płynących ze spotkania europejskich banków spółdzielczych, współorganizowanego w grudniu br. przez UEAPME; – przyszłości Small Business Act, możliwościami włączenia go w orbitę Semestru Europejskiego i powiązania z corocznymi rekomendacjami dla państw członkowskich; – definicji MŚP; – przyszłości Strategii Europa 2020, z której realizacją Unia powoli osiąga półmetek, co powinno stać się impulsem do ewaluacji osiągniętych rezultatów i ewentualnych modyfikacji; – potrzeby wypracowania nowego podejścia do Planu efektywności energetycznej (Energy Efficiency Plan), które zbliżyłoby go do potrzeb tzw. realnej gospodarki i miało charakter holistyczny i wielowymiarowy, uwzględniający różne wymiary, w tym finansowy i edukacyjny.

Przy okazji podsumowania rocznej działalności Small Business Standards – organizacji zainicjowanej przez UEAPME https://sbs-sme.eu/, mocno akcentowano konieczność rozwijania i wzmacniania tej inicjatywy, zarówno w kontekście specyfiki potrzeb MŚP w zakresie norm i normalizacji, jak również w szerszym kontekście geopolitycznym, w którym aktualnie na pierwszy plan wysuwają się negocjacje UE – USA dotyczące Partnerstwa Transatlantyckiego w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/index_pl.htm

Zdecydowano powołać grupę ad hoc ds Small Business Act, złożoną z przedstawicieli organizacji członkowskich, która przygotuje propozycję stanowiska UEAPME zawierającego zarówno ocenę wdrożenia SBA w dotychczasowej formule, w tym podstawowych zasad SBA (w szczególności think small first), jak również propozycje na przyszłość. Grupa służyć będzie także jako platforma wymiany dobrych praktyk z poszczególnych państw członkowskich związanych z wdrażaniem SBA, w szczególności tych, które mogłyby się stać podstawą propozycji UEAPME dla Komisji Europejskiej do nowej odsłony SBA i działań w przyszłości.
ZRP reprezentowali: Jerzy Bartnik, Prezes ZRP i Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz