Fryzjer

Fryzjer

"© [Gennadiy Poznyakov] / Dollar Photo Club”
Fryzjer nr indeksu 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

 • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

 • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

 • przestrzega zasad kultury i etyki;
 • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 • przewiduje skutki podejmowanych działań;
 • jest otwarty na zmiany;
 • potrafi radzić sobie ze stresem;
 • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej;
 • potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafi negocjować warunki porozumień;
 • współpracuje w zespole.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.k);

PKZ(A.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich

Uczeń:

 • sporządza szkice i rysunki fryzur;
 • sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia;
 • rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
 • rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości;
 • charakteryzuje budowę i fizjologię włosów;
 • rozpoznaje uszkodzenia włosów;
 • charakteryzuje budowę i funkcje skóry;
 • rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy;
 • charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich;
 • rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 • rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 • określa wyposażenie salonu fryzjerskiego;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie fryzjer opisane w części II:

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

Uczeń:

 • ocenia stan włosów i skóry głowy;
 • dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 • organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
 • określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;
 • dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 • wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
 • udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.

2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

Uczeń:

 • określa indywidualne cechy urody klienta;
 • przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
 • dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
 • dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;
 • przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
 • ustala etapy strzyżenia;
 • wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;
 • wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
 • określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;
 • określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
 • dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
 • dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
 • wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
 • określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;
 • dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
 • wykonuje fryzury okolicznościowe;
 • określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów;
 • wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.

3. Zmiana koloru włosów

Uczeń:

 • określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
 • określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;
 • dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
 • dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
 • dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
 • sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
 • wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;
 • wykonuje korektę koloru.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię fryzjerską wyposażoną w:

stanowiska fryzjerskie obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek); przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowe dobierania fryzur, projektor multimedialny; bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną;

2) pracownię technologiczną wyposażoną w:

treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz zakładach lub salonach fryzjerskich.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 250 godz.

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – 800 godz.

*W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

⇒Wersja do druku

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz