Fundusze Unijne szansą na rozwój polskich firm

Fundusze Unijne szansą na rozwój polskich firm

"© [tunedin] / Dollar Photo Club”

W latach 2014-2020 Ministerstwo Gospodarki będzie realizowało zadania m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem obu programów jest rozwój innowacyjności gospodarki oraz wzrost konkurencyjności polskich produktów na rynku międzynarodowym.

Realizacja POIG na lata 2007-2013 dobiega końca. Wsparcie otrzymało ponad 8 tys. beneficjentów na łączną kwotę ponad 20 mld zł. Dzięki temu wartość całkowita inwestycji przekroczyła 49 mld zł. Ponad 470 przedsiębiorstw z sektora MŚP skorzystało z pomocy na rozpoczęcie lub rozwinięcie dotychczasowej działalności B+R, a blisko 625 firm zwiększyło swój eksport i sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski.

Następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który w szczególności koncentruje się na rozwoju współpracy w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Projekty w obszarze współpracy nauki z biznesem zostaną wzmocnione m.in. poprzez współfinansowanie MŚP wydatków związanych z zakupem proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

Przykładami działań w ramach POIR, nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, są m.in. centra badawczo-rozwojowe, kredyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu, pomoc w rozwoju otwartych innowacji oraz ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw.

Ministerstwo Gospodarki wspiera również innowacyjne firmy, które działają lub planują projekty na rynkach międzynarodowych m.in. poprzez programy promocji skierowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym. W ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR, 12 branż polskiej gospodarki zostanie objętych wsparciem finansowym. Wśród wybranych przez MG sektorów znalazły się: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa), kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design), budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa), jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych oraz części samochodowe i lotnicze.

Pierwsze konkursy w ramach przewidzianych do realizacji instrumentów w POIR zostały uruchomione w II połowie 2015 r. Były to m.in. „Bony na innowacje dla MŚP” oraz „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wartość środków dla przedsiębiorców w ramach już uruchomionych konkursów wynosi 1,06 mld zł.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz