CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Nazwa miasta Środa, po II wojnie została wzbogacona najpierw o słowo Poznańska, a później Wielkopolska i wywodzi się najprawdopodobniej od wydarzeń mających miejsce właśnie w środę – a tymi wydarzeniami były targi. Rozwój gospodarczy Środy przypadł szczególnie na okres od połowy XV do połowy XVII wieku, kiedy w mieście odbywały się sejmiki szlacheckie dla województw poznańskiego i kaliskiego.

Pierwszy cech zrzeszający rękodzielników różnych branż otrzymał statut w 1446 roku. Nosił nazwę cechu wspólnego i po wyodrębnieniu się cechów zawodowych a dalszym ciągu pozostał najliczniejszy i zrzeszał: kowali, cieśli, siodlarzy, bednarzy, murarzy, szklarzy, snycerzy, kołodziejów, paśników, kotlarzy i mydlarzy.
W XVI wieku zaczęły powstawać cechy zawodowe.

Najstarszym wyodrębnionym cechem był piwowarski, który otrzymał statut w 1503 roku, a jego członkowie sprawowali najważniejsze funkcje w mieście.
Kolejnymi cechami były: rzeźnicki – statut w 1507 roku, cech krawców – statut w 1524r., cech szewców – statut w 1553r., kuśnierze – w 1592, płóciennicy – 1698 r., cech piekarski – 1772r. i młynarski w 1782 roku.

Według dokumentów w XVI wieku rzemiosło w Środzie było w pełnym rozkwicie i odnotowano:
18 rzeźników, 17 szewców, 16 szynkarzy, 10 krawców, 9 komorników, 7 kuśnierzy, 6 kowali, 4 kołodziejów, 4 bednarzy, 3 ślusarzy, 3 kultajów, 2 czapników, 2 płócienników, 2 piekarzy, 2 prasołów, 1 postrzygacza, 1 tasarza, 1 powroźnika, 1 słodownika, 1 siodlarza, 1 farbiarza, 1 rymarza.

Przełom XIX i XX wieku stawiał rzemiosło wobec nowych wyzwań, Rozwijał się przemysł z nowoczesną techniką, dużą produkcją i szybkim kształceniem niewykwalifikowanych robotników, co stało się groźną konkurencją dla rzemiosła. Rzemieślnicy tworzyli spółki, które ułatwiały pozyskiwanie surowców i sprzedaż towarów.

W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, w Środzie wymienia się 6 cechów, w tym jako samodzielnie występowali rzeźnicy i szewcy, pozostałe cztery miały charakter cechów wspólnych:
I cech – kowale, ślusarze, dekarze, kołodzieje,
II cech – stolarze, tokarze, bednarze, szklarze i cieśle,
III cech – piekarze, cukiernicy i młynarze,
IV cech – krawcy, czapnicy, rymarze, tapicerzy i powroźnicy.

Cechy wspomagały się innymi organizacjami, np. w 1848 roku powstało stowarzyszenie pod nazwą „Kasa na Wypadek Śmierci”, rok później Towarzystwo Oszczędności, później Kasa Oszczędności i Pożyczki przy Towarzystwie św. Józefa, która dała początek Bankowi Ludowemu, Towarzystwo Przemysłowe, Towarzystwo Terminatorów, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Związek Rzemieślniczy. Organizacją, która działała ponad cechami zawodowymi było bractwo strzeleckie, zwane także kurkowym, które otrzymało statut w 1637 roku. Wspomniane organizacje dbały o sprawy zawodowe, odgrywały ważną rolę w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym. Przeciwstawiały się także germanizacji, dbały o polską kulturę, polskie obyczaje i język. W II Rzeczypospolitej sytuacja rzemiosła nie była stabilna. Pierwsze lata przyniosły co prawda szybki rozwój, jednak lata dwudzieste przyniosły dużą inflację, a ich schyłek ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Przed wybuchem II wojny światowej wprowadzono przymus cechowy.

W pierwszym spisie rzemieślników w 1920 roku zarejestrowano: 23 szewców (obuwników), 14 stolarzy, 12 krawców, 10 rzeźników, 6 siodlarzy, 6 kowali, po 4 młynarzy, fryzjerów, kołodziejów i blacharzy, po 3 cieśli, zegarmistrzów, ślusarzy, garncarzy i dekarzy, 2 kotlarzy i 1 bednarza.

Lata II wojny światowej to okres masowych aresztowań i egzekucji, wysiedleń i konfiskaty mienia polskiego. Rzemieślnicy mogli pracować jako siła najemna w dawnych własnych warsztatach, innych wysiedlono. Po odzyskaniu niepodległości rzemieślnicy włączyli się do odbudowy miasta, brali udział w organizowaniu szpitala polowego, odbudowy średzkiego gimnazjum, urzędów, obiektów komunalnych. Ruszyły pierwsze piekarnie i masarnie, warsztaty szewskie, stolarskie kowalsko-ślusarskie, krawiecko-siodlarskie, kołodziejskie, fryzjerskie. W połowie 1945 roku pracowało w Środzie ponad 200 warsztatów rzemieślniczych zorganizowanych w 8 cechach:
– rzeźnicko-wędliniarski – liczył 16 członków,
– stolarski – 16 członków,
– szewsko-cholewkarski – 25 członków,
– kołodziejski – 25 członków,
– piekarski – 20 członków,
– kowalsko-ślusarski – 45 członków,
– krawiecko-siodlarski – 25 członków,
– fryzjerski – 17 członków.

Pracowały już cechy szewski i wielobranżowy w Kostrzynie (obejmował również Neklę) oraz kowalsko-kołodziejski w Zaniemyślu.

W tym samym roku powołany został Powiatowy Związek Cechów, a przynależność w tym okresie była obowiązkowa, lokalne cechy wchodziły w skład organizacji powiatowej. W tym pierwszy powojennym okresie, sprzyjającym rozwojowi rzemiosła, w powiecie średzkim było 429 rzemieślników należących do cechów średzkich i 2 do ogólnowojewódzkich.

Na przełomie 1948 i 1949 roku zlikwidowano powiatowe związki cechów i wprowadzono na ich miejsce struktury okręgowe. Niechętna polityka państwa wobec prywatnej własności spowodowała likwidację większości prywatnych warsztatów rzemieślniczych i tworzenie w ich miejsce spółdzielni pracy.
W 1952 roku utworzono Pomocniczą Spółdzielnię Ogólnobranżową, która miała na celu ułatwienie pozyskiwania zaopatrzenia i zbycia wytworzonych produktów. W 1957 roku spółdzielnia zmieniła nazwę na Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu.

W 1953 roku zlikwidowane zostały cechy branżowe i okręgwe związki cechów. Podstawową strukturą organizacyjną dla wszystkich rzemieślników w powiecie, stał się utworzony w lipcu 1953 roku Cech Rzemiosł Różnych. W jego ramach powstały sekcje:

 • budowlano-mineralna,
 • metalowa,
 • drzewna i poligraficzna,
 • odzieżowa,
 • skórzana,
 • spożywcza,
 • rzemiosł różnych.

W skład pierwszego Komisarycznego Zarządu weszli:
Stanisław Zieliński – mistrz kominiarski – starszy cechu do 1.XI.1953 roku,
Hipolit Paul – introligator – podstarszy cechu, a od 1.XI.1953 – starszy cechu,
Tadeusz Krzysztofiak – mistrz krawiecki – sekretarz,
Kazimierz Węcławiak – mistrz fryzjerski – skarbnik,
Michał Kujawa – mistrz ślusarski – od listopada 1953r. – podstarszy cechu,
Hieronim Gośliński – mistrz szewski – ławnik,
Franciszek Borowski – mistrz stolarski – ławnik,
Wincenty Jankiewicz – mistrz stolarski – kierownik biura cechu.
Skład Zarządu Cechu – wolne wybory w dniu 25 stycznia 1956 roku:

 • Stanisław Jankiewicz – mistrz stolarski – starszy cechu,
 • Tadeusz Krzysztofiak – mistrz krawiecki – podstarszy cechu,
 • Franiciszek Mikołajczak – mistrz ślusarski – podstarszy cechu,
 • Kazimierz Zielątkiewicz – mistrz ślusarski – sekretarz,
 • Aleksander Dominik – mistrz ślusarski – skarbnik,
 • Władysław Muszyński – mistrz kołodziejski – członek zarządu,
 • Celina Czosnowska – kierownik biura.

Cech wystąpił z inicjatywą założenia kasy pogrzebowej, zabiegał o ułatwienie podnoszenia kwalifikacji i współpracując z Pomocniczą Spółdzielnią Rzemieślniczą starał się pomagać w pozyskiwaniu surowców.

15 listopada 1964 roku na Walnym Zgromadzeniu przyjęto propozycję Czesława Krupeckiego o budowie własnej siedziby Cechu. Formalna uchwała została przyjęta 24 października 1965 r. Powołano wówczas Komisję Budowy Domu Rzemiosła w składzie: Edward Czerniejewski, Franciszek Frąckowiak, Leon Gołębiewski, Stanisław Jankiewicz, Tadeusz Krzysztofiak, Kazimierz Mikołajczak, Zbigniew Nowak, Ignacy Owczarzak, Adam Waligóra, Michał Wichłacz, Stanisław Wyrwa i Stanisław Zaremba. Uroczyste otwarcie nastąpiło 27 grudnia 1971 roku.
„Dom Rzemiosła” rozbudowano i modernizowano w kolejnych latach i stał się nie tylko siedzibą rzemiosła powiatu średzkiego, ale także ważnym centrum życia kulturalnego. Tutaj odbywały się i nadal odbywają spotkania Koła Rodzin Rzemieślniczych i Koła Seniorów oraz spotkania integracyjne środowiska rzemieślniczego.

W 1981 roku z dobrowolnych składek został ufundowany sztandar cechowy, a poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach patriotycznych, kościelnych, rzemieślniczych i okolicznościowych.
Obecnie Cech zrzesza prawie 200 zakładów rzemieślniczych z terenu gmin: Środa Wielkopolska, Kostrzyn, Zaniemyśl, Mowe Miasto nad Wartą, Krzykosy Dominowo. Wśród nich są przestawiciele rzemiosł budowlanych, metalowych spożywczych, fryzjerskich i stolarskich.

Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej prowadzą praktyczną naukę w następujących zawodach: cukiernik, piekarz, wędliniarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, blacharz, dekarz, cieśla, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, elektromechanik, fryzjer, tapicer.

galeria-sroda-wlkp3 galeria-sroda-wlkp4 galeria-sroda-wlkp5

Zadania Cechu:

 • udzielanie informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle,
 • pomoc młodocianym, którzy chcą zmienić miejsce przygotowania zawodowego lub zawód,
 • udostępnianie informacji i kierowanie do zakładów szkolących zrzeszonych w Cechu kandydatow na uczniów,
 • sporządzanie umów w celu praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • prowadzenie rejstru umów,
 • organizowanie spotkań informacyjnych z rodzicami i kandydatami na uczniów w zawodzie przed podpisaniem umów,
 • organizowanie uroczystego podpisywania umów w celu praktycznej nauki zawodu,
 • wydawanie dzienniczków praktycznej nauki zawodu dla uczniów,
 • wydawanie druków niezbędnych do założenia dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy dla ucznia
 • wydawanie dzienniczków praktycznej nauki zawodu dla uczniów, oraz druków niezbędnych do założenia dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy dla ucznia,
 • udostępnianie standardów egzaminacyjnych i informatorów, programów praktycznej nauki zawodu, karty informacyjnej,
 • przyjmowanie, kontrolowanie i kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na uczniów w zawodzie,
 • udostępnianie i udzielanie pomocy przy kompletowaniu dokumentów pracowniczych,
 • udostępnianie druków i udzielanie bieżących informacji podatkowej związanej z zatrudnieniem,
 • udostępnianie standardów egzaminacyjnych i informatorów, programow praktycznej nauki zawodu, karty informacyjnej,
 • przyjmowanie, kontrolowanie, kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na uczniów w zawodzie,
 • udzielanie bieżących informacji z zakresu prawa pracy, oraz dokumentacji podatkowej związanej z zatrudnieniem,
 • prowadzenie kartotek pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, dokumentacji kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu, przeszkolenia pracodawcy – kierownika zakładu w zakresie bhp i p.poż.,
 • rozstrzygania ewentualnych sporów i nieporozumień pomiędzy pracodawcami a uczniami młodocianymi,
 • współpraca z lokalnymi władzami i szkołami,
 • udostępnianie i udzielanie pomocy w kompletowaniu dokumentów na egzamin czeladniczy, sprawdzający, mistrzowski,
 • prowadzenie rejestru uczniów, którzy zdali egzamin czeladniczy.

Ponadto dla członków Cechu:

 • sporządza wnioski o zawarcie umów i wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,
 • przygotowuje wnioski wraz z kompletem dokumentów dotyczących wypłaty dofinansowania za wyszkolenie ucznia dla pracodawcy,
 • udziela bieżących informacji z zakresu prawa pracy oraz dokumentacji podatkowej związanej z zatrudnieniem,
 • pomaga przy kompletowaniu dokumentacji umożliwiającej pratkyczną naukę zawodu dorosłych,
 • rozstrzyga sporty i skargi dotyczące rzemieślników,
 • prowadzi ubezpieczenie grupowe dla zrzeszonych w Cechu rzemieślników, ich pracowników i współmałżonków,
 • organizuje szkolenia i kursy.

budynek-cechu-sroda-wlkp

Starszy Cechu

Tadeusz Patecki

Członkowie Zarządu

Starszy Cechu – Tadeusz Patecki,
Podstarszy Cechu – Franciszek Wojtaszak,
Podstarszy Cechu – Krzysztof Ziętek,
Sekretarz – Zenon Wojciechowski,
Skarbnik – Zygmunt Deska,
Członek Zarząu – Andrzej Kaczor

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Stanisław Orzechowski,
Członek Komisji – Marek Senftleben

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Zenon Sikorski,
Członkowie – Jan Kotarski, Edwin Ciesielski

Dyrektor Biura

Wiesława Kubiak

Opiekun Koła Rodzin Rzemieślniczych

Andrzej Kaczor

galeria-sroda-wlkp8

galeria-sroda-wlkp1 galeria-sroda-wlkp2 galeria-sroda-wlkp6 galeria-sroda-wlkp7galeria-sroda-wlkp11

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

"EL-MONT" INSTALACJE ELEKTRYCZNE LESZEK BAŁUCH - ŚRODA WIELKOPOLSKA
MONTAŻ, KONSERWACJA, WYMIANA, USUWANIE AWARII. INSTALACJE: ELEKTRYCZNE, ODGROMOWE, PRZEPIĘCIOWE, DOMOFONY, WIDEODOMOFORNY, ALARMY, INSTALACJE KOMPUTEROWE, SYSTEMY MONITOROWANIA - TELEWIZJA DOZOROWA (CCTV, HD, IP). USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH, FIRM, INSTYTUCJI. DOŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, NOWOCZESNY SPRZĘT. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Krótka 8

tel. kom. +48 604 322 198

biuro@el-mont.info

www.el-mont.info

"MEBLE TŁOK" SP. Z O.O. - ZANIEMYŚL - ROK ZAŁOŻENIA 1956
PRODUCENT WYSOKIEJ JAKOŚCI MEBLI POKOJOWYCH, CIEKAWE WZORNICTWO, POŁĄCZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ I FUNKCJONALNOŚCIĄ. W OFERCIE: KOMODY, SZAFY, ŁAWY, ŁAWOSTOŁY. NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY I WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY. FIRMA ODZNACZONA "HONOROWĄ ODZNAKĄ RZEMIOSŁA" W 2016 ROKU, LAUREAT WIELU NAGRÓD. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-020 Zaniemyśl, ul. Sosnowa 12

tel./fax +48 61/28 57 484

tlokmeble@zaniemysl.pl

www.mebletlok.pl

PHU "AUTO-ACORD" S.C. MECHANIKA SAMOCHODOWA MGR INŻ. KAZIMIERZ KORDYLASIŃSKI - NOWE MIASTO N/WARTĄ
KOMPLEKSOWA NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE, DIAGNOSTYKA I NAPRAWA ELEKTRONIKI, KLIMATYZACJE, AUTO-ALARMY, WYMIANA OPON, GEOMETRIA KÓŁ, WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH I OLEJU. AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAWY. CZĘŚCI ZAMIENNE. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW. PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZNIE. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-040 Nowe Miasto n/Wartą, ul. Śremska 1

tel. kom. +48 501 077 027

auto-acord@wp.pl

PPHU "SPAWSTAL" SP. Z O.O. KONSTRUKCJE STALOWE - ŚRODA WIELKOPOLSKA
SZEROKI ZAKRES USŁUG: SPAWANIE ROBOTEM, SPAWANIE MIG/MAG, TIG, CIĘCIE LASEREM, CIĘCIE PLAZMOWO-GAZOWE I KONWENCJONALNE, MALOWANIE PROSZKOWE, LASEROWE WYPALANIE PROFILI. PRODUKCJA: OGRODZENIA OZDOBNE I PRZEMYSŁOWE, KONSTRUKCJE METALOWE, RAMY PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH. PROFESJONALNE DORADZTWO I FACHOWOŚĆ. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Szarych Szeregów 14

tel. +48 61/285 25 454

biuro@spawstal.pl

www.spawstal.pl

STOLARSTWO TARTAK - MATUSZAK KRZYKOSY
FIRMA DZIAŁAJĄCA OD 1998 ROKU. PRODUCENT ELEMENTÓW DREWNIANYCH DO MEBLI: NOGI, SZATOZY, LISTWY, RAMY I INNE NA ZAMÓWIENIA. WŁASNY TARTAK I NOWOCZESNE SUSZARNIE, FACHOWA OBSŁUGA, INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO ZLECENIA, DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-024 Krzykosy, ul. Strażacka 3

tel. kom. +48 607 093 115

stolarnia-krzykosy@o2.pl

www.stolarstwo-matuszak.pl

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELEKTRIKO" WIESŁAW KUBACKI - ŚRODA WIELKOPOLSKA - ROK ZAŁOŻENIA 1998
WYKONUJEMY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WSZELKIEGO RODZAJU W BUDYNKACH: MIESZKALNYCH, HANDLOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH. POMIARY ELEKTRYCZNE SKUTECZNOŚCI ZEROWANIA, OPORNOŚCI IZOLACJI, ODGROMÓW, NATĘŻENIA OŚWIETLENIA. PRZEGLĄDY OKRESOWE. BUDOWA LINII KABLOWYCH, INSTALACJI ODGROMOWYCH I UZIEMNIAJĄCYCH. DOŚWIADCZENI I WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY, SPECJALISTYCZNY SPRZĘT. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-000 Środa Wielkopolska, Os. Jagiellońskie 28/18

tel. kom. +48 501 674 527

ANROM SP. Z O.O. PRODUCENT MEBLI TAPICEROWANYCH - NOWE MIASTO N/WARTĄ
W OFERCIE: NAROŻNIKI, WERSALKI, ZESTAWY WYPOCZYNKOWE, MEBLE DZIECIĘCE, KRZESŁA, FOTELE, PUFY. WYSOKA JAKOŚĆ STOSOWANYCH SUROWCÓW I MATERIAŁÓW. CIEKAWE WZORNICTWO. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-040 Nowe Miasto n/Wartą, ul. Śremska 2, tel./fax +48 61/287 40 65, e- mail: romankiel@anrom.com.pl, www.anrom.pl
"GAWLAK" FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA AUTO SERWIS I CZĘŚCI MACIEJ GAWLAK - ZANIEMYŚL
MECHANIKA SAMOCHODOWA, NAPRAWY BIEŻĄCE, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, NAPRAWA I SERWIS KLIMATYZACJI. SKLEP Z CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI SAMOCHODOWYMI. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-020 Zaniemyśl, ul. Poznańska 11, tel. +48 61/285 72 12, +48 602 377 321, e-mail: gawlakmaciej@wp.pl, www.gawlak.net
PRECYZYJNA OBRÓBKA MECHANICZNA "INTER-CASPOL" L.D. EUGENIUSZ KAŹMIEROWSKI - ŚRODA WIELKOPOLSKA - ROK ZAŁOŻENIA 1969
SPECJALIZACJA W PRODUKCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SILNIKÓW AGREGATOWYCH, KOLEJOWYCH, SIŁOWNI OKRĘTOWYCH. DOŚWIADCZENIE, WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW. SZKOLIMY UCZNIÓW.
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Kochanowskiego 19, tel. +48 61/286 51 15, +48 697 972 223, e-mail: intercaspol@poczta.fm, www.inter-caspol.pl
"KRYGATON" KRYSTIAN LEŻAŁA - OBRÓBKA CNC - ŚRODA WIELKOPOLSKA
SZEROKI ZAKRES USŁUG: CIĘCIE, TOCZENIE, FREZOWANIE, SPAWANIE. NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY I WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY. REZALIZACJA INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ. SZKOLENIE UCZNIÓW
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 16, tel. +48 600 078 488, +48 660 791 101, e-mail: info@krygatoncnc.pl, www.krygatoncnc.pl
MECHANIKA POJAZDOWA WULKANIZACJA BLACHARSTWO I POMOC DROGOWA JÓZEF KIŻEWSKI - NOWE MIASTO N/WARTĄ
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, DIAGNOSTYKA SILNIKA, GEOMETRIA ZAWIESZENIA. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM. WARSZTAT W SIECI Q-SERVICE. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-040 Nowe Miasto n/Wartą, ul. Strzelecka 32, tel. +48 503 133 270, +48 61/287 41 22
PROGRES CNC S.C. OBRÓBKA MECHANICZNA - PIĘCZKOWO
FIRMA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM: TOCZENIE, FREZOWANIE, CNC. SZKOLENIE UCZNIÓW. PRACA Z NAMI TO ROZWÓJ DLA CIEBIE.
63-025 Pięczkowo, ul. Szkolna 33, tel. +48 668 040 039, e-mail: biuro@progrescnc.pl, www.progrescnc.pl
STOL-KOMPLEKS TOMASZ JĘDRZAK - SZLACHCIN
SZEROKI ZAKRES USŁUG STOLARSKICH, CIESIELSTWO. MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ: FUTRYNY, OKNA, DRZWI. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-019 Szlachcin, Nietrzanowo 8/9, tel. +48 609 174 542, e-mail: stol-komplex@gazeta.pl
ZAKŁAD MALARSKO-TAPECIARSKI "DARO" S.C. D. FRĄCKOWIAK I R. WALIGÓRA - ŚRODA WIELKOPOLSKA
FACHOWE I SOLIDNE USŁUGI BUDOWLANE: REMONTY - WYKOŃCZENIA, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, ZABUDOWY G-K. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 10, tel. +48 692 218 813, +48 629 899 490, e-mail: daro-12.2010@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej

63-000 Środa Wlkp
ul. Cechowa 4

Tel./fax +48 61 285 22 43

e mail: biuro@srodawlkp.icech.pl
www.srodawlkp.icech.pl