Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów rzemieślniczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów rzemieślniczych

13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw – pod poz.89 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Rozporządzenie dotyczy m.in. procedur przeprowadzania egzaminów przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (egzamin czeladniczy, mistrzowski oraz egzamin sprawdzający wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła) ) oraz druków wydawanych po zdaniu tych egzaminów. Ponadto w rozporządzeniu została określona wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych a także sposoby wydawania duplikatów i dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Dokument reguluje również kwestie umieszczenia znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2017 roku.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz