Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w roku 2017

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w roku 2017

Uwaga! Warto się z nimi zapoznać!

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto

  • Wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc.
  • Niewypłacanie w takiej sytuacji wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
  • Zmiana minimalnej wysokości stawek miesięcznych, ryczałtów za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług – muszą wynosić co najmniej 13 zł brutto.

Wprowadzenie obowiązku potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.
Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług może być sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Powinna ona dokładnie określać czas, jaki przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi poświęcił na wykonywanie czynności. Należy ją sporządzać raz w miesiącu. W przypadku, gdy strony nie ustalą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie będzie samodzielnie wskazywał liczbę godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Wprowadzenie obowiązku przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat
Dający zlecenie ma obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających ich liczbę przez okres trzech lat od dnia wymagalności danego wynagrodzenia.

Ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale również do umów zawartych przed tą datą, trwających w dniu wejścia ustawy w życie. W związku z tym, należy sprawdzić zgodność zawartych umów z nowymi przepisami i – w razie potrzeby – dokonać ich zmiany.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
Obecnie najniższe wynagrodzenie za pracę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł brutto. Ustawa zmienia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosić będzie 2 tys. zł brutto.

Należy pamiętać, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość innych świadczeń, m.in. takich jak: maksymalna odprawa pieniężna przysługująca pracownikom z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż te dotyczące pracownika, która wynosi 30 tys. zł (15-krotność minimalnej stawki), odszkodowanie dla pracowników, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w wysokości nie niższej niż 2 tys. zł, odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu w kwocie nie mniejszej niż 2 tys. zł, minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestoju w wysokości 2 tys. zł.

Zniesienie podziału na „nowych” i „starych” pracowników
W obecnym stanie prawnym pracownikom w pierwszym roku pracy przysługuje niższe wynagrodzenie minimalne – nie może być ono niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki nowelizacji, która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2017 roku, pracownicy otrzymają 100 proc. wynagrodzenia minimalnego już w pierwszym roku pracy.

Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób z obowiązku tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.
Obecnie, gdy firma zatrudnia więcej niż 19 pracowników, ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten będzie dotyczył tylko pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników.

Wydłużenie i ujednolicenie terminów wnoszenia odwołania do sądu pracy
Obecnie termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni. Od 1 stycznia 2017 roku zostanie on wydłużony do 21 dni. Termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę zostanie zaś wydłużony z 14 do 21 dni.
Nowelizacja spowodowana jest tym, że w praktyce dotychczasowe terminy okazywały się nieraz zbyt krótkie, by prawidłowo sformułować pozew, a ponadto często dochodziło do pomyłek ze względu na fakt, że długości dwóch terminów różniły się od siebie.

Zwolnienie małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób z obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Obecne przepisy stanowią, że w przypadku, gdy firma zatrudnia więcej niż 19 pracowników, jest obowiązana do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Dzięki wprowadzanym zmianom, wymóg taki będzie dotyczył pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników (liczbę zatrudnianych pracowników ocenia się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników nie ma obowiązku tworzeni a ZFŚS, ale fakultatywnie może to zrobić.

Zmiany dotyczące świadectwa pracy
Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r.
Wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta jest element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służą m.in. zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zmiany w Kodeksie pracy polegające na zmianie zasad wydawania świadectw pracy.

Na czym będzie polegać zmiana?
Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ważne! Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

Łatwiej dla pracodawców
Do rozporządzenia dołączono pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Ułatwi to pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy.

Po co zmiany?
Nowe rozporządzenie w znacznej części powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od początku 2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. zastępuje dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie z dnia 15 maja 1996 r.
Zawarte są w nim regulacje dot. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu wydawania świadectwa pracy oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.
mpips.gov.pl (wzór świadectwa pracy)

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz