CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŚREMIE

Pierwsze wzmianki o istniejących na ziemiach śremskich rzemiosłach – sukienniczym, szewskim, kołodziejskim i kowalskim pochodzą z XIII wieku. Rzemieślnicy zamieszkiwali południowo-zachodnią dzielnicę, położoną równolegle do prawego brzegu Warty. Zdarzało się, że rzemieślnicy zajmujący się taką samą profesją mieszkali na jednej ulicy, stąd też ich nazwy ulica: Sukiennicza, Szewska, Garncarska, Kowalska. Szczególnie licznie działała branża sukiennicza.

cech-srem3W 1546 roku sukiennicy śremscy otrzymali przywilej królewski, który został zatwierdzony także później – w 1562 roku przez Zygmunta Augusta.
W XV wieku nastąpił wzrost pozycji miasta. Cechy, chroniące interesy gospodarcze swoich członków przed konkurencją z zewnątrz, zapewniające im uprzywilejowaną pozycję na rynku przyczyniły się do rozwoju rzemiosła a co za tym idzie rozwój miasta. Najstarsza wiadomość o organizacji cechowej w Śremie pochodzi z dokumentu datowanego na rok 1425, a dotyczącego cechu rzeźników, sukienników, kowali, szewców i piekarzy. W tym czasie rzeźnicy i piekarze oraz piwowarzy należeli do najznaczniejszych stowarzyszeń cechowych w Śremie. O ich zamożności może świadczyć fakt ufundowania wraz z sukiennikami kaplicy w kościele farnym.

Wiek XVI to okres wzrostu ilości organizacji cechowych. W XV wieku było ich 6, w 1576 roku 10, a w 1612 roku już 12.
Z ustrojem prawnym miasta bardzo silnie związana była organizacja cechowa rzemiosła. Podstawą prawną działalności każdego cechu był wilkierz, czyli statut stanowiący zbiór artykułów brackich. Regulowały one sprawy związane z wykonywanym rzemiosłem, zbytem wyrobów a także normowały życie towarzysko-obyczajowe i religijne.
Najstarszy znany wilkierz śremski – to wilkierz rzeźników z 1507 roku, następnie statut cechu sukienników z 1514 roku, szewskiego z 1555 roku, piekarskiego z 1559 roku, garncarskiego z 1597 roku.
W cechach obowiązywała hierarchia według której najważniejszą ustawodawczą władzą cechową było zgromadzenie ogólne wszystkich majstrów, na którego czele stali dwaj cechmistrze i pomagający im stołowi i pisarz.
Cechmistrze sprawowali nadzór nad majątkiem cechu i opiekowali się skrzynką cechową, stanowiącą archiwum i skarbiec.
W skrzynce przechowywano pieniądze ze składek i kar, wilkierze, księgi wpisów, tłok pieczętny, instygnia władzy cechmistrzów: łańcuchy z medalami, haftowane chorągwie.

cech-srem2 cech-srem8Wiek XVII i XVIII to okres, kiedy po klęskach i upadku gospodarczym rzemiosło musiało odnawiać swoje przywileje. Głównym zadaniem cechów było utrzymanie monopolu produkcji i zbytu wytworzonych produktów.
Koniec XVIII wieku to upadek cechu piekarzy. Niekorzystne zmiany zaszły również w rzemiośle włókienniczo-odzieżowym. Zanikło sukiennictwo a jego miejsce zajęli płóciennicy. Zmniejszyło się znaczenie organizacji cechowych, zmalała liczba czeladników i uczniów. W 92 warsztatach mistrzów zarejestrowanych było zaledwie 26 czeladników i 11 uczniów.

Początek XIX wieku to nastawienie rzemiosła na handel targowy i jarmarczny, do Śremu przybyło wielu niemieckich urzędników a ich wymagania spowodowały wzrost jakości wytwarzanych towarów i usług. Nastąpiło ożywienie budownictwa i rozwój przemysłu, co przyczyniło się do wypierania rzemieślniczego rękodzieła.

W 1882 roku w Śremie działało około 220 warsztatów, często jednoosobowych, ponieważ w rzemiośle zatrudnionych było tylko 97 czeladników i 95 uczniów.
W roku 1871 ksiądz Florian Stablewski założył w mieście Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe. W latach 1873-1910 prezesem Towarzystwa był ksiądz Piotr Wawrzyniak.
W 1877 roku w mieniu Towarzystwa ksiądz Piotr Wawrzyniak zorganizował szkołę wieczorową dla rzemieślników, w której uczono rachunkowości kupieckiej, geografii gospodarczej, korespondencji polskiej i niemieckiej. Ważnym zadaniem było także uchronienie młodzieży rzemieślniczej przed wpływami germanizacyjnymi szkoły ludowej. Ksiądz Wawrzyniak pomagał śremskim rzemieślnikom utrzymać swoje warsztaty, a nawet rozwijać – dzięki pomocy Banku Ludowego w Śremie założonego w 1873 roku, pod patronatem księdza Augustyna Szamarzewskiego – proboszcza średzkiego.

Po I wojnie światowej w latach 1929-1935 doszło do likwidacji większej ilości warsztatów rzemieślniczych. W 1933 działało 273 rzemieślników cechowych, w 1935 roku – 201, w 1938 – 125 polskich warsztatów rzemieślniczych.
W 1937 roku cechy kołodziejski, obuwniczy i piekarski obejmowały cały powiat śremski, cechy rzeźnicko-wędliniarski i stolarski obejmowały Śrem, Książ i Dolsk, a cechy kowalsko-ślusarski i krawiecki obejmowały również Mosinę.

cech-srem4 cech-srem7 cech-srem9Po II wojnie światowej nastąpił rozwój rzemiosła – odnotowano w 1945 roku 125 działających zakładów rzemieślniczych, w 1949 roku – 315. Funkcjonowało 10 cechów branżowych m.in.: Cech Kowali, Krawców, Szewców, Piekarzy, Wędliniarzy zrzeszonych w Okręgowym Związku Cechów w Poznaniu, którego odział mieścił się w Śremie przy ul. Farnej 2. Cech obejmował 570 samodzielnych rzemieślników.
Najliczniej w mieście reprezentowane były branże: krawiectwo, kuśnierstwo, szewstwo, czapnictwo, ślusarstwo, piekarnictwo, rzeźnictwo, fotografika, szczotkarstwo, tapicerstwo, kołodziejstwo, stolarstwo, pantoflarstwo, fryzjerstwo, bednarstwo i siodlarstwo.
Do dnia dzisiejszego zachowały się sztandary niektórych Cechów branżowych, które znajdują się obecnie w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie.

W 1947 roku powołano do życia Pomocniczą Spółdzielnię Rzemieślniczą, której pierwszym prezesem został Józef Szubert, w 1948 roku powstał Powiatowy Związek Cechów, od 1950 roku w Śremie znajdowała się siedziba Cechu Rzemiosł Różnych skupiająca rzemieślników z całego powiatu.
W 1953 roku wprowadzono zarząd komisaryczny w składzie:

 • Stefan Raszewski, Jan Mikołajczak, Kazimierz Nowak.

Pierwszy Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie:

 • Starszy Cechu – Stefan Raszewski
 • Podstarszy – Roman Sipiński
 • Sekretarz – Kazimierz Furmanek
 • Skarbnik – Stefan Jurczyński
 • Członkowie: Antoni Nowak, Walenty Nowak.

1 lipca 1953 roku powstała w Śremie orgazacja zrzeszająca wszystkie branże rzemieślnicze pod wspólną nazwą cech Rzemiosł Różnych w Śremie z siedzibą przy ulicy Walki Młodych (obecnie ks. Prymasa Wyszyńskiego).
Cech zrzeszał w tym czasie 80 rzemieślników.
W dniu 10 marca 1963 roku podjęto decyzję o budowie nowej siedziby pod nazwą „Dom Rzemiosła”. Powołano Komitet Budowy w skład którego weszli m.in.: Melchior Urbaniak, Ludwik Wojna, Walenty Nowak, Stefan Jurczyński, Franciszej Jeniński, Kazimierz Adamski, Czesław Mikołajczak.
W kwietniu 1963 roku zakupiono działkę budowlaną przy ul. Kolejowej, a budowę rozpoczęto w 1969 roku.
Prace przy budowie nowej siedziby wykonano w 90% nieodpłatnie przez rzemieślników – członków cechu.
Uroczyste otwarcie „Domu Rzemiosła” nastąpiło 19 października 1974 roku, Cech otrzymał wówczas swój pierwszy sztandar.

W latach 1980-1988 Cech zrzeszał 1000 członków z terenu: Śremu, Kórnika, Książa Wielkopolskiego, Czempinia i Dolska oraz sześciu gmin: gminy Śrem, Kórnik, Książ Wielkopolski, Czempiń, Dolsk i Brodnicy.
Obecnie w cechu zrzeszonych jest 235 zakładów rzemieślniczych.

Dzięki ofiarności rzemieślników w 1988 roku ufundowane zostały insygnia cechowe i togi, a w roku 1990 w oknie klatki schodowej budynku Cechu został zamontowany witraż.
W 1991 roku z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Środowiskowego – Leszka Kopruckiego – ufundowany został sztandar Rzemiosła Kórnickiego, w roku 2001 własny sztandar otrzymał Zarząd Środowiskowy Rzemiosła i Kupiectwa Ziemi Czempińskiej.
27 maja 1996 roku Cech Rzemiosł Różnych w Śremie został odznaczony złotym medalem im. Jana Kilińskiego, w tym samym dniu poświęcony został także drugi sztandar Cechu.

cech-srem11 cech-srem12

Cech współpracuje ze szkołami, w których uczniowie uczą się i zdobywają zawód w zrzeszonych zakładach rzemieślniczych.

DLA SWOICH CZŁONKÓW:
ORGANIZUJE KURSY:

 • bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • organizuje kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego dla uczniów rzemiosła,
 • inne podnoszące kwalifikacje lub w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zrzeszonych rzemieślników.

PROWADZI nadzór nad przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych w zakresie:

 • prowadzenia rejestru zakładów prowadzących szkolenie pracowników młodocianych
 • przygotowania pełnej dokumentacji przebiegu szkolenia,
 • współpracuje z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych,
 • kompletowania i przyjmowania wniosków o przystąpienie do egzaminu czeladniczego,
 • przygotowania pełnej dokumentacji oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników młodocianych,
 • przygotowania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

PRZYGOTOWUJE I PRZEKAZUJE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE:

 • zmian w Kodeksie Pracy,
 • zmian w przepisach ZUS,
 • zmian w przepisach podatkowych i przepisach bhp,
 • obowiązujących wskaźnikach i składkach.

CECH prowadzi działania mające na celu integrację lokalnego środowiska rzemieślniczego poprzez organizowanie imprez i spotkań okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych oraz spotkań mających na celu podtrzymywanie tradycji rzemieślniczych.

cech-śrem-budynek

Prezes Cechu

Stanisław Michałowicz

Członkowie Zarządu

Starszy Cechu – Stanisław Michałowicz
I Podstarszy – Adam Marek
II Podstarszy – Tadeusz Matuszewski
III Podstarszy – Kazimierz Czeterbok
Sekretarz – Ryszard Kuriata
Skarbnik – Hieronim Szczepaniak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Zdzisław Kaźmierczak
Członkowie – Hieronim Remus, Roman Kaczmarek

Sąd Cechowy

Przewodniczący – Ireneusz Sosnowski
Członkowie – Artur Strzelec, Jacek Wojtysiak

Spotkanie noworoczne 2013

Spotkanie noworoczne 2014

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rzemieślnicy rekomendowani przez Cech

AUTO LAKIER HANDEL RAFAŁ MIELCAREK ŚREM,
PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA
PROFESJONALNE USŁUGI LAKIERNICTWA POJAZDOWEGO, KONSTRUKCJI STALOWYCH I MEBLI, !RENOWACJA AUT ZABYTKOWYCH! NOWOCZESNA KABINA LAKIERNICZA FIRMY BLOWTHERM, MIESZALNIA FARB I LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH, SZEROKI ASORTYMENT WYSOKIEJ JAKOŚCI FARB I DODATKÓW LAKIERNICZYCH, DOŚWIADCZENIE I DOKŁADNOŚĆ, SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, ul. Glinki 30

tel. +48 509 851 091

tel. +48 880 730 925

biuro@centrum-lakiernicze.pl

www.centrum-lakiernicze.pl

AUTO PUNKT NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GRZEGORZ BZYL CZEMPIŃ
NAPRAWY BIEŻĄCE I GŁÓWNE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH, MECHANIKA I ELEKTROMECHANIKA, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, SERWIS KLIMATYZACJI, GEOMETRIA KÓŁ. DOŚWIADCZENI MECHANICY I PROFESJONALNA OBSŁUGA. SKLEP Z CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI SAMOCHODOWYMI. SZKOLENIE UCZNIÓW.

64-020 Czempiń, ul. Chłapowskiego 3

tel. kom. +48 693 457 445

grigori75@wp.pl

AUTO-SERWIS "DYMOWSCY" P.P.H.U. ANDRZEJ DYMOWSKI ŚREM
LIDER INSTALACJI GAZOWYCH, MONTAŻ, SERWIS, SPRZEDAŻ CZĘŚCI LPG, ELEKTRONIKA, MECHANIKA POJAZDOWA, CZĘŚCI SAMOCHODOWE NOWE I UŻYWANE. DOŚWIADCZENI MECHANICY, PROFESJONALNY SPRZĘT, KORZYSTNE CENY. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, Nochowo, ul. Śremska 63

tel. +48 61/28 19 071

dymek.a@wp.pl

www.autogaz-srem.pl

"ELEKTROTECH" ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYNY TADEUSZ ORPEL ŚREM - ROK ZAŁOŻENIA 1986
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH, OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH I STACJACH TRANSFORMATOROWYCH, INSTALACJE TELEFONII KOMÓRKOWEJ, LINIE KABLOWE SN I NN, SYSTEMY OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BATERIE KONDENSATORÓW DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, POMIARY OCHRONNE. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM, INSTYTUCJI I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, ul. Gierymskiego 78

tel. kom. +48 602 196 167

torpel@epoczta.pl

wwww.instalacjeelektryczne-torpel.pl

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "PŁOMYK" TOMASZ KOŁACKI PSARSKI - ŚREM
INSTALACJE WOD.- KAN., CENTRALNE OGRZEWANIE, INSTALACJE GAZOWE, SPRĘŻONE POWIETRZE, KOLEKTORY SŁONECZNE, MONTAŻ KOMINKÓW Z PŁASZCZEM WODNYM, MONTAŻ ODKURZACZY CENTRALNYCH. FACHOWE DORADZTWO, TERMINOWE WYKONANIE. SPRZEDAŻ DREWNA KOMINKOWEGO I OPAŁOWEGO, ZAPEWNIAMY TRANSPORT. SZKOLIMY UCZNIÓW.

63-100 Śrem, Psarskie, ul. Bzowa 31

tel. +48 507 820 372

kolacki@interia.pl

wwww.tomaszkolacki.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "LEBARTO" LEON KACZMAREK - PYSZĄCA
FIRMA DZIAŁAJĄCA OD 1983 ROKU. W ZAKRESIE USŁUG: TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY, LOGISTYKA I SPEDYCJA. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW STANDARDOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH. DODATKOWO: WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH, ROZBIÓRKOWYCH - RÓWNIEŻ W TRUDNYCH WARUNKACH (POJAZDY Z NAPĘDEM WIELOOSIOWYM), USŁUGI RĘBAKIEM Z URZĄDZENIEM SAMOZAŁADOWCZYM, USŁUGI ROLNICZE. NAPRAWA, DIAGNOSTYKA POJAZDÓW I MASZYN. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, Pysząca, ul. Sadowa 9

tel./fax +48 61/283 40 02, +48 61/283 59 18

biuro@lebarto.pl

www.lebarto.pl

P.P.H.U. BANASZAK KRZYSZTOF MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH MECHLIN
FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM. SZEROKI ZAKRES USŁUG: MECHANIKA I ELEKTRONIKA POJAZDÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH, DIAGNOSTYKA, NAPRAWA KLIMATYZACJI, INSTALACJE GAZOWE, PRZEGLĄDY. NAPRAWA MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH, POMOC DROGOWA. WARSZTAT SIECIOWY - Q SERVICE. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, Mechlin, ul. Średzka 10

tel. +48 602 694 846

www.autogaz-mechlin.pl

www.maszynyrolnicze-mechlin.pl

BS OLSZEWSKI SZYMANOWO
NAPRAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W ZAKRESIE: MECHANIKI, NAPRAWY UKŁADU WYDECHOWEGO, ELEKTRYKI I ELEKTRONIKI POJAZDOWEJ, OPONY: WYMIANA, NAPRAWA, SPRZEDAŻ, SERWIS KLIMATYZACJI, OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW. WYKWALIFIKOWANI MECHANICY, PROFESJONALNA OBSŁUGA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, Szymanowo, ul. Główna 1

tel. +48 61/283 29 65

olszewski@bosch-service.p

www.olszewski.bosch-service.pl

P.H.U. GRZEŚKOWIAK AGROPLUS PIOTR GRZEŚKOWIAK - MASZYNY ROLNICZE
FIRMA DZIAŁAJĄCA OD 2001 ROKU. SPRZEDAŻ NOWYCH I UŻYWANYCH MASZYN ROLNICZYCH ZACHODNICH MAREK ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW. KONCESJONOWANY DEALER MAREK: HORCH, STRAUTMANN, BREDAL I SAMSON. USŁUGI AGROTECHNICZNE: ZBIÓR ZBÓŻ, KUKURYDZY NA KISZONKI, USŁUGI ZASIEWU I UPRAWY, WYWÓZ GNOJOWICY. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-040 Nowe Miasto, Chromiec 50

tel. +48 61 278 51 89

agroplus@xl.wp.pl

www.agroplus.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ELMIS" S.C. MICHAŁOWICZ STANISŁAW, MICHAŁOWICZ ŁUKASZ HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA - ROK ZAŁOŻENIA 1974
BOGATA OFERTA OSPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I SIŁOWEGO: KABLE, PRZEWODY, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA. USŁUGI W ZAKRESIE: INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH, SIŁOWYCH, ODGROMOWYCH, ALARMOWYCH, DOMOFONY. POMIARY ELEKTRYCZNE. DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM, FACHOWE DORADZTWO.

63-100 Śrem, Pl. Straży Pożarnej 2

tel. kom. +48 602 39 69 58

elmis-srem@o2.pl

facebook.pl/phuelmis

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARO" S.C. ROMAN, DANUTA, PAWEŁ KACZMAREK - FIRMA RODZINNA - ŚREM - ROK ZAŁOŻENIA 1981
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBRÓBKA CZĘŚCI - ZE STALI, STALI NIERDZEWNYCH I STOPÓW METALI KOLOROWYCH. REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE. WYKONUJEMY FORMY KUŹNICZE I ODLEWNICZE ORAZ OMODELOWANIE I OPRZYRZĄDOWANIE. NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY - OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE, PROFESJONALNI PRACOWNICY, DOŚWIADCZENIE I WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 38

tel. kom. +48 604 40 29 18

biuro@karo-srem.pl

www.karo-srem.pl

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LESZEK KLAK - ŚREM
PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH, STACJI TRANSFORMATOROWYCH I ROZDZIELCZYCH, LINIE KABLOWE I NAPOWIETRZNE - SN I NN, INSTALACJE W OBIEKTACH MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH, OŚWIETLENIE ULICZNE. ZABEZPIECZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA IMPREZEACH MASOWYCH, POMIARY ELEKTRYCZNE, KONSERWACJA SIECI I URZĄDZEŃ, POGOTOWIE ENERGETYCZNE, ANALIZA PARAMETRÓW SIECI, OBRÓT I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, BADANIA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ.

63-100 Śrem, ul. Witkiewicza 25

tel./fax +48 61/28 36 787

biuro@klakenergetyka.pl

www.klakenergetyka.pl

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH WOD.-KAN., C.O. I GAZU RYSZARD KURIATA ŚREM - ROK ZAŁOŻENIA 1988
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, INSTALACJE WOD.-KAN. I GAZOWE, MONTAŻ POMP CIEPŁA, TURBOKOMINKI, BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWYCH, OLEJOWYCH I WĘGLOWYCH, MONTAŻ SYSTEMU CENTRALNEGO ODKURZANIA, PRZYDOMOWE EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SERWIS KOTŁÓW GAZOWYCH: BERETTA, VIESSMANN, IMERGAS. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM. SZKOLENIE UCZNIÓW.

63-100 Śrem, ul. Dutkiewicza 17

tel. kom. +48 604 668 642

tel. kom. +48 602 664 642

tel./fax 61 28 19 450

r.kuriata@instalgaz-srem.pl

www.instalgaz-srem.pl

AUTO SERWIS "MIRAN" MIROSŁAW MARCINIAK ŚREM
KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA NAPRAWA POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK. DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA. AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAWY. STACJA KONTROLI POJAZDÓW - PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE. SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I DOŚWIADCZENI MECHANICY. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, ul. Tylna 9, tel. +48 697 052 009, e-mail: autoserwismiran@wp.pl, www.facebook.com/Auto-Serwis-Miran
BLACHARSTWO POJAZDOWE WULKANIZACJA LESZEK GEORGE ŚREM
NAPRAWY BIEŻĄCE, DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, SERWIS I NAPRAWA KLIMATYZACJI, CZYSZCZENIE UKŁADÓW WTRYSKOWYCH, SPAWANIE ALUMINIUM I PLASTIKU, SERWIS OPON. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, ul. Rzemieślnicza 9, tel. +48 61/28 32 638, e-mail: leszekgeorge@wp.pl
DABI-AUTO NAPRAWA DARIUSZ BIESCH MECHLIN
AUTORYZOWANY SERWIS MAGNETI MARELLI. DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, KLIMATYZACJA, MECHANIKA SAMOCHODOWA, REGENERACJA GŁOWIC. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. DOŚWIADCZENI MECHANICY. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, Mechlin, ul. Nowe Osiedle 20, tel. +48 603 539 937, e-mail: hobi75@wp.pl
INSTALATORSTWO SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE, C.O, GAZ MAREK MULKOWSKI ŚREM
SYSTEMY GRZEWCZE, REKUPERATORY, INSTALACJE SOLARNE, KOTŁOWNIE GAZOWE I WĘGLOWE, POMPY CIEPŁA. DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, Psarskie, ul. Astrowa 16, tel. +48 602 679 255, e-mail: mulkowski@poczta.onet.pl
KONSTRUKCJE STALOWE HYŻYK
SP. Z O.O. SP.K. ŚREM
WYKONAWSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH: HAL, MAGAZYNÓW, WIAT, BALUSTRAD, KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE OBIEKTU OD FUNDAMENTU AŻ PO DACH. WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY, WSPÓŁPRACA FIRMAMI PROJEKTOWYMI ORAZ SPECJALISTAMI SPAWALNICTWA I MONTAŻU. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 27c, tel. +48 61/283 96 63, e-mail: biuro@hyzyk.pl, www.hyzyk.pl
PIEKARNICTWO-CUKIERNICTWO S.C. MALICKA KRYSTYNA, WOSZCZEK ZDZISŁAW - ŚREM
BOGATA OFERTA SMACZNEGO PIECZYWA CODZIENNEGO ORAZ WYROBÓW PÓŁCUKIERNICZYCH I CUKIERNICZYCH. WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNYCH CENACH. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, Psarskie, ul. Bzowa 58, tel. +48 61/28 190 92, e-mail: krystynamalicka58@o2.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETON-DRÓG" ZDZISŁAW WIETRZYKOWSKI ŚREM - ROK ZAŁOŻENIA 1981
FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W ROBOTACH BUDOWLANYCH, WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO: SAMOCHODY SAMOWYŁADOWCZE, KOPARKO-ŁADOWARKI. ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
63-100 Śrem, ul. Nowowiejskiego 5, tel. +48 61 28 35 494, e-mail: beton_drog@wp.pl
RZEŹNICTWO - WĘDLINIARSTWO CIACHOWSKI JACEK DOLSK
ZAJMUJEMY SIĘ PRODUKCJĄ WYROBÓW MIĘSNYCH, PODCZAS KTÓREJ UŻYWAMY METODY TRADYCYJNEGO WĘDZENIA ORAZ SPRAWDZONYCH RECEPTUR. NASZE PRODUKTY ZASPOKAJAJĄ OSOBY POSZUKUJĄCE DOBREGO STOSUNKU JAKOŚCI DO CENY. SZKOLIMY UCZNIÓW.
63-140 Dolsk, Pl. Wyzwolenia 23, tel. kom. +48 728 362 238, e-mail: jciachowski@o2.pl
SERWIS SAMOCHODOWY EWA WESOŁEK WŁOŚCIEJEWICE
NAPRAWA AUT OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T., MECHANIKA I ELEKTROMECHANIKA, GEOMETRIA ZAWIESZENIA, SERWIS KLIMATYZACJI, MONTAŻ INSTALACJI LPG. NOWOCZESNY SPRZĘT I DOŚWIADCZENI MECHANICY. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-130 Książ Wielkopolski, Włościejewice 32A, tel. +48 519 788 632, +48 797 898 040, e-mail: serwiswesolek@wp.pl
"STOLMAT" TADEUSZ MATUSZEWSKI - CHRZĄSTOWO
PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, POKOJOWYCH, ŁAZIENKOWYCH, SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY, NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY, DOŚWIADCZENI PRACOWNICY. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-130 Książ Wielkopolski, Chrząstowo 60, tel/fax +48 61/28 22 072, kom. +48 508 298 417, +48 509 045 404, e-mail: biuro@stolmat-matuszewski.pl, www.stolmat-matuszewski.pl
USŁUGI STOLARSKO-ŚLUSARSKIE BŁAŻEJ BĄK - ŚREM, DALEWO
PRODUKCJA MEBLI: KUCHENNYCH, BIUROWYCH I POKOJOWYCH, SZAFY PRZESUWNE, ZABUDOWY WNĘK, REALIZACJA INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW, MEBLE NA WYMIAR. WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW, DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, Dalewo 106, tel. kom. +48 600 885 489, e-mail: mbbak@o2.pl
WARSZTAT MECHANICZNY STANISŁAW MACIEJEWSKI KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, MCHY
SZEROKI ZAKRES PRAC ŚLUSARSKICH: KONSTRUKCJE STALOWE, HALE, WIATY, SCHODY, OGRODZENIA, BALUSTRADY, OBRÓBKA SKRAWANIEM. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Książ Wielkopolski, Mchy 55, tel. +48 61/28 21 907, +48 604 779 536, e-mail: warsztatmchy@op.pl
ZAKŁAD MURARSKI STENCEL ROBERT - BRÓDKA WIKTOR - ŚREM - ROK ZAŁOŻENIA 1990
SZEROKI ZAKRES USŁUG: KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW POD KLUCZ, DOCIEPLENIA, ELEWACJE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE, REMONTY I RENOWACJE BUDYNKÓW. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, ul. Wojska Polskiego 9/40, tel. +48 880 481 935, e-mail: robertpsarskie@gmail.com
ZAKŁAD ŚLUSARSKI "JANBRAM" JANUSZ JANKOWIAK ŚREM
USŁUGI ŚLUSARSKIE: BRAMY PRZESUWNE, OGRODZENIA, BALUSTRADY, KONSTRUKCJE SCHODOWE. DOŚWIADCZENIE I DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA. SZKOLENIE UCZNIÓW.
63-100 Śrem, ul. Wiejska 14, tel. +48 663 333 022, e-mail: janbram@interia.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Śremie
ul. Kolejowa 10
63-100 Śrem

Tel./fax 61 283 59 53
E-mail: cechsrem@o2.pl
www.srem.icech.pl