Polska i Europejska Rama Kwalifikacji – konferencja w Warszawie z udziałem ekspertów...

Polska i Europejska Rama Kwalifikacji – konferencja w Warszawie z udziałem ekspertów MEN

Funkcjonowanie Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, działania podejmowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w projekcie Eurodoradztwo oraz przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w projekcie Europass, jak również system uznawania kwalifikacji zawodowych w UE oraz potwierdzanie efektów uczenia się w systemie oświaty – to główne tematy konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji, która odbyła się 20 grudnia br. w Warszawie, uczestnicy mieli okazję uzyskać informację na temat działań Punktu Koordynacyjnego do spraw Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, funkcjonującego w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym także utworzonej strony internetowej punktu https://prk.men.gov.pl. Ważnym aspektem wydarzenia była możliwość nawiązania współpracy między osobami i instytucjami, dla których zagadnienia związane z ramami kwalifikacji są istotne.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele kuratoriów oświaty, wojewódzkich urzędów pracy, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ministerstw.

Wieloletnia praca ekspertów pozwoliła na opracowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – jednego z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia ona również porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.

Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), również charakterystyk poziomów PRK drugiego stopnia.

Minister Edukacji Narodowej jest ministrem koordynatorem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zaś na mocy uchwały nr 1/2016 Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, od dnia 1 października 2016 r., pełni funkcję Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Oznacza to, że koordynuje i nadzoruje on cały obszar zmian związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W MEN systemem kwalifikacji zajmuje się Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Zintegrowany System Kwalifikacji funkcjonuje w Polsce od prawie dwóch lat. Jest on narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego cel to zwiększenie jej dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Przez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie się tych kwalifikacji do siebie oraz do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie.

W systemie tym ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym, a także społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Jednocześnie dzięki ZSK pracodawcy uzyskują nie tylko nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników i planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz