Kominiarz

Kominiarz

Kominiarz numer indeksu 713303

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
 • wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych;
 • sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do przewodów kominowych;
 • sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionego zadania zawodowego niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

 • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

 • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

 • przestrzega zasad kultury i etyki;
 • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 • przewiduje skutki podejmowanych działań;
 • jest otwarty na zmiany;
 • potrafi radzić sobie ze stresem;
 • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej;
 • potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafi negocjować warunki porozumień;
 • współpracuje w zespole.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.c) i PKZ(B.d);

PKZ(B.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa

Uczeń:

 • rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonuje szkice robocze;
 • rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(B.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, zdun

Uczeń:

 • rozróżnia rodzaje paliw i określa ich właściwości;
 • wyjaśnia procesy zachodzące podczas spalania paliw;
 • przestrzega zasad sporządzania bilansu powietrza w pomieszczeniach;
 • rozróżnia rodzaje przewodów kominowych w obiektach budowlanych;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie kominiarz opisane w części II:

B.4. Wykonywanie robót kominiarskich

1. Konserwacja przewodów kominowych

Uczeń:

 • rozróżnia konstrukcje kominów;
 • rozróżnia rodzaje urządzeń grzewczych oraz określa sposoby ich podłączania do przewodów kominowych;
 • rozróżnia nasady kominowe i urządzenia pomocnicze;
 • posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi konserwacji przewodów kominowych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące konserwacji przewodów kominowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
 • sporządza przedmiar robót i kalkulację kosztów związanych z konserwacją przewodów kominowych i kominów;
 • sprawdza stan techniczny przewodów kominowych;
 • udrażnia i uszczelnia przewody kominowe;
 • czyści przewody kominowe oraz urządzenia grzewcze na paliwo stałe;
 • sprawdza ciąg w przewodach kominowych;
 • ocenia jakość robót związanych z konserwacją przewodów kominowych;
 • sporządza opinie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z konserwacją przewodów kominowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych

Uczeń:

 • posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do badania stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych, urządzeń wentylacyjnych i urządzeń pomocniczych;
 • sporządza przedmiar robót oraz kalkulację kosztów związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
 • sprawdza drożność przewodów kominowych;
 • sprawdza szczelność przewodów kominowych;
 • wykonuje pomiary ciągu w przewodach kominowych;
 • sprawdza sprawność systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach;
 • ustala przyczyny niedostatecznego ciągu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewodów kominowych;
 • ocenia stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych pod względem bezpieczeństwa pożarowego;
 • ocenia stan techniczny urządzeń pomocniczych stosowanych podczas prac kominiarskich;
 • sprawdza zgodność wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych obiektach budowlanych z projektem, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • określa możliwość przyłączenia urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych;
 • prowadzi dokumentację wykonanej kontroli przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz sporządza opinie kominiarskie;
 • wykonuje inwentaryzację przewodów kominowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie kominiarz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię technologiczną, wyposażoną w:

stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz z pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki; przykładowe dokumentacje architektoniczno-budowlane, ekspertyzy i opinie kominiarskie, normy dotyczące prowadzenia robót kominiarskich; aprobaty techniczne, certyfikaty jakości materiałów budowlanych; modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów oraz urządzeń grzewczych; próbki i katalogi materiałów budowlanych; plansze, filmy instruktażowe i instrukcje technologiczne dotyczące robót kominiarskich; narzędzia i sprzęt do wykonywana robót kominiarskich; zestaw przepisów prawa dotyczących robót kominiarskich;

2) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w:

stanowisko dla nauczyciela z dostępem do Internetu z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunków technicznych, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunków technicznych, drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska); wzory znormalizowanego pisma, modele brył i figur geometrycznych, przybory rysunkowe, rysunki elementów budowlanych, dokumentacje architektoniczno-budowlane, rysunki inwentaryzacyjne, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska z urządzeniami grzewczymi podłączonymi do przewodów kominowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: narzędzia i sprzęt do konserwacji przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych wraz z przyłączami, przyrządy pomiarowe, instrukcje obsługi urządzeń oraz środki ochrony indywidualnej,

b) stanowiska z kominem (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: narzędzia i sprzęt do konserwacji kominów, przyrządy pomiarowe, instrukcje obsługi urządzeń oraz środki ochrony indywidualnej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 380 godz.

B.4. Wykonywanie robót kominiarskich – 720 godz.

*W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wersja do druku

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz