Nowy projekt np. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez...

Nowy projekt np. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”.

KUJAWSKO-POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY


Nowy projekt np. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 1 listopada 2016 r. w partnerstwie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz firmą Project Hub Sp. z o. o rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi”.

Projekt np. „Budowa przewagi konkurencyjności kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w MŚP korzystających ze wsparcia partnerów społecznych o 30 mikroprzedsiębiorstw i 10 małych przedsiębiorstw działających w województwie kujawsko – Pomorskim poprzez wsparcie doradcze i opracowanie planów rozwojowych dla tychże przedsiębiorstw do 31.12.2017 r.

Projekt dotyczy szerokiego wsparcia 30 mikro i 10 małych przedsiębiorstw (do 25 pracowników) z województwa kujawsko-pomorskiego. Zaplanowane działania to:

  • Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMP (Planu Rozwojowego), monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych MMP
  • Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług w regionie lub branży dla MMP
  • Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych.

Zaplanowano następujące efekty zrealizowanych działań projektowych:

  1. Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych, stworzenie planów rozwojowych, monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwoju dla 40 mikro i małych (25 pracowników) przedsiębiorstw.
  2. Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług dla mikro i małych firm w województwie kujawsko – pomorskim składającej się z zagregowanych informacji wynikających z udzielonego doradztwa oraz ogólnych analiz dostępności usług w Biurze Usług Rozwojowych (BUR)-2 analizy (w połowie i na zakończenie projektu).
  3. Upowszechnienie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w BUR-1 raport.

Wartość projektu: 452 500,00 zł

Kwota dofinansowania:
381 367,00 zł – środki europejskie
25 883,00 zł – dotacja celowa

Wkład własny Lidera i partnerów: 45 250,00 zł

Ewa Pierucka – Kierownik Projektu
tel. 795 759 593
e-mail: ewa.pierucka@izbarzem.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz