Nowe stawki za egzamin sprawdzający

Nowe stawki za egzamin sprawdzający

Kujawsko–Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285, z 2017 r. poz. 60, art. 3 ust. 3g pkt 4) zostały ustalone nowe stawki za egzamin sprawdzający, egzamin czeladniczy oraz egzamin mistrzowski.

Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 739,51 zł. (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018 r.) według stałych wielkości procentowych tj. za egzamin; mistrzowski – 30 proc., czeladniczy – 15 proc., sprawdzający – 5 proc. liczone od podstawy, jaką jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych za egzamin czeladniczy oraz mistrzowski.

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2018 roku wynoszą (obowiązują od 22.01.2018 r.):

  • Egzamin mistrzowski – 1 421,85 zł
  • Egzamin czeladniczy – 710,93 zł
  • Egzamin sprawdzający – 236,98 zł

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz