CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

Historia Cechu w Zduńskiej Woli ma swój początek w powstałym na początku XIX stulecia Towarzystwie „Resursa Rzemieślnicza”, kiedy na ziemiach polskich w ówczesnym zaborze rosyjskim panował okres wzmożonego nacisku narodowego na Polaków i prześladowań. Nie istniały żadne organizacje ani stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, ponieważ zaborca na to nie pozwalał, a każdy przejaw działalności, każda polska myśl czy książka historyczna były zakazane.
Taka sytuacja panowała również w Zduńskiej Woli. Jednak na kilka lat przed I wojną światową znaleźli się ludzie, którzy pomimo zakazu, niebezpieczeństwa i kar zaczęli działać na rzecz polskości i budzić społeczeństwo w Zduńskiej Woli do działania. Prowadzone działania miały także odzwierciedlenie w rzemiośle. Wskazano możliwość utworzenia stowarzyszenia rzemieślniczego, które w sposób oficjalny prowadziłoby działalność gospodarczą dla miejscowego rzemiosła, a równocześnie – półoficjalnie, byłoby ogniskiem życie kulturalnego w mieście. Dzięki ich działaniu i konsekwencji powstała „Resursa Rzemieślnicza” w Zduńskiej Woli.
Do grona jej założycieli należeli:

 • Piotr Królikowski – magister farmacji,
 • Józef Michalski – piekarz,
 • Wincenty Wilczyński – stolarz,
 • Wacław Michalski – młynarz,
 • Norbert Dąbrowski – lekarz,
 • Jan Zapędowski – ślusarz,
 • Karol Truszkowski – kupiec,
 • Józef Kucner – kowal,
 • Józef Jakowski – kołodziej.

Ludzie ci, pokonując wiele trudności przy zarejestrowaniu Statutu Towarzystwa, przy czym nie obeszło się bez przekupienia urzędników carskich w Kaliszu i w Zduńskiej Woli, doprowadzili w końcu 1912 roku do powstania na terenie Zduńskiej Woli – Towarzystwa „Resursa Rzemieślnicza”. W lutym 1913 roku odbyło się uroczyste otwarcie „Resursy”. Głównym celem organizacji było zrzeszenie rzemieślników chrześcijan i podnoszenie stanu rzemieślniczego pod względem moralnym, materialnym i kulturalnym.
Pierwszym prezesem Zarządu „Resursy” został jej inicjator i założyciel magister Piotr Królikowski, a W jego domu w Rynku zlokalizowano również pierwszą siedzibę organizacji. Drugą siedzibą stał się dom Michalskich przy ulicy Kościelnej, a później dom przy ul. Al. Kościuszki 1.
W 1936 roku Towarzystwo przeniosło się do własnego budynku przy ul. Belwederskiej. W 1922 roku Towarzystwo zmieniło swoją nazwę na Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze „Resursa” w Zduńskiej Woli.

W 1953 roku na skutek starań działaczy sportowych rzemiosła i spółdzielni rzemieślniczych zostało powołane do życia centralne rzemieślnicze Zrzeszenie Sportowe „Start”, którego zadaniem było krzewienie kultury fizycznej wśród pracowników spółdzielni pracy i rzemiosła indywidualnego. Ogniwem terenowym tego zrzeszenia było zorganizowane przy Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli Koło Sportowe „Start” nr 251. Załozycielami tego Koła byli: Ejdlic Jerzy, Piczman Zenon, Wasilewski Zdzisław, Kulisiewicz Zdzisław, Kozłowski Jerzy i Wróblewski Jan.

W styczniu 1957 roku Zarząd Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego „Resursa” doszedł do porozumienia z działaczami Koła Sportowego „Start” i wspólnie z nimi opracował i zarejestrował nowy statut, zmieniając jednocześnie nazwę Towarzystwa na Klub Kulturalno-Sportowy „Resursa” w Zduńskiej Woli.
Zgodnie z tym statutem oficjalna działalnością „Resursy” do I wojny światowej były sprawy gospodarcze miejscowego rzemiosła oraz sprawy sportowe. Po I wojnie obok działalności gospodarczej silnie rozwinięto również działalność kulturalno-rozrywkową.
W latach dwudziestych XX wieku „Resursa” była jedynym poważnym ośrodkiem życia kulturalnego w mieście. Obok szkoły, freblówki dla dzieci, wystawiano systematycznie sztuki tealtralne, organizowano koncerty muzyczno-śpiewacze, odczyty na tematy historyczne i społeczne, zabawy ogrodowe, majówki i loterie fantowe. Wybitną inicjatorką tych działań była Maria Tańska.
W 1924 roku „Resursa” zainstalowała we własnym lokalu, do powszechnego użytku mieszkańców, pierwszy w dziejach Zduńskiej Woli aparat radiowy.
Od początku istnienia „Resursy Rzemieślniczej” bardzo aktywnie odznaczały się jej sekcje sportowe: kolarska, piłkarska, gimnastyczna i klub myśliwski.
Z działalności gospodarczej podkreślić należy utworzenie pierwszej na terenie miasta Rzemieślniczej Spółdzielni Spożywców, kilka spółek rzemieślniczych (tkacka, szewska) a także zorganizowanie handlu opałem w oparciu o własne wyręby lasów na kresach.
Poza tym „Resursa” przez cały okres swojej działalności zajmowała się uzyskiwaniem kredytów dla miejscowego rzemiosła oraz pisaniem bezpłatnych podań do różnych władz.
W okresie przed I wojną światową i kilka lat po wojnie w „Resursie” reprezentowane były wszystkie warstwy społeczne miasta: rzemieślnicy, kupcy, inteligencja a także robotnicy. Nieco później życie społeczne w „Resursie” zaczęło koncentrować się przede wszystkim na rzemieślnikach, jednak nie do końca wyłączając inne wartstwy społeczne.
W okresie swojego rozwoju „Resursa” liczyła przeciętnie 350 członków, zdarzały się też okresy kiedy liczba członków przekraczała 500 osób.

Funkcję prezesa Zarządu „Resursy” obejmowali kolejno:

 • Piotr Królikowski
 • Józef Lipowski
 • Wincenty Pluciński
 • Norbert Dąbrowski
 • Władysław Gubański
 • Józef Wagner
 • Julian Kurnatowski
 • Czesław Brzeski
 • Antoni kozłowski.

Za czasów prezesury inż. Czesława Brzeskiego, pomimo wielu trudności narodził się pomysł budowy własnego gmachu. Zakupiono plac, cegłę uzyskano od właścicieli cegielni – Józefa Lipnowskiego, Włodzimierza Oczechowskiego, Jana Nejmana a wapno od Konstantego Króla. Wielu rzemieślników, majstrów i czeladzi ofiarowało kwoty pieniężne i swoją pracę. Do budowy włączyły się inne Cechy i jednostki.
Ostatecznie budynek „Resursy” został wykończony dopiero po wojnie za prezesury Antoniego Kozłowskiego.

Poświęcenie gmachu odbyło się w 1936 roku, natomiast zewnętrzne tynki wykonano dopiero w latach 1946-1947.

W marcu 1945 roku rzemieślnicy skupiają się w powstałym Związku Cechów Rzemieślniczych w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Łaskiej 27. W dniu 13 maja 1945 roku odbyło się I zebranie Oddziału Powiatowego Związku Cechów, który obejmował: rzemiosła budowlane, drzewne, włókiennicze, skórzane, metalowe, fryzjerstwo i rzemiosła spożywcze.

W roku 1948 wprowadzono obowiązkową przynależnośc rzemieślników do cechów, zostaje rozwiązany Oddział Powiatowego Związku Cechów, a w jego miejsce utworzony Okręgowy Związek Cechów obejmujący powiat sieradzki i łaski. Przewodniczącym Związku został Henryk Mauszewski – mistrz krawiecki.

W latach 50 XX wieku „Resursa” liczyła ponad 300 członków. Z dawnej działalności zlikwidowano działalność gospodarczą, skutecznie była natomiast kontynuowana działalność kulturalna i sportowa.
Tak jak w latach międzywojennych „Resursa” borykała się z ogromnymi trudnościami. Pomimo to podjęto kolejne wyzwanie – budowę własnego stadionu sportowego w 1956 roku.

1 stycznia 1956 roku następuje likwidacja Okręgowego Związku Cechów i powstają Cechy Rzemiosł Różnych w tym również w Zduńskiej Woli. Władze są wybierane w wolnych wyborach.

12 grudnia 1956 roku starszym Cechu zostaje Jan Wróblewski, od 27.11.1958 do 21.04.1959 funkcję tę pełni Teodor Galewski,od 21.04.1956 roku do 1977 roku starszym Cechu zostaje Kazimierz Pietkiewicz prowadzący zakład ślusarski, w latach 1977-1981 – starszym Cechu jest Andrzej Wróblewski, od 1981 do 1983 – Adam Czerwiński, a po jego rezygnacji do VI 1983 roku funkcję tę pełnił Andrzej Wróblewski, od 8 czerwca 1983 roku – Tadeusz Marszałek.
W dniu 19 kwietnia 1970 roku odbyły się uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru Cechu. W 1986 roku dokonano przebudowy i modernizacji istniejącego budynku Cechu, wszystkie prace były wykonane przy udziale samych rzemieślników.

Cech jako organizacja samorządu gospodarczego:

promuje działalność gospodarczą i społeczno-zawodową rzemiosła,

sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,

reprezentuje interesy środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej,
W zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego:

 • prowadzi wykaz pracodawców zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego
 • prowadzi ewidencje umów w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców,
 • prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno pracodawców jak i dla pracowników młodocianych
 • uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów w trakcie trwania przygotowania zawodowego,
 • udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu,
 • udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych,
 • promuje naukę zawodu prowadzoną w zakładach rzemieślniczych

Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli:

 • reprezentuje rzemieślników wobec urzędów i organizacji,
 • pomaga w wypełnianiu wszelkich wniosków i dokumentów,
 • prowadzi działania mające na celu integrację środowiska rzemieślniczego, poprzez organizację spotkań okolicznościowych.

cech-zdunska-budynek

oferta-cech-zdunska

Starszy Cechu

MIECZYSŁAW PLUSKOTA

Członkowie Zarządu

STARSZY CECHU – MIECZYSŁAW PLUSKOTA
PODSTARSZY – JÓZEF WRZESIŃSKI
SKARBNIK – ELEŻBIETA KOPKA
SEKRETARZ – KONRAD POKORA
CZŁONKOWIE – BARBARA OCHMAN, MIECZYSŁAW OLEJNIK

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY – GRZEGORZ SAPIEJKA
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – MAŁGORZATA WOSKOWSKA
SEKRETARZ – SYLWIA KRYSIAK-GLAGLA

Sąd Cechowy

PRZEWODNICZĄCY – MIROSŁAW KOŻUSZNIK
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – JOLANTA WITOŃSKA
CZŁONEK – SABINA ROSIŃSKA

Boże Ciało 04.06.2015 r.

Dzień Seniora 15.01.2015 r.

Święto Niepodległości 11.11.2014 r.

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

PIEKARNIA S.C. ZOFIA I PAWEŁ KULAWIECCY TYMIENICE
CENIONA PIEKARNIA Z DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY, ZAPEWNIAJĄCA SZEROKĄ OFERTĘ AROMATYCZNEGO I SMACZNEGO PIECZYWA. DBAŁOŚĆ O TRADYCYJNE RECEPTURY, NATURALNE SKŁADNIKI, SMAK, JAKOŚĆ I PRZYSTĘPNĄ CENĘ. SZKOLENIE UCZNIÓW.

98-220 Zduńska Wola, Tymienice 51B

tel. +48 62/823 94 84

piekarniatymienice@vp.pl

CENTRUM OBSŁUGI SAMOCHODÓW, STACJA PALIW, MYJNIA SAMOCHODOWA PPUH "CZECH-POL" KRZYSZTOF CZECHOWICZ
PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE: MECHANIKI, DIAGNOSTYKI, ZAWIESZENIA, UKŁADU HAMULCOWEGO, UKŁADU WYDECHOWEGO, GEOMETRII KÓŁ, KLIMATYZACJI I WULKANIZACJI. SKLEP Z CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI SAMOCHODOWYMI. DOŚWIADCZENI MECHANICY, DORADZTWO W ZAKRESIE NAPRAW I ZAKUPU CZĘŚCI. MYJNIA SAMOCHODOWA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

95-083 Lutomiersk, ul. 3 Maja 18

tel. kom. +48 606 894 655

PRACOWNIA KRAWIECKA "KULDA" ROK ZAŁOŻENIA 1973 ZDUŃSKA WOLA
FIRMA Z TRADYCJĄ W KRAWIECTWIE. SZYCIE: GARNITURÓW, SPODNI, KOSTIUMÓW, SPÓDNIC, PŁASZCZY, OBSZYWANIE FIRAN I ZASŁON. WSZELKIE POPRAWKI. SOLIDNIE I TERMINOWO. SZKOLENIE UCZNIÓW.
98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 28, tel. +48 43/823 55 65, kom. +48 607 265 992, e-mail: pawelkulda@plusnet.pl
BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO, NAPRAWY POWYPADKOWE, POMOC DROGOWA - PHU AUTO-MAX ROBERT HEBLEWSKI
KOMPLEKSOWE NAPRAWY POWYPADKOWE, BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA Z UBEZPIECZALNIAMI, SIEĆ NAPRAWCZA PZU, ZGRZEWANIE BLACH LUTOSPAWANIE, KOMPUTEROWA MIESZALNIA LAKIERÓW. SZKOLENIE UCZNIÓW.
98-220 Zduńska Wola, Czechy 250A, tel. +48 43/823 60 42, kom. +48 601 833 332, e-mail: auto.robert@op.pl, www.autorobert.com.pl
PIEKARNIA "STEFAŃSKI" MAŁGORZATA STEFAŃSKA-KOCZUR ZDUŃSKA WOLA
FIRMA Z TRADYCJĄ W PIEKARNICTWIE OD 1906 ROKU. W OFERCIE SMACZNE PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE PRODUKOWANE WEDŁUG TRADYCYJNYCH RECEPTUR I NA NATURALNYCH SKŁADNIKACH. DBAŁOŚĆ O SMAK I JAKOŚĆ. SZKOLENIE UCZNIÓW.
98-220 Zduńska Wola, ul. Stawowa 2, tel. +48 43/823 65 55, kom. +48 503 019 091

Cech Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli

Ul. Złotnickiego 21
98-220 Zduńska Wola

Tel./fax +48 (43) 823-33-92
e-mail: cech.zdw@wp.pl
www.cechzdunskawola.pl