IX Zjazd Delegatów Korporacji

IX Zjazd Delegatów Korporacji

7 grudnia 2016 roku w budynku Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie odbył się kolejny, IX Zajazd Sprawozdawczo–Wyborczy Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji podsumowujący czteroletni okres działalności, wybierający nowe władze na kolejną kadencję oraz przyjmujący plany działania na najbliższe lata.

ix-zjazd-delegatow-korporacji2 ix-zjazd-delegatow-korporacji3 ix-zjazd-delegatow-korporacji4 Na spotkanie przyjechali delegaci ze wszystkich czynnie działających Oddziałów Okręgowych Korporacji.
Jednym głównych punków porządku obrad było podsumowanie działalności Rady Krajowej Korporacji, zaprezentowane przez Prezydenta organizacji Pana Tadeusza Jassę i sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Pana Janusza Iberszera – przewodniczącego Komisji. Uczestnicy Zjazdu pochylili się także z troską nad sytuacją ekonomiczną organizacji.

Struktura organizacyjna Korporacji pozostaje bez większych zmian, choć nastąpiło spore zróżnicowanie w aktywności pomiędzy Oddziałami Okręgowymi. Oddziały Okręgowe działają w: Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Kielcach, we Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku i Olsztynie.
Korporacja ściśle współpracuje z Redakcją miesięcznika „Polski Instalator”, którego obecnie wydawcą jest powołana w 2015 roku spółka Expert Media. Zajmuje się opiniowaniem różnych aktów prawnych dotyczących naszej branży. Bierze czynny udział w konsultacjach, zgłasza uwagi do projektów ustaw, rozporządzeń i programów nauczania zawodowego.

Jesteśmy aktywnym członkiem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, nasi przedstawiciele zasiadają w Radzie Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej KBiN. Za pośrednictwem tej organizacji uczestniczymy także w spotkaniach i naradach zarówno z przedstawicielami rządu jak i parlamentu. Współpracujemy ze Związek Rzemiosła Polskiego, Polskim Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Korporacją Kominiarzy Polskich. Utrzymujemy stałe kontakty robocze ze Stowarzyszeniem Producentów i Dystrybutorów Urządzeń Grzewczych, Izbą oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa a także innymi pokrewnymi organizacjami jak KAPE, SAPE i IEO.

We wrześniu 2015 roku Polska Korporacja Techniki SGGiK podpisała Porozumienie o współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Korporacja i ZDZ Łódź podejmą współpracę w zakresie kształcenia, szkolenia i praktyki zawodowej w obszarze szeroko rozumianej branży instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacji, w szczególności w tematyce odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że Centrum Praktycznego Szkolenia Instalatorów przy współpracy z ZDZ Łódzkim, będzie wiodącym ośrodkiem szkoleniowym Korporacji.

Dobrym przykładem współpracy z Zakładami Doskonalenia Zawodowego jest wieloletnia współpraca Korporacji z Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. M.in. 17 lutego 2016r. zostało podpisane Porozumienie Stowarzyszeń w sprawie: Powołania i Organizacji Branżowej Komisji Egzaminacyjnej, w skład którego poza Korporacją wchodzą Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Olsztyńska Izba Budowlana i Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych.
Przedstawiciel Korporacji współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki, które przygotowuje propozycje zmian w Warunkach Technicznych Budynków, zajmujemy się rewizją wymagań dotyczących instalacji grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych.

Polska Korporacja Techniki SGGiK jest członkiem Komitetu Technicznego PKN, przedstawiciel Korporacji uczestniczy w pracach w obszarze Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa.

W 2015 r. Korporacja przystąpiła do ruchu „Więcej niż energia”, szerokiej społecznej koalicji na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Koalicja łączy samorządy, instytucje, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, organizacje branżowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE).

W 2016 r. Korporacja zawarła umowę o współpracy z Targami Kielce S.A. dotyczącą organizacji imprezy wystawienniczej pod nazwą „EXPO-GAS Targi Techniki Gazowniczej. Salon Gazowych Urządzeń Grzewczych – Montaż, Serwis”, która odbędzie się w ramach IX Targów EXPO GAS w terminie 26-27 kwietnia 2017 r. Organizatorem wydarzenia są Targi Kielce oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji jest partnerem wydarzenia przy wsparciu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Korporacja także poprzez współpracę naszych oddziałów okręgowych sprawuje patronat branżowy nad targami organizowanymi w obrębie działania oddziałów.

W 2001 roku został stworzony dla członków Korporacji grupowy system zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001. Firmy, które wdrożyły ten system uzyskały certyfikat wystawiony przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. Korporacja sprawuje wewnętrzny nadzór nad systemem. Stworzony system jest otwarty, każdego roku firmy zainteresowane wdrożeniem i utrzymywaniem grupowego systemu zarządzania jakością mogą być do niego dołączane, do czego bardzo zachęcamy.

W omawianym okresie sprawozdawczym Korporacja bardzo wiele uwagi poświęciła konsultacjom ustawy o odnawialnych źródłach energii. Korporacja uczestniczyła w szeregu spotkań zarówno z przedstawicielami rządu, parlamentarzystami jak też wspólnie z innymi organizacjami była inicjatorem wielu listów do Prezesa RM przedstawiających stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych. W ostatecznym kształcie „Ustawa o odnawialnych źródłach energii” z dnia 22 czerwca 2016 r. nie zawiera wcześniej wypracowanych uzgodnień. W chwili obecnej w Ministerstwie Energii trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o OZE. Głównym elementem, który ma być wspierany przez obecny rząd jest rozwijanie koncepcji klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

W roku 2017 będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji. Po 24 latach funkcjonowania logo naszej organizacji postanowiliśmy także dokonać zmian. Zmiana wyglądu logo jest raczej ewolucyjna niż rewolucyjna ale zarazem na czasie i nie zatracająca swojego dotychczasowego charakteru.

Po omówieniu sprawozdań oraz raportów finansowych, delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom i przystąpili do wyboru nowych organów samorządowych Korporacji.

ix-zjazd-delegatow-korporacji6 ix-zjazd-delegatow-korporacji7 ix-zjazd-delegatow-korporacji5

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz