Na Dolnym Śląsku są pieniądze dla rzemieślników

Na Dolnym Śląsku są pieniądze dla rzemieślników

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy

Termin składania wniosków: od 05.10.2017r. do 07.12.2017 r. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

Link

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz